Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als col·legiats
Tota la informació relacionada amb els agents
immobiliaris col·legiats de la província de Girona.

Assemblea General Ordinària de col·legiats

(Girona, 22 de març de 2013)

L’assemblea general del Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, fent us de la sobirania que li reconeix l’article 22 dels seus Estatuts, el següent text:

“Havent esgotat la via de negociació en tots els seus extrems, ratificant el punt sisè de l’acta de l’Assemblea General celebrada el dia 23 de març de 2012 i ratificant l’acord pres en seu del Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb data 23 de març de 2011, i en aplicació estricta del principi de legalitat contingut a l’article 70 de la Llei de Col·legis Professionals i Professions Titulades de Catalunya, DECIDEIX:

1.- Cessar la seva relació orgànica amb el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, desvinculant-se de la seva estructura, suspenent la participació en els seus òrgans i deixant de contribuir econòmicament al seu sosteniment, fins que les relaciones entre aquella entitat i la nostra corporació siguin establertes mitjançant Conveni, atorgat sota els principis de col·laboració i cooperació voluntaris i sense prelació jeràrquica.

El Conveni haurà de disposar que el col·legi de Girona queda subjecte, per rang normatiu, a la Llei de Col·legis Professionals i Professions Titulades de Catalunya, dictada pel Parlament de la nació en us de la seva sobirania, i als nostres estatuts i, per tant i pel que fa a les nostres relacions, el Estatuto General de la Profesión només s’aplicarà amb caràcter supletori. També haurà de respectar els drets del col·legi de Girona de representació directa davant les institucions públiques que tant els seus propis estatuts com la llei i li reconeixen.

2.- Demanar al Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya i a la resta de corporacions col·legials catalanes la seva adhesió a l’acord que en aquest acte pren la nostra institució.

3.- Comunicar a la Direcció General del Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya l’acord pres per aquesta Assemblea, instant el seu suport i col·laboració i exigint que no reconeguin altre autoritat col·legial a la demarcació de Girona que la que emana de la seva Assemblea General.

4.- Informar a la propera sessió del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España de la voluntat sobirana de l’Assemblea del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona expressada en aquest acord”.