Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge

Decret Llei 50/2020, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer. Dita reforma no té efectes retroactius, per tant entra en vigor l'endemà de la publicació: 12/12

21/09/2020

 

ÍNDEX DE REFERÈNCIA DE PREUS DEL LLOGUER

LLEI 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge.

DECRET LLEI 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer.

Comencen les inspeccions de l’Agència Catalana de Consum i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Dia 15 de desembre

El passat dia 4 desembre el Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària i l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya van mantenir una reunió amb l’Agència Catalana de Consum i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per analitzar el grau de compliment de la Llei 11/2020, que com ja saps limita el preu del lloguer en els municipis declarats de mercat d'habitatge tens.

En aquest sentit, t'avancem que està previst l’inici d’actuacions inspectores de manera generalitzada als portals immobiliaris si bé s'ha descartat realitzar-ne als agents en particular, llevat d’aquelles que puguin derivar de denúncies.

Davant aquestes circumstàncies, et reiterem novament que, malgrat la dificultat que sens dubte estàs trobant amb els teus clients arrendadors per seguir les prescripcions de la llei, aquesta, avui per avui, és d’obligat compliment.

No només això, et recordem les conseqüències de caràcter sancionador que se’n poden derivar tan per a tu com a professional intervinent en el procés de l'arrendament com per als teus clients assessorats per tu.

Acredita el compliment de les teves obligacions

Per tal de preservar la teva responsabilitat, cal que puguis acreditar que has donat compliment a les obligacions que en la comercialització et corresponen, com en aquelles que en la contractació assumeixi directament el teu client i que hagin estat aconsellades i/o redactades per tu.

Per això, et recordem, en primer lloc, que l’Agència Catalana de Consum s’encarrega de la instrucció dels expedients que resultin d’una relació de consum, que és aquella que els particulars estableixen amb un professional - en aquest cas les què estableixes tu amb els teus clients -, mentre que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’encarrega dels expedients derivats de les relacions establertes entre particulars.

Ambdues entitats reconeixen el canvi tan dràstic que ha suposat l’entrada en vigor de la llei, el nul termini del què s’ha disposat per poder implementar-la d’una manera serena, per dur a terme una labor pedagògica i per resoldre els dubtes interpretatius que la celeritat està evidenciant així com les disfuncions detectades a la pàgina web de l’Agència, si bé aquests aspectes no poden servir d’excusa per donar-hi compliment. La seva voluntat inicial està guiada per una tasca didàctica, malgrat això no descarten haver d’actuar per la via sancionadora si la situació ho requereix.

Dificultats de funcionament de l'Índex

L’Índex de referència del Preu de Lloguer inicialment no tenia com a finalitat esdevenir un índex d’obligat compliment per determinar el preu del lloguer. És per aquest motiu que el preu de l'índex mig no recull moltes de les circumstàncies que servien, com fins a l’entrada en vigor de la llei, per configurar el preu del lloguer d’un habitatge, com terrasses, ubicació, primera o segona línia de mar, estat de conservació etc.

Això comporta que s’obtinguin uns resultats contradictoris, en termes comparatius, amb la realitat de l'immoble. Si bé en aquests moments està en estudi com es poden incorporar en la determinació de l'índex mig tots els paràmetres que haurien d'incidir en la determinació del preu del lloguer i alhora no contravenir la llei, de moment no hi ha cap mecanisme que permeti augmentar el preu de l’habitatge per sobre dels increments que la mateixa llei recull, com el 5% per raons de la concurrència mínima de tres característiques, com plaça d’aparcament, vistes....etc, o bé per obres de millora dins del darrer any.

Criteris interpretatius a l'hora de determinar el preu del lloguer

D'igual manera, la determinació del preu del lloguer d’acord amb els m2 útils de l'habitatge ha suposat una de les incidències més rellevants que l’Agència de l'Habitatge ha detectat. Si bé en un primer moment la pàgina web estava lligada a la informació continguda en les dades cadastrals, posteriorment es va modificar i actualment informa que els m2 útils a tenir en compte són aquells que es consignen a la cèdula d’habitabilitat.

Per tal d’evitar criteris interpretatius alhora de fixar el m2 útils, l’Agència de l'Habitatge està treballant per facilitar l’accés directe a les dades que consten en la cèdula d’habitabilitat, document al mateix temps necessari per poder arrendar.

En aquells supòsits en els què els teus clients arrendadors, malgrat el teu assessorament, decideixin no acceptar l’aplicació de la Llei, et recomanem fer signar una clàusula d’exoneració de responsabilitat a ambdues parts, arrendador i arrendatari i, en la mesura que sigui possible, també et recomanem que valoris l'opció, en aquests supòsits, que la signatura del contracte es faci de manera directa entre arrendador i arrendatari.

Sigui com sigui, et demanem actuar amb sentit de la responsabilitat cap a la teva feina i els teus clients. Siguem tots un referent de bones pràctiques en el mercat immobiliari.

MODEL DE CLÀUSULA D'EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT 

La trobaràs a la intranet d'apigirona.com 

Recordem les obligacions que t'afecten com a agent immobiliari. (Articles 58, 59 i 61 Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge):

PUBLICITAT 

  • S'entén per publicitat tota forma de comunicació adreçada als consumidors o al públic en general amb la finalitat de promoure de manera directa o indirecta, l'arrendament.
  • La publicitat adreçada a l'arrendament d'habitatges s'ha d'ajustar als principis de veracitat, de manera que no ocultin dades fonamentals dels objectes a què es refereixen i no indueixin o puguin induir els destinataris a cap error amb repercussions econòmiques.
  • Mencions obligatòries: En tota publicitat, l'agent ha de fer constar necessàriament l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges, quan l'anunci inclogui el preu del lloguer de l'habitatge.

OFERTA PER A L'ARRENDAMENT

  • L'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges que correspongui, justificat mitjançant el document acreditatiu obtingut a aquest efecte mitjançant el sistema de consulta pública de l'índex establert pel departament competent en matèria d'habitatge.
  • En totes les ofertes d'arrendament d'habitatges ubicats en una àrea que hagi estat declarada àrea amb mercat d'habitatge tens, inclosos els arrendaments d’habitatges nous o rehabilitats, cal informar de l'aplicació del valor que correspongui de l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges i, si escau, de l'import de la renda del darrer contracte d'arrendament vigent en aquell mateix habitatge.

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

  • Deure de informació, en el moment de la formalització escrita del contracte, del índex de referencia corresponent a un habitatge anàleg a l'arrendat, expressat en euros per metre quadrat, especificant-hi els marges de preu inferior i superior. Les dades s'han de referir a la data de conclusió del contracte. Cal acompanyar al contracte el document que genera el sistema d'indexació dels preus de lloguer.

Guia per conèixer la llei de contenció del preu dels lloguersclick

D'utilitat per a les agències immobiliàries i pels consumidors.

Sessió informativa sobre la llei 11/2020

Va tenir lloc el dia 28 de setembre a càrrec de la Montse Junyent, assessora jurídica del Consell de Col·legis API de Catalunya i d'en Carles Balbín, l'assessor jurídic del nostre Col·legi.

Contracte d’arrendament adaptat a la llei 11/2020

El DOGC núm. 8229 de 21/09/2020, publica la LLEI 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge, l’objecte de la qual és regular la contenció i moderació de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.

Entrada en vigor El dia 22 de setembre de 2020.

      Excepcions:

      a) Els preceptes que puguin comportar despeses amb càrrec als pressupostos de la Generalitat produiran efectes en el moment de l'entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l'exercici pressupostari immediatament posterior a l'entrada en vigor de la llei present.

      b) L'aplicació del règim de contenció de rendes en el cas dels habitatges de nova edificació o dels habitatges resultants d'un procés de gran rehabilitació entrarà en vigor en el termini de tres anys a comptar de l'entrada en vigor de la llei present.

Objecte Regular la contenció i moderació de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge en què concorrin les circumstàncies següents:

     a) Que l'habitatge arrendat sigui destinat a residència permanent de l'arrendatari.

     b) Que l'habitatge arrendat estigui situat en una àrea que hagi estat declarada àrea amb mercat d'habitatge tens.

Exclusions Els contractes d'arrendament d'habitatge subjectes a règims especials de determinació de la renda, i en tot cas els contractes d'arrendament següents:

     a) Els subscrits abans de l'1 de gener de 1995.

     b) Els que tenen per objecte habitatges subjectes a un règim de protecció oficial.

     c) Els que tenen per objecte habitatges integrats en xarxes públiques d'habitatges d'inserció o de mediació per al lloguer social o en el Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials.

     d) Els de caràcter assistencial.

     e) Els que se subscriguin d'acord amb les disposicions legals aplicables al lloguer social obligatori.

Relació de municipis inclosos dins la declaració transitòria d'àrees amb mercat d'habitatge tens. 7 de la provincia de Girona: Blanes, Figueres, Girona, Olot, Palafrugell, Salt i Sant Feliu de Guíxols:

 1. Alcarràs
 2. Amposta
 3. Arbúcies
 4. Arenys de Mar
 5. Argentona
 6. Badalona
 7. Badia del Vallès
 8. Balaguer
 9. Banyoles
 10. Barbera del Vallès
 11. Barcelona
 12. Begues
 13. Bellpuig
 14. Berga
 15. Blanes
 16. Caldes de Montbui
 17. Calafell
 18. Calella
 19. Cambrils
 20. Canet de Mar
 21. Canovelles
 22. Cardedeu
 23. Cassà de la Selva
 24. Castellar del Vallès
 25. Castelldefels
 26. Celrà
 27. Centelles
 28. Cerdanyola del Vallès
 29. Cervera
 30. Constantí
 31. Cornella de Llobregat
 32. Cubelles
 33. Cunit
 34. El Masnou
 35. El Morell
 36. El Prat de Llobregat
 37. El Vendrell
 38. Esplugues de Llobregat
 39. Figueres
 40. Gavà
 41. Girona
 42. Granollers
 43. Igualada
 44. La Bisbal d'Empordà
 45. La Canonja
 46. La Garriga
 47. La Llagosta
 48. La Seu d'Urgell
 49. La Palma de Cervelló
 50. La Pobla de Mafumet
 51. Les Borges Blanques
 52. L'Arboç
 53. L'Hospitalet de Llobregat
 54. Llagostera
 55. Lleida
 56. Llinars del Vallès
 57. Lloret de Mar
 58. Malgrat de Mar
 59. Manlleu
 60. Manresa
 61. Martorell
 62. Martorelles
 63. Mataró
 64. Moià
 65. Molins de Rei
 66. Mollerussa
 67. Mollet del Vallès
 68. Montcada i Reixac
 69. Montgat
 70. Montmeló
 71. Montornès del Vallès
 72. Móra d'Ebre
 73. Navarcles
 74. Navàs
 75. Olesa de Montserrat
 76. Olot
 77. Palafrugell
 78. Palamós
 79. Pallejà
 80. Parets del Vallès
 81. Pineda de Mar
 82. Polinyà
 83. Premià de Dalt
 84. Premià de Mar
 85. Puigcerdà
 86. Reus
 87. Ripoll
 88. Ripollet
 89. Roda de Ter
 90. Rubí
 91. Sabadell
 92. Salou
 93. Salt
 94. Sant Adrià de Besos
 95. Sant Andreu de la Barca
 96. Sant Andreu de Llavaneres
 97. Sant Antoni de Vilamajor
 98. Sant Boi de Llobregat
 99. Sant Carles de la Ràpita
 100. Sant Cugat del Vallès
 101. Sant Feliu de Codines
 102. Sant Feliu de Guíxols
 103. Sant Feliu de Llobregat
 104. Sant Fruitós de Bages
 105. Sant Joan Despí
 106. Sant Joan de Vilatorrada
 107. Sant Just Desvern
 108. Sant Martí de Centelles
 109. Sant Pere de Ribes
 110. Sant Pol de Mar
 111. Sant Sadurní d'Anoia
 112. Sant Vicenç de Castellet
 113. Sant Vicenç dels Horts
 114. Santa Coloma de Gramenet
 115. Santa Margarida de Montbui
 116. Santa Perpetua de Mogoda
 117. Santpedor
 118. Sentmenat
 119. Sitges
 120. Solsona
 121. Taradell
 122. Tarragona
 123. Tàrrega
 124. Terrassa
 125. Tona
 126. Torelló
 127. Torredembarra
 128. Torrefarrera
 129. Tortosa
 130. Valls
 131. Vic
 132. Viladecans
 133. Vilafranca del Penedès
 134. Vilanova del Camí
 135. Vilanova i la Geltrú
 136. Vilassar de Dalt
 137. Vilassar de Mar

(+info)


 

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi. En continuar navegant, entenem que accepta l' ús de cookies

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals de la web:

Web: https://www.apigirona.com/
Titular: COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA (API GIRONA)
Domicili: C/ Eiximenis, 18 Entr. 1, 17001 GIRONA
C.I.F: Q-1775002-G
Telèfon: +34 972 203 617 /+34 972 203 978

Correu electrònic:

coapi@apigirona.com
Dades registrals: __________________________________________

API GIRONA pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i instal·lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: ​​què són les "cookies", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l'usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l'usuari hagués introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l'equip de l'Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

Tipus de cookies

A continuació, proporcionem més informació perquè s'entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzats:

Segons la seva finalitat

Cookies tècniques Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Cookies de personalització Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.
Cookies analítiques Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries / de publicitat Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

Segons termini

Cookies de sessió Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.
Cookies persistents Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Relació i descripció de 'cookies'

 La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web:

 • Cookies pròpies:
Domini .apigirona.com
Nom language_public
Duració Sessió
Propòsit Cookie tècnica per a recordar les preferències de llenguatge del lloc web de l'usuari en la seva navegació.
Tamany 15
 • Cookies de tercers:

Cookies de Google:

- (Google Analytics): Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google. (Cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmz).

- (Google Maps): Les Cookies de Google Maps s'utilitzen per a visualitzar ubicacions geogràfiques. Aquestes cookies són gestionades enterament per Google. (Cookies: NID, 1P_JAR, CONSENT, SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, SEARCH_SAMESITE).

Es poden trobar en els següents links de la política de Google:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

Consentiment.

L’usuari haurà d’acceptar de manera explícita i activa l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. .

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

 

Gestió de cookies: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d'ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d'aquest "mode privat":

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • FireFox:https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
 • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
 • Opera:http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad):http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Chrome para Android:https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
 • Windows Phone:http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualizació de la política de cookies.

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.

Última Revisió: novembre 2019