Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Curs: Dret privat: Obligacions i contractes

Els dijous, del 5 d'octubre al 9 de novembre de 2017

Data inici
05/10/2017

Data final
09/11/2017

Dies

Dijous

Horaris
De 16.00h - 20.00h

Durada
20 hores

Modalitat
Presencial

Lloc
Col·legi APi Girona


Adreça

Eiximenis, 18, entresòl - Girona


Tipologia
Curs d'Especialització en Dret privat: Obligacions i contractes

Crèdits
3 ECTS

Temari

 • Concepte de Dret. Dret privat nacional i internacional. Les comunitats autònomes i el dret privat: dret general o comú.
 • Les fonts del dret.
 • La persona i personalitat. Capacitat jurídica i d’obra. Circumstàncies modificadores de la capacitat d’obrar.
 • Les coses. Concepte i classes. Els béns immobles.
 • Els fets jurídics. El negoci jurídic. Elements essencials, naturals i accidentals del negoci jurídic.
 • Influència jurídica del temps: prescripció i caducitat.
 • L’obligació: concepte i classes. Les seves fonts i l’extinció. Pagament, compensació, novació: mancomunitat i solidaritat.
 • El contracte: concepte, classes, requisits essencials, elements, forma, generació, perfeccionament, consumació, ineficàcia, resolució i rescissió.
 • Contractes d’intermediació immobiliària.
 • Contracte de compravenda: concepte, naturalesa, obligacions de les parts, perfeccionament, consumació, vicis i defectes de l’objecte de compravenda. La reserva de domini.
 • Contractes denominats preparatoris de la compravenda: l’oferta pública, la promesa de venda. Les quantitats a compte del preu: les arres o la paga i senyal: definició, classes, diferència i efectes.
 • La permuta i la diferència amb la compravenda.
 • Contracte d’opció de compra.
 • Contracte de donació, conceptes i efectes.
 • Contracte de préstec.
 • Contracte de garantia. El dipòsit, la fiança, la compravenda en garantia, el pacte de retrovenda. Inscripció al Registre de la Propietat i els seus efectes.
 • Contracte de societat: concepte i naturalesa jurídica.
 • Les societats mercantils. Identificació de les normes bàsiques.
 • Els contractes mercantils. Contractes sobre béns immobles per societats mercantils.
 • Responsabilitat penal en l’àmbit immobiliari

Ponent

Espinet, Francesc. Llicenciat en Dret.Advocat.Màster en Dret Immobiliari.Diplomat tècnic laboral. Soci d'ECN Advocats

Sistema d'avaluació
Assistència mínima al 80% de les sessions.

Els estudiants que superin el curs, rebran un Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Preu
285,00€

Descompte

Col·legis Professionals: 270,75€

Agents Immobiliaris API i empleats d'aquests: 228,00€

Més descomptes

(La fundació té condicions especials, es pot finançar en 10 quotes.)

Titulació
Certificat expedit per la UdG

Inscripció

srodriguez@apigirona . fundacioudg