Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Formació contínua
En la formació i el reciclatge
s'hi troba el futur dels professionals

Urbanisme

Data inici
14/01/2020
Data final
11/02/2020
Màxim persones
50
Dies
  • Dimarts
Horaris
De 16:00h a 20:00h
Durada
20 hores
Modalitat
Presencial
Lloc
Col·legi API Girona
Adreça

C/ Eiximenis, 18 entresòl - Girona

Tipologia
Curs d'Especialització en Urbanisme
Crèdits
3ECTS
Temari

1. La normativa urbanística d’aplicació a Catalunya. La normativa sectorial.
2. El règim urbanístic del sòl. La Classificació i qualificació del sòl
3. El sistema de planejament a Catalunya. Les bases d’articulació del sistema de planejament territorial i urbanístic.
4. El Planejament general: POUM I PAUM.
5. El procediment d’aprovació de plans. La participació dels particulars en el planejament.
6. El planejament derivat en sòl urbanitzable. El Pla Parcial i el Pla Parcial de Delimitació.
7. El planejament derivat en sòl urbà: El Pla de Millora Urbana. Els plans especials i els projectes d’actuació específica.
8. La reserva per l’habitatge protegit, l’estudi de viabilitat, l’agenda i el pla d’etapes.
9. Els sistemes d’actuació urbanística: des de la iniciativa particular i des de la iniciativa pública.
10. L’execució del planejament i la gestió urbanística. La divisió poligonal. Els canvis de sistemes d’actuació.
11. Les juntes de compensació i les entitats urbanístiques de col·laboració. Les associacions administratives de cooperació.
12. La concertació Social: els convenis urbanístics.
13. El càlcul de l’aprofitament urbanístic. La cèdula urbanística.
14. Les llicències urbanístiques i les autoritzacions administratives. Les parcel·lacions.
15. Edificacions fora d’ordenació. Volum disconforme. Us disconforme. Declaració de ruïna i la responsabilitat dels propietaris.
16. Expropiació per raons urbanístiques. Les actuacions aïllades.
17. El projecte d’urbanització i l’execució de les obres d’urbanització
18. La recepció i la conservació de les obres. La conservació per les EUC.

Ponents

Corsunsky, Laura. Sòcia directora de Corsunsky & Moré Advocats Associats SLP. EXPERTA EN DRET PÚBLIC I URBANISME. Màster en Planejament i Gestió en matèria d'Urbanisme per l' UPC i Executive Program en Corporate Finance anb Law per  ESADE.

Garcia, Jordi. Arquitecte Superior especialitzat en edificació, urbanització, urbanisme i valoracions. Cap del servei domini públic marítim i terrestre del servei provincial de la costa de Girona. Diplomat en Arquitectura Legal i Forense. Perit del Col•legi d’Arquitectes de Catalunya.

Sistema d'avaluació
Assistència mínima al 80% de les sessions.
Prova tipus test ( resposta correcta es sumarà un punt, resposta incorrecta es restarà -0.5 i resposta no contestada ni restarà ni sumarà)
Preu
285,00
Descompte

Col·legis Professionals: 270,75€

Agents Immobiliaris API i empleats d'aquests: 228,00€

Més descomptes

(La fundació té condicions especials, es pot finançar en 10 quotes.)

Titulació
Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
Inscripció

 fundacioudg