Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Curs: Dret privat: Obligacions i contractes

Si el pagues abans del 27 de setembre, et beneficiaràs de descomptes !!!

Data inici
Dimarts 01/10/2019
Data final
07/11/2019
Dies
  • Dijous
Horaris
Tardes de 16.00h - 20.00h
Durada
20 hores
Lloc
Col·legi APi Girona
Tipologia
Curs d'Especialització en Dret privat: Obligacions i contractes
Temari

1. Concepte de Dret. Dret Privat i Dret Públic. Dret privat nacional i internacional. Les comunitats autònomes i el dret privat.
2. Les fonts del dret. La jurisprudència.
3. La persona i personalitat. Capacitat jurídica i d'obrar. Circumstàncies modificadores de la capacitat d'obrar.
4. Influència jurídica del temps: prescripció i caducitat.
5. L’obligació: concepte i classes: Obligacions unilaterals i recíproques. Obligacions mancomunades i solidàries. Extinció de les obligacions.
6. El contracte: concepte, classes, requisits essencials, forma, perfeccionament, consumació, nul·litat, anul·labilitat, resolució i rescissió.
7. Contractes d’intermediació immobiliària.
8. Contracte de compravenda: concepte, prohibicions, obligacions de les parts, perfeccionament, consumació. La reserva de domini. La rescissió per lesió ultra dimidium.
9. Contractes denominats preparatoris de la compravenda: precontracte i la promesa de venda. El contracte de reserva. Les quantitats a compte del preu: les arres o la paga i senyal: definició, classes, diferència i efectes.
10. La permuta i la diferència amb la compravenda.
11. Contracte d’opció de compra.
12. Contracte de donació.
13. Contracte de préstec.
14. Contractes de garantia. La fiança, el dipòsit i el contracte d'hostatge.
15. Contracte de mandat. Els poders.
16. Contracte de societat: concepte, classes, obligacions i extinció.
17. Les societats mercantils. Responsabilitat.
18. Els contractes mercantils.
19. Responsabilitat penal en l’àmbit immobiliari.

Ponents

Espinet, Francesc. Llicenciat en Dret.Advocat.Màster en Dret Immobiliari.Diplomat tècnic laboral. Soci d'ECN Advocats

Sistema d'avaluació
Assistència mínima al 80% de les sessions.
Prova tipus test.

Preu
285,00
Descompte

Col·legis Professionals: 270,75€

Agents Immobiliaris API i empleats d'aquests: 228,00€

Més descomptes

(La fundació té condicions especials, es pot finançar en 10 quotes.)

Titulació
Certificat expedit per la UdG
Inscripció

fundacioudg