Propietat intelectual

Propietat intelectual

Els continguts proporcionats per COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. El COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, complerta, actualitzada i,en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l’usuari. COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

De vegades, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtindre la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té la opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA no es responsabilitza de que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA, per les seves societats filials i/o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d´aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d´aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Aquestes condicions generals, així com les condicions particulars de qualsevol dels serveis d'aquest portal, es regeixen per la Llei Espanyola. En cas de conflicte o reclamació en relació amb aquesta web, les parts se sotmeten, amb renúncia a qualsevol altre fur, a l'arbitratge institucional de dret del Tribunal Arbitral de Girona, de l'Associació Catalana per l'Arbitratge, al qual s'encarrega la designació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració d'arbitratge, obligant-se des d'ara al compliment de la decisió arbitral.