Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Curs: Urbanisme

Data: Els dimarts, del 8 de gener al 5 de febrer de 2019

Horari: De 16.00h - 20.00h

Durada: 20 hores

Lloc: Col·legi APi Girona (Eiximenis, 18, entresòl - Girona)

Tipologia: Curs d'Especialització en Urbanisme

Temari:

1. La normativa urbanística d’aplicació a Catalunya. La normativa sectorial.
2. El règim urbanístic del sòl. La Classificació i qualificació del sòl
3. El sistema de planejament a Catalunya. Les bases d’articulació del sistema de planejament territorial i urbanístic.
4. El Planejament general: POUM I PAUM.
5. El procediment d’aprovació de plans. La participació dels particulars en el planejament.
6. El planejament derivat en sòl urbanitzable. El Pla Parcial i el Pla Parcial de Delimitació.
7. El planejament derivat en sòl urbà: El Pla de Millora Urbana. Els plans especials i els projectes d’actuació específica.
8. La reserva per l’habitatge protegit, l’estudi de viabilitat, l’agenda i el pla d’etapes.
9. Els sistemes d’actuació urbanística: des de la iniciativa particular i des de la iniciativa pública.
10. L’execució del planejament i la gestió urbanística. La divisió poligonal. Els canvis de sistemes d’actuació.
11. Les juntes de compensació i les entitats urbanístiques de col·laboració. Les associacions administratives de cooperació.
12. La concertació Social: els convenis urbanístics.
13. El càlcul de l’aprofitament urbanístic. La cèdula urbanística.
14. Les llicències urbanístiques i les autoritzacions administratives. Les parcel·lacions.
15. Edificacions fora d’ordenació. Volum disconforme. Us disconforme. Declaració de ruïna i la responsabilitat dels propietaris.
16. Expropiació per raons urbanístiques. Les actuacions aïllades.
17. El projecte d’urbanització i l’execució de les obres d’urbanització
18. La recepció i la conservació de les obres. La conservació per les EUC.

Crèdits : 3 ECTS

Ponents:

Corsunsky, Laura. Sòcia directora de Corsunsky & Moré. Advocada administrativista. Màster Urbanisme a UPC i Executive en Corporate Finance a ESADEP.

Garcia, Jordi. Arquitecte Superior especialitzat en edificació, urbanització, urbanisme i valoracions. Cap del servei domini públic marítim i terrestre del servei provincial de la costa de Girona. Diplomat en Arquitectura Legal i Forense. Perit del Col•legi d’Arquitectes de Catalunya.

Preus i descomptes:

Preu: 285,00€

Descomptes:

228,00 € Col·legiats/associats del Col·legi API i empleats d'aquests.

270,75 € Col·legis professionals.

Sistema d'avaluació:

Assistència mínima al 80% de les sessions. Prova tipus test (resposta correcta es sumarà un punt, resposta incorrecta es restarà -0.5 i resposta no contestada ni restarà ni sumarà)

Els estudiants que superin el curs, rebran un Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Inscripcions: srodriguez@apigirona . fundacioudg