Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Curs: Arrendaments urbans i rústics

05/06/2018

Data: Els dijous, del 14 de novembre al 19 de desembre de 2019

Horari: De 16.00h - 20.00h

Durada: 20 hores

Lloc: Col·legi APi Girona (Eiximenis, 18, entresòl - Girona)

Tipologia: Curs d'Especialització en Arrendaments urbans i rústics

Temari:

1.- La legislació arrendatària. Contracte d'arrendament.

2.- Arrendaments d'immobles al Codi Civil.

3.- Llei d'arrendaments urbans: àmbit d'aplicació, règim aplicable i arrendaments exclosos.

4.- Arrendaments d'habitatge: Naturalesa, cessió i sotsarrendament, durada, pròrroga, desistiment, resolució del dret de l'arrendador, alienació, divorci, mort, suspensió, resolució i extinció del contracte.

5.- Arrendaments d'habitatge: renda i despeses.

6.- Arrendaments d'habitatge: Drets i obligacions de les parts.

7.- Arrendaments d'us diferent d'habitatge.

8.- Fiança i formalització del contracte.

9.- Llei 4/2013, de 4 de juny. Diferències amb la legislació anterior.

10.- RD Llei 21/2018, de 14 de desembre.

11.- RD Llei 7/2019, de 5 de març.

12.- LAU 1964: Durada dels contractes i pròrroga legal.

13.- Procés judicial de desnonament.

14.- Procés arbitral de desnonament.

15.- L’arrendament rústic. Drets d’adquisició preferent.Arrendament rústics. Definicions i generalitats. Una mica d'història. Marc normatiu. Legislació estatal anterior (LAR) i altra normativa relacionada. Contractes d'arrendaments rústics històrics. Arrendaments, parceries, masoveries. Llei de contractes de conreu a Catalunya.(LCC). LLEI 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. Condicions mínimes imperatives. Renda, durada i pròrrogues. Drets de preferència. Règim de les millores a la finca. Novetats que incorpora la Llei d’Espais Agraris referent als arrendaments rústics. Fiscalitat dels contractes d'arrendament rústic.

Crèdits : 3 ECTS

Ponents:

Bordas, Pere. Enginyer Agrònom per la Universitat Poliècnica de Catalunya ETSEA. Tècnic valorador de l'Agència Tributària de Catalunya ATC. Vocal tècnic titular del Jurat d'Expropiació de Catalunya. Professor associat de la Universitat de Girona a l'àrea d'Enginyeria Agroforestal.

Espinet, Francesc. Llicenciat en Dret. Advocat. Màster en Dret Immobiliari. Diplomat tècnic laboral. Soci d'ECN Advocats.

Preus i descomptes:

Preu: 285,00€

Descomptes:

228,00 € Col·legiats/associats del Col·legi API i empleats d'aquests.

270,75 € Col·legis professionals.

Sistema d'avaluació:

Assistència mínima al 80% de les sessions. Prova tipus test.

Els estudiants que superin el curs, rebran un Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Inscripcions:  fundacioudg