Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Curs: Dret privat: Obligacions i contractes

Data: Els dijous, del 4 d'octubre al 8 de novembre de 2018

Horari: De 16.00h - 20.00h

Durada: 20 hores

Lloc: Col·legi APi Girona (Eiximenis, 18, entresòl - Girona)

Tipologia: Curs d'Especialització en Dret privat: Obligacions i contractes

Temari:

1. Concepte de Dret. Dret Privat i Dret Públic. Dret privat nacional i internacional. Les comunitats autònomes i el dret privat.
2. Les fonts del dret. La jurisprudència.
3. La persona i personalitat. Capacitat jurídica i d'obrar. Circumstàncies modificadores de la capacitat d'obrar.
4. Influència jurídica del temps: prescripció i caducitat.
5. L’obligació: concepte i classes: Obligacions unilaterals i recíproques. Obligacions mancomunades i solidàries. Extinció de les obligacions.
6. El contracte: concepte, classes, requisits essencials, forma, perfeccionament, consumació, nul·litat, anul·labilitat, resolució i rescissió.
7. Contractes d’intermediació immobiliària.
8. Contracte de compravenda: concepte, prohibicions, obligacions de les parts, perfeccionament, consumació. La reserva de domini. La rescissió per lesió ultra dimidium.
9. Contractes denominats preparatoris de la compravenda: precontracte i la promesa de venda. El contracte de reserva. Les quantitats a compte del preu: les arres o la paga i senyal: definició, classes, diferència i efectes.
10. La permuta i la diferència amb la compravenda.
11. Contracte d’opció de compra.
12. Contracte de donació.
13. Contracte de préstec.
14. Contractes de garantia. La fiança, el dipòsit i el contracte d'hostatge.
15. Contracte de mandat. Els poders.
16. Contracte de societat: concepte, classes, obligacions i extinció.
17. Les societats mercantils. Responsabilitat.
18. Els contractes mercantils.
19. Responsabilitat penal en l’àmbit immobiliari.

Crèdits : 3 ECTS

Ponent:

Espinet, Francesc. Llicenciat en Dret.Advocat.Màster en Dret Immobiliari.Diplomat tècnic laboral. Soci d'ECN Advocats

Preus i descomptes:

Preu: 285,00€

Descomptes:
228,00 € Col·legiats/associats del Col·legi API i empleats d'aquests.

270,75 € Col·legis professionals.

Sistema d'avaluació:

Assistència mínima al 80% de les sessions. Prova tipus test.

Els estudiants que superin el curs, rebran un Certificat de curs de formació per la Fundació UdG: Innovació i Formació.

Inscripcions: fundacioudg