Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Formació contínua
En la formació i el reciclatge
s'hi troba el futur dels professionals

Arrendaments urbans i rústics

Imatge 1 de 2
Data inici
14/11/2019
Data final
19/12/2019
Màxim persones
50
Especialitat
  • Allotjament Turístic
  • Lloguer
  • Lloguer de temporada
  • Rústic
Dies
  • Dijous
Horaris
De 16:00h a 20:00h
Durada
20 hores
Modalitat
Presencial
Lloc
Col·legi API
Adreça

C/ Eiximenis, 18 entresòl de Girona

Tipologia
Curs d'Especialització en Arrendaments urbans i rústics
Crèdits
3 ECTS
Temari

1.- La legislació arrendatària. Contracte d'arrendament.

2.- Arrendaments d'immobles al Codi Civil.

3.- Llei d'arrendaments urbans: àmbit d'aplicació, règim aplicable i arrendaments exclosos.

4.- Arrendaments d'habitatge: Naturalesa, cessió i sotsarrendament, durada, pròrroga, desistiment, resolució del dret de l'arrendador, alienació, divorci, mort, suspensió, resolució i extinció del contracte.

5.- Arrendaments d'habitatge: renda i despeses.

6.- Arrendaments d'habitatge: Drets i obligacions de les parts.

7.- Arrendaments d'us diferent d'habitatge.

8.- Fiança i formalització del contracte.

9.- Llei 4/2013, de 4 de juny. Diferències amb la legislació anterior.

10.- RD Llei 21/2018, de 14 de desembre.

11.- RD Llei 7/2019, de 5 de març.

12.- LAU 1964: Durada dels contractes i pròrroga legal.

13.- Procés judicial de desnonament.

14.- Procés arbitral de desnonament.

15.- L’arrendament rústic. Drets d’adquisició preferent.Arrendament rústics. Definicions i generalitats. Una mica d'història. Marc normatiu. Legislació estatal anterior (LAR) i altra normativa relacionada. Contractes d'arrendaments rústics històrics. Arrendaments, parceries, masoveries. Llei de contractes de conreu a Catalunya.(LCC). LLEI 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. Condicions mínimes imperatives. Renda, durada i pròrrogues. Drets de preferència. Règim de les millores a la finca. Novetats que incorpora la Llei d’Espais Agraris referent als arrendaments rústics. Fiscalitat dels contractes d'arrendament rústic.

Ponents

Bordas, Pere. Enginyer Agrònom per la Universitat Politècnica de Catalunya ETSEA. Màster en Gestió i Organització de la Universitat UPC. Cap del Servei de valoracions de l'Agència Tributària de Catalunya. Vocal tècnic titular del Jurat d’Expropiació de Catalunya. Professor associat de la Universitat de Girona a l’àrea d’Enginyeria Agroforestal

Espinet, Francesc. Llicenciat en Dret. Advocat. Màster en Dret Immobiliari. Diplomat tècnic laboral. Soci d'ECN Advocats.

Sistema d'avaluació
Assistència mínima al 80% de les sessions.
Prova test ( resposta correcta es sumarà un punt, resposta incorrecta es restarà -0.5 i resposta no contestada ni restarà ni sumarà)
Preu
285,00
Descompte

Col·legis Professionals: 270,75€

Agents Immobiliaris API i empleats d'aquests: 228,00€

Més descomptes

(La fundació té condicions especials, es pot finançar en 10 quotes.)

Titulació
Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
Inscripció

fundacioudg