Nou model d'habitatge basat en el lloguer i la rehabilitació

S’aprova el projecte de Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana i el Pla Estatal d’Habitatge 2013-2016, que units a la Llei de Foment del Lloguer, són els instruments que faran possible el canvi de política i model.

Madrid, 5 d’abril, Ministeri de Foment
La ministra de Foment, Ana Pastor, ha presentat avui al Consell de Ministres el projecte de llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana i el Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbanes (2013-2016) que, juntament amb la nova Llei de Foment del Lloguer, suposen un canvi de model en la política d’habitatge.


Aquestes iniciatives tenen una clara vocació social i tenen com a objecte satisfer les necessitats prioritàries dels ciutadans, facilitant l’accés a un habitatge digne dels sectors de població amb menys recursos.

Dels 26 milions d’habitatges que hi ha al nostre país, 15 milions tenen més de 30 anys i gairebé 6 milions més de mig segle.

El mercat del lloguer representa el 17 per cent enfront del 83 per cent del de la propietat mentre que a Europa el mercat en lloguer representa el 38%.

Així mateix, és fonamental facilitar l’accés a l’habitatge als sectors de població amb menors recursos. Per això, és necessari un canvi de model que recolzi el lloguer com a via idònia per a l’accés a l’habitatge, especialment per els qui disposen de menors nivells de renda i per afavorir la sortida a l’estoc d’habitatge desocupat.

També s’ha fet una aposta pel foment de la rehabilitació d’edificis i la regeneració i renovació urbanes per propiciar una reactivació sostenible del sector de la construcció, uns edificis més segurs i una millora de l’eficiència energètica.

Projecte de Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació urbanes
La nova llei estableix mecanismes que permetran posar en pràctica des de les operacions més senzilles, que afecten a la rehabilitació d’un edifici, a les més completes, que van des de la regeneració de teixits urbans ja existents a la reurbanització de zones més àmplies dins de les ciutats.

Aquestes operacions contribuiran al foment de la qualitat, la sostenibilitat i la competitivitat, tant en l’edificació com en el sòl, i aproparan el nostre marc normatiu al marc europeu, sobretot en relació amb els objectius d’eficiència i estalvi energètics.

El model sorgit en els últims anys, bolcat fonamentalment en la construcció de nous habitatges, ha descompensant el necessari equilibri que hauria d’existir entre les actuacions de construcció i aquelles altres orientades a la conservació en adequades condicions del parc ja edificat.

A això cal unir la gran distància que separa el parc edificat a Espanya de les exigències europees relatives a l’eficiència energètica dels edificis i, a través d’ells, de les ciutats.

Prop del 60 per cent dels habitatges espanyols es van construir sense cap normativa mínima d’eficiència energètica (la primera és de 1979), la qual cosa situa a Espanya en una posició difícil de cara al compliment dels compromisos amb Europa (Estratègia Europea 2020). A més, dels 10,7 milions d’habitatges en edificis de 4 o més plantes, 4 milions encara no tenen ascensor i un percentatge molt elevat d’habitatges es troba en deficient situació de conservació.

Novetats de la Llei
Entre les novetats més rellevants que formen part del nou text legal estan les següents:

 1. La configuració del deure de conservació com un dels deures fonamentals relacionats amb el mig urbà, i, per tant, la seva regulació amb caràcter uniforme, en el marc de les condicions bàsiques d’igualtat que a l’Estat competeix establir.
 2. La regulació bàsica d’un Informe d’Avaluació dels Edificis (IEE), que tracta de superar les insuficiències de la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), demanda per l’Estat a partir del Reial Decret Llei 8/2011. Aquest informe, a més d’avaluar l’estat de conservació dels edificis, aportarà informació sobre el grau de compliment de la normativa vigent en matèria d’accessibilitat, i inclourà la Certificació de l’Eficiència Energètica. Aquesta última, amb un mer caràcter informatiu, i amb independència que algun dels habitatges de l’edifici es posi en venda o en lloguer. L’informe només s’exigirà als edificis de tipologia residencial d’habitatge col•lectiu que tinguin més de 50 anys i sempre que no hagin passat ja la ITE de conformitat amb la seva pròpia regulació.
 3. S’amplien les facultats reconegudes a les comunitats de veïns, agrupacions de propietaris i cooperatives, per actuar al mercat immobiliari amb plena capacitat jurídica per a totes les operacions, incloses les creditícies, relacionades amb les operacions de rehabilitació.
 4. S’estableixen mecanismes que permetran obtenir finançament extern perquè la rehabilitació sigui més accessible. De manera especial, s’introdueix la figura de “la memòria de viabilitat econòmica” que acompanyarà a cada actuació, i que podria justificar l’aplicació de regles excepcionals per vincular increments d’edificabilitat o densitat, així com canvis a les diferents operacions de rehabilitació, regeneració i/o renovació urbanes.
 5. Es modifiquen determinats règims d’unanimitat o majories establerts per la Llei de Propietat Horitzontal. Així, quan hi hagi determinades obres que són demandades per les administracions públiques, encara que afectin al títol constitutiu o als estatuts, seran obligatòries, com ja passa amb algunes d’elles en la vigent regulació de la propietat horitzontal.

Nou Pla Estatal d’habitatge 2013-2016
El pla, que complementa a les dues lleis citades, té per objecte buscar la màxima rendibilitat amb els recursos disponibles, a través de la concessió d’ajudes al major nombre possible de ciutadans, i facilitar un habitatge digne als col•lectius més desfavorits. Així, les persones afectades en els procediments de desnonaments tindran preferència en l’accés al programa d’ajuda al lloguer.

El pla pretén a més dinamitzar l’economia i fomentar la generació d’ocupació. L’engegada del nou pla s’estima que suposarà en quatre anys la creació de 105.000 llocs de treball.

El pressupost del pla per a tot el període de vigència és de 2.421 milions d’euros, que es reparteixen entre els set programes que el conformen, els 100 milions d’euros de la LINEA IDAE i el Projecte Clima.

El pla manté la subsidiació de préstecs convinguts per evitar afeblir la capacitat dels deutors hipotecaris amb menys recursos.

Els set programes són: subsidiació de préstecs convinguts, ajudes al lloguer, foment del parc públic d’habitatges, foment a la rehabilitació, foment de la regeneració urbana, suport a la implantació del IEE i foment de ciutats sostenibles.

Nova gestió dels ajuts al lloguer
Amb l’objectiu d’un millor aprofitament dels recursos, la concessió dels ajuts al lloguer es farà de forma més equitativa tenint en compte la renda de la unitat de convivència en un habitatge.

Els beneficiaris dels ajuts al lloguer seran les persones físiques majors d’edat amb un límit d’ingressos inferior a 3 vegades l’IPREM, modulable segons el nombre de membres i composició de la unitat de convivència, la qual cosa assegura que accedeixin a l’ajuda les famílies més necessitades.

Ajudes a la rehabilitació i la regeneració
El pla contempla també ajudes a la rehabilitació edificatòria en edificis i instal•lacions per millorar el seu estat de conservació, garantir l’accessibilitat i millorar l’eficiència energètica.


Els immobles hauran de tenir una antiguitat anterior a 1981, almenys el 70% de la seva superfície ha de tenir ús residencial d’habitatge i constituir el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris.

Podran sol•licitar aquestes ajudes comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats o propietaris únics d’edificis d’habitatges.

Es concediran ajudes de fins a 4.000 € per habitatge per a conservació, 2.000 € per habitatge per a millora de l’eficiència energètica (5.000 € si es redueix en un 50% la demanda energètica de l’edifici) i 4.000 € per habitatge per a millora d’accessibilitat.

En el cas de la regeneració urbana, es finançarà la realització conjunta d’obres de rehabilitació en edificis i habitatges, d’urbanització o reurbanització de l’espai públic o d’edificació en substitució d’edificis demolits.

Els beneficiaris seran els qui assumeixin la responsabilitat de l’execució integral de l’àmbit d’actuació amb ajudes de fins a 11.000 € per habitatge rehabilitat, 30.000 € per habitatge construït en substitució d’un altre demolit i 2.000 € per habitatge per a l’obra d’urbanització.

Informe d’evaluació d’edificis
Així mateix, el pla inclou ajuts a la implantació de l’Informe d’Avaluació d’Edificis, amb una subvenció màxima del 50 per cent del cost del mateix.
Finalment, s’estableixen ajuts per al foment de ciutats sostenibles i competitives, a través de la millora de barris, centres i cascos històrics, substitució d’ infrahabitatges i zones turístiques.


Mesures addicionals
- Línia ICO per a la rehabilitació d’habitatges i edificis 2013: per atendre les necessitats de finançament de particulars i comunitats de propietaris per escometre projectes de rehabilitació o reforma d’habitatges i edificis. En aquest cas la dotació serà d’1.000 M€.

- LINEA IDAE- Programa d’ajuts a projectes integrals d’estalvi i eficiència energètica en edificis d’habitatges: per incentivar la realització d’actuacions integrals d’estalvi i millora de l’eficiència energètica, així com la utilització d’energies renovables (renovació de finestres, façanes, calderes, equips d’aire condicionat, etc.).

La dotació serà de 100 M€ per a ajudes públiques directes i préstecs reemborsables.

- Projecte Clima: Compra de crèdits per reduccions verificades de CO2 en el sector de l’habitatge fins als quatre primers anys de funcionament del projecte, per part del Fons de Carboni per a una Economia Sostenible (10M€ en 2013).

Programa de rehabilitació energètica d’habitatges de l’IDAE
Per recolzar aquest nou marc legislatiu, amb la finalitat de millorar l’estat de conservació dels edificis d’habitatges, la seva seguretat, habitabilitat, salubritat i accessibilitat, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a través de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) engegarà pròximament un programa específic d’ajudes i finançament per facilitar l’execució de mesures de millora de l’eficiència energètica i la utilització de les energies renovables.

Amb una dotació de 100 milions d’euros, aquest programa busca promoure la realització de mesures d’estalvi i eficiència sobre l’envolupant i les instal•lacions tèrmiques dels edificis existents d’ús residencial, i la incorporació d’energies renovables (biomassa i geotèrmia, principalment).

Podran ser beneficiaris de les ajudes o del finançament d’aquest programa les comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge, les comunitats de béns dels propietaris d’edificis d’habitatges no dividits horitzontalment i les persones físiques propietàries d’un edifici d’habitatges unifamiliar.

Es consideraran actuacions susceptibles d’ajuda les actuacions integrals en edificis d’habitatges sempre que comprenguin una o diverses de les següents mesures que millorin la qualificació energètica de l’edifici o habitatges afectats.
a. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica dels edificis d’habitatges existents
b. Millora de l’eficiència energètica de les instal•lacions tèrmiques dels edificis d’habitatges existents
c. Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal•lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària dels edificis d’habitatges existents
d. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica en les instal•lacions de calefacció, refrigeració i producció d’aigua calenta sanitària dels edificis d’habitatges existents.

La dotació econòmica del pla es repartirà equitativament entre les quatre tipologies d’actuacions anteriors.


Certificat energètic per llogar o comprar
Dins d’aquesta política de suport a l’habitatge i rehabilitació, i donant compliment a la normativa comunitària, el Consell de Ministres ha aprovat, a més, el Reial decret per traslladar a la normativa espanyola el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica dels edificis.


La norma estableix que a partir d’1 de juny de 2013 serà obligatori posar a la disposició dels compradors o arrendadors d’edificis o de part dels mateixos, per a lloguers amb una durada superior a quatre mesos, un certificat d’eficiència energètica. Aquest certificat, a més de la qualificació energètica de l’edifici, haurà d’incloure informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis, i, en el cas d’edificis existents, document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims o rendibles de l’eficiència energètica de l’edifici o d’una part d’est, de manera que es pugui valorar i comparar l’eficiència energètica dels edificis, amb la finalitat d’afavorir la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d’energia.


Programes informàtics de l’IDAE
Com a eina per facilitar l’obtenció d’aquests certificats, per mandat del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i del Ministeri de Foment, l’IDAE ha elaborat els programes informàtics CE3 i CE3X, tots dos publicats com a Documents Reconeguts a la disposició dels tècnics certificadors.


A més, l’IDAE s’ha encarregat de dur a terme un pla de formació per formar als tècnics responsables de certificar energèticament els edificis i d’aquells altres encarregats del seu control i inspecció sobre les eines reconegudes CE3 i CE3X. Finalment, l’IDAE s’encarregarà d’informar als venedors, compradors i usuaris d’habitatges i edificis en general sobre les noves obligacions a les quals han de fer front.

Obligacions per a les administracions públiques
Igualment, i com a actuació exemplaritzant de les Administracions Públiques, el Reial decret obliga al fet que tots els edificis o parts dels mateixos, en els quals una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 500 m2 inicialment que siguin freqüentats habitualment pel públic, disposin del certificat d’eficiència energètica i exhibeixin la seva etiqueta d’eficiència energètica.


Així, el complex Cuzco que alberga als Ministeris d’Indústria, Energia i Turisme, Economia i Competitivitat i part d’Hisenda i Administracions Públiques, ja ha estat qualificat mitjançant el programa informàtic de referència obtenint la qualificació energètica C.

 

Font: Nota de Premsa del Ministeri de Foment - 5/04/2013

Nou model d'habitatge basat en el lloguer i la rehabilitació
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi. En continuar navegant, entenem que accepta l' ús de cookies

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals de la web:

Web: https://www.apigirona.com/
Titular: COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA (API GIRONA)
Domicili: C/ Eiximenis, 18 Entr. 1, 17001 GIRONA
C.I.F: Q-1775002-G
Telèfon: +34 972 203 617 /+34 972 203 978

Correu electrònic:

coapi@apigirona.com
Dades registrals: __________________________________________

API GIRONA pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i instal·lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: ​​què són les "cookies", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l'usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l'usuari hagués introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l'equip de l'Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

Tipus de cookies

A continuació, proporcionem més informació perquè s'entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzats:

Segons la seva finalitat

Cookies tècniques Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Cookies de personalització Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.
Cookies analítiques Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries / de publicitat Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

Segons termini

Cookies de sessió Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.
Cookies persistents Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Relació i descripció de 'cookies'

 La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web:

 • Cookies pròpies:
Domini .apigirona.com
Nom language_public
Duració Sessió
Propòsit Cookie tècnica per a recordar les preferències de llenguatge del lloc web de l'usuari en la seva navegació.
Tamany 15
 • Cookies de tercers:

Cookies de Google:

- (Google Analytics): Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google. (Cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmz).

- (Google Maps): Les Cookies de Google Maps s'utilitzen per a visualitzar ubicacions geogràfiques. Aquestes cookies són gestionades enterament per Google. (Cookies: NID, 1P_JAR, CONSENT, SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, SEARCH_SAMESITE).

Es poden trobar en els següents links de la política de Google:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

Consentiment.

L’usuari haurà d’acceptar de manera explícita i activa l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. .

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

 

Gestió de cookies: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d'ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d'aquest "mode privat":

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • FireFox:https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
 • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
 • Opera:http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad):http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Chrome para Android:https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
 • Windows Phone:http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualizació de la política de cookies.

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.

Última Revisió: novembre 2019