Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...

03_Cartell A3_Eficiència Energètica_Web 2

Certificat d'eficiència energètica d’edificis

El 5 d’abril de 2013 el Govern central va publicar el “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (2013-2016)” que es va publicar el dia 13 d’abril de 2013 en el BOE mitjançant el Reial Decret 235/2013 pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

D'ençà de l'1 de juny de 2013 és obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o vivendes que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics de més de 500 m2.

El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo. Tanmateix, el certificat es podrà renovar voluntàriament si hi ha variacions en aspectes que afectin la seva eficiència energètica i per tant puguin modificar la seva qualificació energètica i el seu certificat.

La qualificació i la certificació energètica d'un edifici

- El certificat energètic és un document que verifica la conformitat de qualificació energètica obtinguda i que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

- L’etiqueta energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts d’edifici.

Edificis obligats a tenir un certificat d'eficiència energètica

- Els edificis de nova construcció.

- Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. (S'entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent).

- Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

Quan aplica l'obligatorietat de tenir el certificat d'eficiència energètica?

ÀMBIT

Nova construcció: 1 de novembre de 2007

Grans Rehabilitacions: 1 de novembre de 2007

Vendes i lloguers: 1 de juny de 2013 (*)

Edificis públics > 500 m2: 1 de juny de 2013 (*)

Edificis públics entre 500 i 250 m2: 9 de juliol de 2015 (*)

Edificis públics llogats >250 m2: 31 de desembre de 2015 (*)

(*) Les dates i terminis d’aplicació podran variar en funció de la publicació del Reial Decret.

Cal disposar l'etiqueta d'eficiència energètica obligatòria en un lloc destacat i visible de l’edifici.

La Generalitat també està treballant en la tramitació del Decret Català que regularà el procediment per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis a Catalunya.

SOL·LICITUD D'EXCEMPCIÓ DEL CEE

Tal com s'especifica al Reial decret 235/2012 en el seu article 2.2, no s'ha de certificar:

- Edificis protegits oficialment per ser part d'un entorn declarat o en raó del seu particular valor arquitectònic o històric, sempre que qualsevol actuació de millora de l'eficiència energètica alterés de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte, sent l'autoritat que dicta la protecció oficial qui determini els elements inalterables.

- Edifici o part d’edifici utilitzat exclusivament com a lloc de culte o per a activitats religioses.

- Construcció provisional amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.

- Edifici industrial, de la defensa i agrícoles o parts d’aquests, en la seva part destinada a tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.

- Edifici o part d’edifici aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.

- Edifici o part d’edifici existent d’habitatges, l’ús del qual és inferior a quatre mesos l’any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.

- Qualsevol altre tipus de transmissió de l’ús o de la propietat, donació o successió del bé immoble que no estigui inclosa al RD 235/2013, per no ser considerat lloguer o compravenda.

- Local sense condicionar. En cas que no es disposi de la llicència d’activitat, llavors no serà necessari disposar del certificat i el nou promotor, propietari o representant assumeix la responsabilitat de presentar el certificat d’eficiència energètica a l’Institut Català d’Energia quan es sol·liciti l’alta de l’activitat.


- Edifici que es compra per a reformes importants (1) o enderrocs.
(1) Aquesta excepció no s’aplica a parts d’edificis.

Es pot accedir al formulari d'exempció des de l'apartat de "Tràmits de la certificació" a la web de l'ICAEN (www.gencat.cat/icaen).

NORMATIVA

*Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.

fletxes  *Disposicions addicionals 3ª regula les infraccions i 4ª de les sancions

 

* Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya

        fletxes * Article 331-4.e) de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya

 

* Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible

        fletxes*Article 83 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible

 

* Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis

correo-electronico SOL·LICITAR EL CERTIFICAT ENERGÈTIC

 

La Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, va tipificar els infraccions administratives en Matèria de certificació energètica dels edificis. I, entre Altres infraccions hi ha:


• La publicitat d'un edifici o part d'edifici en lloguer o venda que no estigui recolzada per una certificació en vigor degudament registrada, constitueïx 1 infracció Molt Greu, penalitzada amb una multa entre 1.001,00-6.000,00 €.
• Vendre o llogar sense el Lliurament del Certificat és constitutiu d'1 infracció Greu penalitzada amb una multa entre 601,00 i 1.000,00 €.

Per tant, et reiterem novament que hi ha una responsabilitat del propietari de l'immoble; però també de l'agent immobiliari que publica i comercialitza el producte, per tant

RECORDA:

La utilització de la fórmula "EN TRÀMIT" a la publicitat dels immobles no és vàlida i pot comportar una sanció per part de l'agència catalana de Consum.

Més informació:
» Cercador de certificats d'eficiència energètica [ + ]
» Web del Institut Català d'Energia [ + ]
» DocumentExplicatiuCertificacioProfessionals_LCO.pdf [ + ]
» ICAEN_Infografia_CertificacioDEF (2).pdf [ + ]
» ICAEN_triptic_certificacio.pdf [ + ]

preguntes

» Preguntes més freqüents [ + ]

___________________________________________________________________________________

ITE-IMATGE-211x300

ITE- Inspeccions tècniques dels edificis d'habitatges.

L’obligatorietat de la ITE, Publicat a DOG, Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici.

Aquest decret, a l’igual que l’anterior, té per objecte fomentar la conservació, el manteniment i la rehabilitació i l’adequació funcional dels edificis d’habitatges mitjançant la regulació de la inspecció tècnica, l’aprovació del Programa d’inspecció obligatòria i l’establiment del contingut del llibre de l’edifici, per als edificis d’habitatges d’obra nova o resultants d’una gran rehabilitació i per als edificis d’habitatges existents.

Objectius:
1.No deixar que el parc immobiliari es degradi actuant amb anticipació.
2.Fomentar la cultura del manteniment dels edificis d’habitatges
3.Concienciar que és el propietari qui està obligat a conservar i rehabilitar els immobles.

Quan i quins edificis han de fer la ITE ?

Els edificis que han de fer la ITE són els edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial. No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.

Alguns conceptes importants a tenir en compte.

ITE (INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS): control tècnic al que han de sotmetre’s els edificis periòdicament per a la revisió d’una sèrie d’elements que afecten a la seguretat de l’immoble i de les persones que ho habiten.

LLIBRE DE L’EDIFICI: conjunt de documents gràfics i escrits que constitueixen l’arxiu i registre de l’historial d’incidències tècniques, jurídiques i administratives de l’edifici. La seva funció és la de recollir tota aquella informació que es considera vital, posar-la a la disposició de l’usuari i facilitar la utilització i les tasques de conservació manteniment i reparació de l’edifico en general i d’habitatges en particular.

MANUAL DE L’HABITATGE: recull una sèrie de principis bàsics que contribueixen a la correcta utilització, manteniment i gaudi de l’habitatge.

CERTIFICAT D’APTITUD: és el certificat que s’emet una vegada s’ha presentat l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici al costat de la sol·licitud d’emissió del certificat. En ell es determina si l’edifici és apte per ser usat com a habitatge, indicant, si correspon, les actuacions que han de dur-se a terme en el cas d’existir deficiències.

Antiguitat de referència, els 45 anys.

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el cadastre. Cal conéixer que, es pot acreditar l’antiguitat per altres mitjans admesos d’acord amb el dret. Per acreditar el compliment d’aquesta obligació cal presentar a l’Administració l’informe de la inspecció tècnica del l’edifici d’habitatges abans que es compleixin els 45 anys d’antiguitat, amb les excepcions següents:

Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici:

Antiguitat edifici                              Termini per passar la inspecció ITE

Entre 1951 i 1960                           Fins al 31 de desembre de 2015

Entre 1961 i 1971                           Fins al 31 de desembre de 2016

A partir de 1971                              L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Per als edificis d’habitatges unifamiliars:

Antiguitat edifici                              Termini per passar la inspecció ITE

Anteriors a 1900                             Fins al 31 de desembre de 2016

Entre 1901 i 1930                           Fins al 31 de desembre de 2017

Entre 1931 i 1950                           Fins al 31 de desembre de 2018

Entre 1951 i 1960                           Fins al 31 de desembre de 2019

Entre 1961 i 1975                           Fins al 31 de desembre de 2020

A partir de 1975                              L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.

Lliurament de la ITE a la propietat de l’edifici

Per poder obtenir el Certificat d’aptitud de l’edifici, prèviament és obligatori que l’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) hagi estat lliurat a la propietat o la comunitat de propietaris (Article 10, lletra a, del Decret 67/2015).

Un cop tancat i signat digitalment l’informe ITE quedaran les dades guardades en el portal generador de la ITE durant 4 mesos. Transcorregut aquest període de temps seran eliminades. Com a garantia de l’entrega per part del tècnic a la propietat de l’informe ITE es necessari que el tècnic redactor de l’informe presenti dues copies impreses de la ITE a la propietat. El tècnic se’n quedarà una còpia signada com a prova de lliurament a la Propietat.

Sol·licitud d’emissió del certificat d’aptitud de l’edifici

Una vegada obtingut l’informe tècnic, cal sol·licitar a l’Administració l’emissió del Certificat d’aptitud de l’edifici. La propietat de l’edifici és l’agent obligat a tramitar-la, la qual ho pot fer directament o mitjançant un representant autoritzat.

Per sol·licitar l’emissió del certificat d’aptitud cal omplir i tramitar la sol·licitud mitjançant el corresponent imprés. Per a omplir aquest imprès es necessari el codi alfanumèric de 8 dígits de l’informe ITE que s’obté un cop s’ha tancat i signat digitalment l’informe ITE.

La tramitació

Un cop omplert l’imprés s’ha de presentar i tramitar la sol·licitud que actualment es realitza de forma presencial, a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i Serveis territorials d’habitatge o a les Oficines locals d’Habitatge.

No és un requisit per la tramitació de la sol·licitud del certificat d’aptitud de l’edifici l’acompanyament de l’informe ITE. Tant sols cal entregar l’imprès de sol·licitud i en el seu cas l’autorització del representant que tramita la sol·licitud.

La ITE amb Deficiències Greus molt Greus

En els casos de deficiències qualificades com a greus o molt greus, cal que el personal tècnic comuniqui, de manera inmediata i a través d’aquest imprés, tant a la propietat com a l’ajuntament del municipi on es trobi l’edifici, la situacio de risc inminent, i en el seu cas, la proposta de mesures de seguretat cautelars i urgents i el termini orientatiu per esmenar les deficiències.

Programa de rehabilitació

La propietat d’un immoble sotmès a la inspecció tècnica d’edifici, en cas de l’existència de deficiències, està obligat a:
•Aprovar un Programa de Rehabilitació.
•Constituir un fons de reserva específic per a respondre de les despeses que es derivin de l’execució de les obres.
•Promoure l’execució de les obres de rehabilitació.

NORMATIVA

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Dibujo

La Cèdula d’Habitabilitat

Què és i per a què serveix?

És un document que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i que té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

És d’obligació en la transmissió d’un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera o en posteriors transmissions.

També és necessària per a donar d’alta els subministres d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Quina és la vigència de les cèdules d’habitabilitat?

Cèdules d’habitatges nou/usats amb data d’atorgament anterior a 2004: 10 anys.

Cèdules d’habitatges nous/usats atorgades del 2004 al 2012: 15 anys.

Cèdules a partir de 2013:

- Cèdules de primera ocupació: 25 anys.

- Cèdules de primera ocupació de rehabilitació: 15 anys.

- Cèdules de segona ocupació: 15 anys.

Qualificació definitiva d’un habitatge protegit amb qualsevol règim de protecció pública:

- Data de qualificació definitiva anterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.

- Data de qualificació definitiva posterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació durant un període de 15 anys, si la data és anterior al 3/11/12 i de 25 anys si és posterior.

Tramitació de la cèdula d'habitabilitat

El Col·legi té aquest servei que fa un professional qualificat.

El preu de la cèdula pels col·legiats i col·legiades és de 70,00 € més IVA.

Per sol·licitar el servei a través del Col·legi cal fer arribar escrit a peritatges@apigirona.com indicant l’adreça exacte de l’habitatge.


Més informació:
» Per sol·licitar el servei a través del Col·legi cal fer arribar escrit a peritatges@apigirona.com in [ + ]
» Decret 55_2009 cedula habitabilitat.pdf [ + ]