Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als usuaris
En les seves transaccions immobiliàries
confií sempre amb un API

Contractes d'arrendament no subjectes a IVA. Modificació del tipus de gravamen de l' ITP i AJD, aplicable a partir de l'1 de febrer de 2014.

Recentment s’han publicat un parell de Lleis que són d’importància, la primera la Llei 22/2013 de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2014 que incorpora, com és habitual, diverses novetats en l’àmbit tributari i la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

L’article 123 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, modifica el tipus de gravamen de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD) aplicable a Catalunya, a partir del dia 1 de febrer de 2014, per a la constitució d’arrendaments no subjectes a IVA.

 • L’obligació del pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats és en vigor i per tant, d’obligat compliment, des del dia 31 de gener del 2014. (art. 123 de la Llei).
 •  A de tenir en compte. El subjecte passiu de l’impost és l’arrendatari, però si el propietari ha percebut el primer pagament de la renda (normalment, a la signatura del contracte) sense haver exigit la justificació d’haver satisfet l’impost, serà responsable SUBSIDIARI del seu pagament el propietari. Per tant, des de l’Assessoria Jurídica del Col·legi recomanen que, en el moment de la signatura del contracte, la part arrendatària faci lliurament i pagui la quantitat resultant de l’impost i ja ens ocuparem nosaltres del seu ingrés en temps i forma.
 • Termini màxim. La presentació de l’autoliquidació i del pagament és d´un mes a contar des de la data del contracte (si es passa el termini, hi hauran sancions més interessos de demora). El model de pagament és el bàsic i conegut 600, linkat cap al web.
 • Tipus aplicable. Un 0,3% sobre la base imposable pels contractes del 2014 i de un 0,5% pels contractes celebrats a partir de l’1 de gener del 2015. Desprès ja es veurà i determinarà la Conselleria el coeficient impositiu.
 • Càlcul. La base imposable es calcula pel còmput de la renda global tenint en compta la durada contractual.

E X E M P L E :

Una renda mensual de 500,00 euros amb durada de tres anys.

Base imposable ......... 18.000,00 euros - ITP i AJD 2014 (0,3%) ........ 54,00 euros.

 • Quan no es regula la durada, es computarà la base imposable com si fos de 6 anys.
 • Els contractes d‘habitatge habitual en pròrroga forçosa, la base imposable es computarà com a mínim 3 anys.

 

 • Avalador. En cas que el contracte d’arrendament vagi acompanyat de la garantia d'un avalador, la tributació serà la següent:

  Tipus impositiu del 0,30% (per aquest any 2014), a càrrec de l'arrendatari de l'immoble (Codi AUR).
  Tipus impositiu de l' 1% corresponent als drets reals de garantia, a càrrec del propietari de l'immoble (Codi DRG).