Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Reforma de la Llei Hipotecaria

Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei Hipotecària (BOE 151)

Més informació:

Tal com diu el preàmbul de la Llei, el Registre de la Propietat i el Cadastre Immobiliari són institucions de naturalesa i competències diferenciades que, no obstant, recauen sobre un mateix àmbit: la realitat immobiliària. La coordinació i la informació existent a ambdues institucions resulta indispensable per a una millor identificació dels immobles i una més adequada prestació de serveis als ciutadans i administracions.


Amb l’aplicació d’aquesta Llei, existirà connexió que possibiliti un intercanvi bidireccional d’informació que permeti la necessària coordinació entre el Registre i el Cadastre.


L’entrada en vigor serà el dia 1 de novembre de 2015. No obstant a partir del dia 26 de juny entren ja en vigor els següents preceptes:


     a) L’apartat 12 de l’art. 1r d’aquesta Llei que dóna nova redacció a l’art. 206 de la llei Hipotecària.


     b) L’art. 2n d’aquesta Llei, que modifica el text refós de la Llei del cadastre Immobiliari, aprovat pel Real Decret legislatiu 1/2004, de 5 de març.


     c) L’apartat 2 de la disposició derogatòria única.

Llei 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la Llei Hipotecària aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946 i del text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, Aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.