Després de tres mesos con­vi­vint amb la Covid-19 hem après a tele­tre­ba­llar i a tor­nar a con­fi­gu­rar i recons­truir una experiència turística per als nos­tres cli­ents de sem­pre i els poten­ci­als, des de la Costa Brava cone­guda, però amb noves nor­ma­li­tats i nous esce­na­ris en què, mal­grat un marge curt de pla­ni­fi­cació i orde­nació, s’ha per­se­ve­rat i gua­nyat la il·lusió i les ganes d’ofe­rir les vacan­ces de sem­pre, amb garan­ties com mai.

Les garan­ties que estem ofe­rint els agents de la pro­pi­e­tat immo­biliària i tot el sec­tor turístic de la Costa Brava als nos­tres cli­ents són àmplies i deta­lla­des. L’empa­tia del sec­tor ha estat molt posi­tiva i molt extensa des del prin­cipi del con­fi­na­ment, tot i haver per­dut la Set­mana Santa i els mesos de maig i juny, que sem­pre són bons a nivell turístic. El sec­tor ha apos­tat per donar el màxim valor al “save and clean” a tots els pro­duc­tes turístics que ofe­reix la diversa i àmplia oferta de la Costa Brava en tota la seva extensió. Des del mes d’abril s’està tre­ba­llant en les dife­rents cate­go­ries del sec­tor turístic, pro­to­cols de neteja i desin­fecció; pro­to­cols de pre­venció amb infor­ma­ci­ons con­cre­tes sobre l’ús de les ins­tal·laci­ons comu­nes i els usos pri­va­tius del pro­ducte turístic selec­ci­o­nat. En aquesta idea de “save and clean”, no només hi volem rati­fi­car la volun­tat pri­vada, sinó que també és bo anar de la mà de l’admi­nis­tració per tal que els plans de con­tingències i pro­to­cols sani­ta­ris i de segu­re­tat dels dife­rents muni­ci­pis de la Costa Brava, refor­cin la idea de tran­quil·litat i salu­bri­tat que exi­gei­xen les cir­cumstàncies del moment.

Des de la Costa Brava som cons­ci­ents que la Covid-19 ha estat cata­lit­za­dora de la coo­pe­ració entre el sec­tor; el que abans era com­petència directa, ara s’ha con­ver­tit en un com­pany més en aquest peri­ple de com donar el màxim ser­vei i atenció al cli­ent davant la incer­tesa dels moments. Si bé és cert que tots tre­ba­llem per sal­var la tem­po­rada ha de que­dar clar que no es refe­reix a una acció des­es­pe­rada, sinó a les ganes d’ofe­rir un estiu tran­quil, lliure, amb pai­satge i pas­seig ver­sus un con­fi­na­ment que ha estat dur en l’aspecte emo­ci­o­nal per a qui ha estat tan­cat entre qua­tre parets, o tan­ma­teix per a aque­lles per­so­nes que han patit el virus en pri­mera per­sona o bé un fami­liar, i neces­si­ten sor­tir de l’àrea habi­tual i pas­sar uns dies de des­con­nexió, oci i relax total, con­si­de­rant que prop de casa hi ha la Costa Brava, que té garan­tit el bon ser­vei, la bona praxi de pro­to­cols d’higi­ene i el que també és impor­tant, la Costa Brava ha estat i con­ti­nua sent regió sanitària poc ten­si­o­nada per la Covid-19, i espe­rem que el sen­tit comú dels habi­tants i visi­tants ho con­tinuïn man­te­nint així.

Després d’uns mesos difícils que a tots ple­gats ens ha tocat viure i accep­tar, girar full dels dies gri­sos del con­fi­na­ment, mirar de pas­sar una estona amb família i sobre­tot poder estar a l’aire lliure amb res­pon­sa­bi­li­tat i distància, pot­ser és més neces­sari que mar­xar a l’altra punta del món... que­dar-se o apos­tar per les nos­tres con­tra­des i gau­dir del seu entorn, d’un pas­seig arran de mar, un tast per l’Empordà i les seves vinyes, excur­si­ons en plena natura i altres acti­vi­tats amb i per a la família o gau­dir d’una tro­bada d’amics, crec que són sen­sa­ci­ons i experiències més necessàries i, ara per ara, desit­ja­des com a pri­o­ri­tat en l’ima­gi­nari de com volem pas­sar i gau­dir les vacan­ces aquest estiu 2020.