Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Formació contínua
En la formació i el reciclatge
s'hi troba el futur dels professionals

Dret privat: Registral, hipotecari i drets reals

Imatge 1 de 2
Data inici
08/10/2019
Data final
03/12/2019
Màxim persones
50
Dies
  • Dimarts
Horaris
De 16:00h a 20:00h
Durada
32 hores
Modalitat
Presencial
Lloc
Col·legi API Girona
Adreça

C/ Eiximenis, 18 entresòl - Girona

Tipologia
Curs d'Especialització en Dret privat: Registral, hipotecari i drets reals
Crèdits
5 ECTS
Temari

1. Els drets reals: concepte i característiques.
2. La possessió: concepte, naturalesa jurídica i classes. Adquisició, conservació i pèrdua. La protecció de la possessió.
3. Propietat i domini: contingut i limitacions. Adquisició, conservació i pèrdua del domini. La protecció del domini i del dret de propietat.
4. El registre de la propietat: principis, inscripció, publicitat, legitimació, imprescriptibilitat, tracte successiu.
5. La presentació i inscripció al Registre de la Propietat.
6. Immatriculació, inscripció i els seus efectes. Obra nova. L’excés de cabuda. Agrupació i segregació. Delimitació. Les prohibicions de disposar.
7. L’expedient de domini. Actes de notorietat.
8. La inscripció de l’opció de compra: requisits i efectes.
9. L’usdefruit: concepte, constitució, extinció. Drets i obligacions de l’usufructuari i del nu propietari. Compravenda d’immobles gravats per l’usdefruit i càlcul del seu percentatge en el valor de l’immoble.
10. El dret d’ús d’habitació.
11. El cens: concepte, classes i extinció.
12. El dret de superfície.
13. El dret de vol i sobreelevació.
14. Les servituds: concepte, classes. Adquisició, modificació i extinció.
15. La hipoteca: concepte, naturalesa i classes. Béns hipotecables i no hipotecables. Normes de protecció del consumidor. Extinció objectiva i distribució de la responsabilitat. Obligacions susceptibles de garantia hipotecària. Constitució de la hipoteca. Drets i obligacions del creditor, del propietari i de tercers. Clàusules hipotecàries no inscribibles en el Registre de la Propietat i els seus efectes. Extinció. Procediments per aconseguir l’efectivitat del crèdit amb garantia hipotecària. Acció real i acció personal.
16. Breus apunts del dret de successions. La successió abintestada, en el matrimoni en règim de societat de guanys i de separació de béns. Tramitació de la declaració d’hereus abintestada.
17. Cas pràctic (Inscripció al Registre).

 

Ponents

Arnaiz, Rafael. Registrador de la Propietat i Mercantil. Titular del Registre 7 de Barcelona.

Mayoral, Belén. Notària. Notaria Mayoral.

Moret, Carles. Llicenciat en Dret, Advocat soci de “ Moret & Paredes. Advocats “, Mediador, en Dret Privat, familiar i Mercantil, i Post Grau en Compliance per la UPF

Sistema d'avaluació
Assistència mínima al 80% de les sessions.
Prova tipus test.
Preu
475,00
Descompte

Col·legis Professionals: 451,25€

Agents Immobiliaris API i empleats d'aquests: 380,00€

Més descomptes

(La fundació té condicions especials, es pot finançar en 10 quotes.)

Titulació
Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
Inscripció

undacioudg