Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Fiscalitat Immobiliària

13/06/2018

Data: Els dijous, del 10 de gener al 21 de febrer de 2019

Horari: De 16.00h - 20.00h

Durada: 28 hores

Lloc: Col·legi APi Girona (Eiximenis, 18, entresòl - Girona)

Tipologia: Curs d'Especialització en Fiscalitat Immobiliària

Temari:

1. Recursos i Infraccions. Procediment sancionador
2. La fiscalitat de les operacions immobiliàries en l’IRPF: Tributació, deduccions i desgravacions.
3. Fiscalitat de les operacions immobiliàries en l’impost sobre les societats ( IS ).
4. Impost sobre el valor afegit en les operacions Immobiliàries ( IVA ) .
5. Fiscalitat en l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats ( ITP-AJD).
6. Impost sobre donacions i successions.
7. Fiscalitat dels immobles i de les operacions immobiliàries en l’àmbit dels tributs locals.
8. Els impostos en els no residents (imputacions de renda, vendes i rendes de l’arrendament).
9. Casos específics concrets.
10. Impost sobre estades d’establiments turístics (taxa turística). Problemàtica amb l’IVA.

Crèdits : 5 ECTS

Ponents:

Marsal, Marc. Economista. Advocat i assessor tributari a MBP.

Robleda, Joan. Economista. Cap dels Serveis d'informació Tributària de l'AEAT de Girona.

Terrades, Sílvia. Advocada de la Generalitat. Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

Preus i descomptes:

Preu: 475,00€

Descomptes:

380,00 € Col·legiats/associats del Col·legi API i empleats d'aquests.

451,25 € Col·legis professionals.

Sistema d'avaluació:

Assistència mínima al 80% de les sessions. Prova tipus test (resposta correcta es sumarà un punt, resposta incorrecta es restarà -0.5 i resposta no contestada ni restarà ni sumarà)

Els estudiants que superin el curs, rebran un Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Inscripcions: srodriguez@apigirona . fundacioudg