Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Curs: Urbanisme

Data: Els dimarts, del 9 de gener al 6 de febrer de 2018

Horari: De 16.00h - 20.00h

Durada: 20 hores

Lloc: Col·legi APi Girona (Eiximenis, 18, entresòl - Girona)

Tipologia: Curs d'Especialització en Urbanisme

Temari:

1. La normativa urbanística d'aplicació a Catalunya. La normativa sectorial.

2. El règim urbanístic del sòl. La classificació i qualificació del sòl.

3. El sistema de planejament a Catalunya. Les bases d'articulació del sistema de planejament territorial i urbanístic.

4. El planejament gneral: POUM i PAUM.

5. El procediment d'aprovació de plans. La participació dels particulars en el planejament.

6. El planejament derivat en sòl urbanitzable. El pla parcial i el pla parcial de delimitació.

7. El planejament derivat en sòl urbà: El pla de millora urbana. Els plans especials i els projectes d'actuació específica.

8. La reserva per l'habitatge protegit, l'estudi de viabilitat, l'agenda i el pla d'etapes.

9. Els sistemes d'actuació urbanística: des de la iniciativa particular i des de la iniciativa pública.

10. L'execució del planejament i la gestió urbanística. La divisió poligonal. Els canvis de sistemes d'actuació.

11. Les juntes de compensació i les entitats urbanístiques de col·laboració. Les associacions administratives de cooperació.

12. La concertació social: els convenis urbanístics.

13. El càlcul de l'aprofitament urbanístic. La cèdula urbanística.

14. Les llicències urbanístiques i les autoritzacions administratives. les parcel·lacions.

15. Edificacions fora d'ordenació. Volum disconforme. Ús disconforme. Declaració de ruïna i la responsabilitat dels propietaris.

16. Expropiació per raons urbanístiques. Les actuacions aïllades.

17. El projecte d'urbanització i l'execució de les obres d'urbanització.

18. La recepció i la conservació de les obres. La conservació per les euc.

Crèdits : 3 ECTS

Ponents:

Corsunsky, Laura. Advocada especialista en Dret Públic i Urbanisme. Màster en dret urbanístic. Assessora jurídica del Gremi de Promotors i Constructors de Girona. Sòcia de Corsunsky & More Advocats Associats SLP.

Garcia, Jordi. Arquitecte Superior especialitzat en edificació, urbanització, urbanisme i valoracions. Cap del servei domini públic marítim i terrestre del servei provincial de la costa de Girona. Diplomat en Arquitectura Legal i  Forense. Perit del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Preus i descomptes:

Preu: 285,00€

Descomptes:
228,00 € Col·legiats/associats del Col·legi API i empleats d'aquests.

270,75 € Col·legis professionals.

Sistema d'avaluació:

Assistència mínima al 80% de les sessions.

Els estudiants que superin el curs, rebran un Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Inscripcions: srodriguez@apigirona.com . fundacioudg