Col·legis i associació d'agents immobiliaris

QUEDA'T A CASA

COVID 19 - ACTUALITZACIONS

16/03/2020

MESURES A LA SEU COL·LEGIAL PER LA CONTENCIÓ DE COVID19:

Davant de la situació de contenció que estem vivint pel coronavirus, la seu col·legial no oferirà atenció presencial fins a nou avís. Us atendrem per telèfon, per mail i via web.

➡️ Atenció telemàtica (www.apigirona.com i mail) i telefònica 972203617

➡️ En cas de necessitat de recollida de claus i/o mòbils: truqueu per conèixer les mesures sanitàries a complir.

➡️ Totes les activitats formatives han quedat ajornades, fins a nou avís.

➡️ Queden ajornades, fins a nou avís, reunions de treball entre personal del col·legi i persones externes a aquest.

FAQS - CONSULTES FREQÜENTS SOBRE EL COVID19 EN RELACIÓ A L'ACTIVITAT PROFESSIONAL API

Font: Col·legi API Barcelona

PUC ATENDRE ALS CLIENTS PRESENCIALMENT?
No. L'article 7 del "Real Decreto Ley 463/2020, de 14 de Marzo", que declara l'Estat d'Alarma, estableix la limitació de la llibertat de circulació de les persones i no ho permet, ja que la nostra activitat no entra dintre de les excepcions previstes. No es pot recollir documentació ni mantenir contactes. Això vol dir que les nostres oficines/despatxos o establiments han d'estar tancats al públic.

Segons la publicació al BOE del Reial Decret-LLei 10/2020, de 29 de març:

1.- D'entrada, la feina de l'API no es considera essencial i per tant, amb caràcter general s'ha de teletreballar a casa.
 
2.- Avui dilluns 30/03/2020 encara ens podem desplaçar a les nostres oficines i despatxos per tal d'organitzar la feina, recollir expedients, etc.
 
3.- Hem de distingir entre el titular de l'activitat, l'API col·legiat/da o associat/da, professional autònom i els seus treballadors:

 • El personal, a casa teletreballant.
 • El titular pot anar a la seva oficina i treballar a porta tancada, per tal de continuar donant assessorament als seus clients, sempre que administri arrendaments o també administri comunitats de propietaris.
 • També en el cas de que ofereixi assegurances com a mediador/corredor.

És recomanable que porteu emplenat el formulari autoresponsable que la Generalitat ha preparat i que ja us vam enviar per circular i també el vostre carnet col·legial.
 
4.- L'agència immobiliària que només es dedica a la mediació, tant de lloguer com de venda, ha de tancar al 100%.

 
PUC ENSENYAR PISOS?
No, pel motiu anterior. Les característiques intrínseques de la nostra tasca, que requereixen molt freqüentment el contacte personal, entrarien dintre de les prohibicions del Reial decret llei i de les recomanacions sanitàries difoses.
 
QUÈ PASSA AMB EL COMPLIMENT DE LES DATES EN ELS CONTRACTES D'ARRES SIGNATS i ALTRES QUE REQUEREIXEN COMPLIMENT DINS EL TERMINI DE LIMITACIÓ DE LA LLIURE CIRCULACIÓ DE LES PERSONES?
Les relacions contractuals establertes no han rebut cap tractament ni menció en el Reial Decret Llei, per la qual cosa quedarà, avui per avui, malauradament, dins de criteris interpretatius i de la bona voluntat i disposició de les parts per arribar a una entesa. Només la Disposició Addicional 4 del referit suspèn tots els terminis de prescripció de totes les accions i drets durant el termini de vigència de l'Estat d'Alarma i de les seves pròrrogues.

Malgrat tot, volem donar-vos el nostre parer*. Les excepcionals circumstàncies en les què ens trobem permeten invocar, com a motiu per no poder donar compliment als terminis i possibles altres obligacions contractualment contretes, a l'actual situació de força major.

Us aconsellem, en aquest sentit, comunicar a les parts i tractar de que ambdues donin consentiment a la suspensió del termini, que es podrà reprendre pel temps que resti un cop finalitzi aquest període de restricció a la lliure circulació de les persones.

Us recomanem també obtenir, excepcionalment, el consentiment de manera telemàtica, donada la impossibilitat de reunir les parts.

(*) Hem trobat Jurisprudència (AP de Barcelona) en la què, en situacions com les que es van produir dins del sector alimentari derivades de l'epidèmia porcina l'any 2012, no es va considerar incompliment les obligacions assumides per un distribuïdor.
 
QUÈ PASSA AMB ELS TERMINIS ADMINISTRATIUS I PROCESSALS?
Tots els terminis processals i administratius i en tots els ordres jurisdiccionals resten suspesos durant l'Estat d'Alarma.
 
PUC DEMANAR HORA AL NOTARI?
El notari només realitzarà les actuacions d'urgència.

Haureu de comunicar-vos amb la notaria per email o telèfon i serà el notari qui valorarà la urgència.

El Consejo General del Notariado ha aconsellat reduir al màxim l'autorització de documents notarials llevat situacions greus o que no permitin ajornament com, per exemple, situacions de malaltia. En aquest cas, hauran d'adoptar les mesures sanitàries requerides.
 
PUC SIGNAR ARA UN CONTRACTE?
No. Atesa la impossibilitat de circulació, els clients no poden sortir per a signar un contracte ni poden concertar i mantenir reunions.
 
PODEM SIGNAR UN CONTRACTE PER SIGNATURA ELECTRÒNICA?
És possible, sempre que totes les parts tinguin les eines de signatura electrònica, si bé, atesa la situació excepcional d'Estat d'Alarma, seria més prudent no fer-ho.

En aquest sentit, us recordem que un pdf escanejat no és una signatura electrònica.
 
HAIG D'INGRESSAR LA FIANÇA DINTRE DEL TERMINI?
Com ja hem comentat en altres respostes, tots els terminis processals i administratius i en tots els ordres jurisdiccionals resten suspesos durant l'Estat d'Alarma. L'ingrés de fiances entra dins d'aquest apartat.

Malgrat tot, la Cambra de la Propietat Urbana, per a aquells que hi puguin estar interessats, ha definit un procediment especial d'ingrés. Per fer-lo servir, caldrà que contactin telefònicament amb la Cambra.
 
AMB LA NOVA SITUACIÓ, EL PROPIETARI TÉ L'OBLIGACIÓ D'ACCEPTAR UNA REBAIXA TEMPORAL DEL LLOGUER ?
Actualització 1/4/2020

L’RD 11/2020, de 31 de març, ha previst diverses mesures per ajudar els arrendataris i arrendadors a afrontar la situació actual derivada del COVID-19, sempre que arrendador i arrendatari no haguessin arribat ja a un acord previ relatiu al pagament de la renda.

Si l'arrendador és gran tenidor, empresa o entitat pública, l'arrendatari podrà sol•licitar l'ajornament en el pagament de la renda. Si no s'arribés a un acord, l'arrendador pot triar entre:

1. Una reducció del 50% de la renda arrendatícia durant el temps que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa del COVID-19, amb un màxim en tot cas de 4 mesos.

2. Una moratòria en el pagament de la renda arrendatícia que s'aplicarà de manera automàtica i que afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa del COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els 4 mesos.

Si l'arrendador no està inclòs entre els anteriorment esmentats, és possible la següent mesura:

Si l'arrendatari d'habitatge habitual es troba en situació de vulnerabilitat econòmica, de conformitat amb l'art. 5 del mateix cos legal, podrà sol•licitar l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda.

Si la persona física arrendadora no accepta cap acord sobre l'ajornament i quan la persona arrendatària es trobi en la situació de vulnerabilitat sobrevinguda referida a l'article 5, aquesta podrà tenir accés a el programa d'ajudes transitòries de finançament regulades per l'article 9.

S’HA DONAT EL PREAVÍS PER FINALITZAR UN ARRENDAMENT I COINCIDEIX AMB EL PERÍODE D’ESTAT D’ALARMA. COM HAIG DE PROCEDIR?

En aquest supòsit no es podrà fer l’entrega de la possessió, ni verificar l’estat de l’immoble ni tampoc accedir a anotar les dades dels comptadors, per la qual cosa, es recomana demanar al llogater que trameti telemàticament la renúncia signada*, foto dels comptadors als que pugui tenir accés i/o darrera factura dels subministraments. La propietat haurà de fer acusament de recepció advertint que queda pendent de verificar l’estat, un cop finalitzi el termini d’estat d’alarma, i la devolució de la fiança, degut a la suspensió dels terminis administratius.

La renúncia implica alhora que no es podrà cobrar cap altra renda.

(*) Es tracta de crear un principi de prova de la certesa de la comunicació que requereix, per major seguretat, ratificació tan aviat com sigui possible.

EL PIS ESTÀ BUIT I L’ENTREGA DE CLAUS COINCIDEIX AMB EL PERÍODE DE RESTRICCIÓ DE CIRCULACIÓ. QUÈ PUC FER?

Aquí és on es presenta la major dificultat, atès que l’entrega de claus és la que comporta l’entrega de la possessió i, degut a la limitació a la lliure circulació, aquest extrem no es pot portar a terme, de manera que, per raó de força major, s’ha de diferir l’entrega al moment en què remeti la restricció. Cal entendre –seguint la presumpció de la bona fe- que, durant aquest període, no s’ha accedit a l’habitatge i que en el moment en què es faci efectiva l’entrega de claus l’habitatge presenta el mateix estat que en el moment de la renúncia. Altrament, s’entra en un problema de prova, si l’entrega no compleix les expectatives de la propietat i del llogater.

NO S’HA FET EL PREAVÍS I CALDRIA FER-HO DURANT EL PERÍODE D’ESTAT D’ALARMA. QUÈ PASSA?

En aquest cas, s’hauria d’analitzar si el contracte pot entrar en tàcita reconducció mes a mes. Si fos així, s’aconsella enviar el preavís un cop acabi el període d’alarma.

Si no teniu segur que la tàcita reconducció operi mes a mes, ja que podria ser per més temps, és recomanable enviar la notificació (tenim sistemes fefaents que no requereixen desplaçaments, com el burofax online per els serveis de correus) de finalització del contracte i comunicar a l’interessat que, derivat d’una situació de força major, l’entrega de la possessió s’ajorna a la finalització del període de restricció de la lliure circulació de les persones, tot advertint que el termini que pugui transcórrer, més enllà del que contractualment corresponia, tindrà la consideració d’un termini de pròrroga. Un cop es pugui tornar a circular lliurament, s’haurà de concretar l’entrega de claus mitjançant una nova notificació.

PUC UTILIZAR LES ZONES COMUNS DE L’EDIFICI O DEL CONJUNT RESIDENCIAL PRIVAT TALS COM TERRATS, PARCS,...?

No. Malgrat que el Reial Decret parla de la via pública, la finalitat de la norma és evitar la concentració de les persones i qualsevol activitat conjunta en zones obertes o tancades.

ES PODEN VISITAR PISOS PER FER REPORTATGES FOTOGRÀFICS O ALTRES?

No, la limitació del Decret implica anar al lloc de treball, no fer gestions ni actuacions derivades del treball que requereixin desplaçaments pel carrer. Malgrat la falta de concreció de determinades situacions, cal tenir present l’esperit de la norma, que vol evitar la mobilitat i reduir-la al mínim imprescindible.

PODEN ELS AGENTS / AGÈNCIES IMMOBILIÀRIES ACOLLIR-SE A UN ERTE?

Sí, els agents/agències estarien habilitats per acollir-se i tramitar Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació, sense perjudici que aquells que decideixin acollir-se a aquesta mesura quedaran subjectes a l'acceptació i aprovació de l'autoritat laboral competent en la matèria.

Tot i que es produeixen dubtes interpretatius per la manca de concreció i ambigüitat dels preceptes dels diferents decrets (463/2020 i 8/2020) aprovats en els últims dies, entenem que l'activitat dels agents i les agències resulta impossible de desenvolupar per causa de força major, la qual cosa els faculta per poder acollir-se a aquesta mesura.

T'expliquem per què.

En primer lloc, ens trobem amb el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, que en el seu article 22 detalla les mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major:

"Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i / o les mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditades, tindran la consideració de provinents d'una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven de l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre."

Seguidament, cal acudir a l'article 10.1, 10.3 i annex del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que detalla les mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració, i altres addicionals. Allà es diu que:

"1.Se suspèn l'obertura a públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l'autoritat competent pugui suposar un risc de contagi. "

"3.Se suspèn l'obertura a públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments, així com dels locals i establiments en els quals es desenvolupin espectacles públics, les activitats esportives i de lleure indicades a l'annex d'aquest Reial decret."

"Annex: activitats l'obertura al públic de les quals queda suspesa d'acord amb el que disposa l'article 10.3"

Certament, l'activitat dels agents/agències no es troba dins de les activitats l'obertura al públic de les quals hagi quedat hagi quedat suspesa de forma expressa per l'apartat 3 de l'article 10 i detallades a l'annex del Reial Decret 463/2020, el que significaria que, com et vam explicar en anteriors FAQS, adoptant les mesures adequades per evitar el contagi de les persones, podrien mantenir la seva activitat a porta tancada.

Això no obstant, el que sí és acreditable és que la seva activitat requereix de forma habitual i freqüent contacte amb el públic i mobilitat per la via púbica, especialment per a una part important de personal, que ha de poder circular lliurement per la via pública per ensenyar pisos, fer gestions davant administracions públiques, ajuntaments, oficines de cadastre, registres de la propietat, assistir als seus clients en la signatura de documents públics i/o privats, etc. I també ho és que l'altra part del seu personal depèn de les activitats dels primers, de manera que totes aquestes activitats de l'agència es veuen afectades per la restricció de la lliure circulació de les persones i no poden acollir-se a l'opció del teletreball.

És per aquest motiu que entenem que l'activitat de les agències no pot realitzar-se per motius de força major i que, per tant, poden acollir-se als ERTE, com t'avançàvem al principi d'aquesta resposta.

NOTA D’ALERTA SOBRE LES MALES PRAXIS

S’han detectat, aprofitant l’excepcionalitat de la situació que ens afecta, males praxis sectorials per les quals es pretén la captació de producte transmetent la possibilitat de tancar les operacions.

Recordem que la limitació de la lliure circulació impedeix mostrar immobles, signar documents presencialment, signar documents notarials, etc.

Us aconsellem que informeu als vostres clients i, especialment a aquells amb els que tingueu signats documents d’encàrrec, de les esmentades restriccions per tal que desconfiïn de qui els doni expectatives incertes.

[Alerta rebuda d'API Barcelona]

 

 

MESURES FISCALS I LABORALS DAVANT EL COVID-19

Per tal de respondre a l'impacte econòmic del COVID-19, l'Administració ha previst una sèrie de mesures urgents en matèria fiscal i laboral. Consulta les circulars que tens a la INTRANET.

 

HEM DE PRESENTAR L'IVA IGUALMENT ?

A dia d'avui sí, ja que no s'ha modificat el termini per presentació dels impostos trimestrals, per tant abans del 20 d'abril caldrà presentar les declaracions que corresponguin.

Si és que sí, i:

 - SURT A PAGAR: PODEM DEMANAR APLAÇAMENT?

    SÍ, es podrà demanar ajornament a 6 mesos els 3 primers mesos sense interessos i sense haver de presentar garanties per imports inferiors a 30.000€. A més es podran aplaçar retencions aquest trimestre. Aquesta mesura va ser de les primeres que es va aprovar davant la crisi actual.

 - SURT A TORNAR: PODEM DEMANAR QUE ENS HO ABONIN?

      No, les devolucions d'IVA no es poden sol·licitar fins al quart trimestre.

PELS QUE PODEM DEMOSTRAR UNES PÈRDUES EFECTIVES DE MÉS DEL 75% DEL VOLUM DE NEGOCI:

1] Podem demanar la prestació?
Sí, com que no es una activitat d'obligat tancament, cal justificar una davallada de facturació de març del 75% respecte la mitja dels sis mesos anteriors.

2] Hem de pagar els autònoms? O només l’aplaçament a partir de maig?
Sí, cal pagar els autònoms, amb les mesures aprovades l'1/4/2020 pel govern hi ha la possibilitat d'ajornar les quotes de maig a juliol.

3] Ens tornaran en aquest cas la part de març, proporcional a l'inici de l'estat d'alarma?
No.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi. En continuar navegant, entenem que accepta l' ús de cookies

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals de la web:

Web: https://www.apigirona.com/
Titular: COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA (API GIRONA)
Domicili: C/ Eiximenis, 18 Entr. 1, 17001 GIRONA
C.I.F: Q-1775002-G
Telèfon: +34 972 203 617 /+34 972 203 978

Correu electrònic:

coapi@apigirona.com
Dades registrals: __________________________________________

API GIRONA pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i instal·lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: ​​què són les "cookies", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l'usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l'usuari hagués introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l'equip de l'Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

Tipus de cookies

A continuació, proporcionem més informació perquè s'entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzats:

Segons la seva finalitat

Cookies tècniques Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Cookies de personalització Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.
Cookies analítiques Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries / de publicitat Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

Segons termini

Cookies de sessió Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.
Cookies persistents Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Relació i descripció de 'cookies'

 La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web:

 • Cookies pròpies:
Domini .apigirona.com
Nom language_public
Duració Sessió
Propòsit Cookie tècnica per a recordar les preferències de llenguatge del lloc web de l'usuari en la seva navegació.
Tamany 15
 • Cookies de tercers:

Cookies de Google:

- (Google Analytics): Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google. (Cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmz).

- (Google Maps): Les Cookies de Google Maps s'utilitzen per a visualitzar ubicacions geogràfiques. Aquestes cookies són gestionades enterament per Google. (Cookies: NID, 1P_JAR, CONSENT, SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, SEARCH_SAMESITE).

Es poden trobar en els següents links de la política de Google:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

Consentiment.

L’usuari haurà d’acceptar de manera explícita i activa l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. .

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

 

Gestió de cookies: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d'ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d'aquest "mode privat":

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • FireFox:https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
 • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
 • Opera:http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad):http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Chrome para Android:https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
 • Windows Phone:http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualizació de la política de cookies.

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.

Última Revisió: novembre 2019