Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Services for real estate agents
All information related to agents
Real Estate, province of Girona.

Ordinary General Assembly of Collegiate

(Girona, 22 març 2013)

L'overall assemblea Officer of the College d'Propietat Immobiliaria Agents of Girona, fent us the Sobirania that reconeix li l'article 22 dels seus Estatuts, the següent text:

"Have not esgotat nego in the way of tots els seus extrems, ratificant the sisè punt de l'minutes of l'Assemblea General Meeting held on 23 març 2012 ACORD pres i l'ratificant in Seu d Consell de Collegis Oficials 'Agents of Catalonia amb Propietat Immobiliaria data març 23, 2011, i strictly IMPLEME the principi of legalitat contingut to l'article 70 of the Llei of Collegis i Professionals Professions Titulades de Catalunya, Decideix:

1. RELATIONSHIP orgànica Cessar seva amb the General Council of Associations of Real Estate Property Agents of Spain, desvinculant-seva is the structure, the participació suspenent in organs i els seus deixant econòmicament contribute to seu sosteniment, fins they entitat relationships that i la nostra Corporació siguin mitjançant establertes Conveni, atorgat sota els of col·laboració principis i i COOPERATION voluntaris prelació hierarchical sense.

The Conveni disposar Haura of the Col·legi of Girona is subjecte, per rang normatiu, the Llei of Collegis i Professionals Professions Titulades de Catalunya, issued paper Parlament of us born in the Sobirania seva, i als nostres Estatuts i, i per tant role that fa relacions nostres to them, the General Statute of the Profession només s'aplicarà caràcter supletori amb. També Haura of els to respect drets of the College of Girona direct depiction davant institucions them públiques that tant els seus propis com Estatuts the llei i li reconeixen.

2. demanar the Consell de Collegis Oficials d'Agents of Catalonia ia Propietat Immobiliaria subtracting the seva col·legials corporacions Catalan adhesio a l'acte aquest ACORD in our institution pren nostra.

3. To inform the General Directorate of Dret i Entitats Juridiques the Department of Justice of the Generalitat de Catalunya l'ACORD pres per aquesta Assemblea, instant SEU col·laboració i i suport exigint reconeguin not Autoritat altre Col·legial to It Demarcation of Girona that emanating from the General Assemblea seva.

4. Inform the sessió propera the General Council of Associations of Real Estate Property Agents of Spain of Sobirana voluntat de l'Assemblea of the College d'Agents of Girona Propietat Immobiliaria expressada in aquest ACORD. "