Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...

03_Cartell A3_Eficiència Energètica_Web 2

Certificat d'eficiència energètica d’edificis

El 5 d’abril de 2013 el Govern central va publicar el “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (2013-2016)” que es va publicar el dia 13 d’abril de 2013 en el BOE mitjançant el Reial Decret 235/2013 pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

D'ençà de l'1 de juny de 2013 és obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o vivendes que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics de més de 500 m2.

El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo. Tanmateix, el certificat es podrà renovar voluntàriament si hi ha variacions en aspectes que afectin la seva eficiència energètica i per tant puguin modificar la seva qualificació energètica i el seu certificat.

La qualificació i la certificació energètica d'un edifici

- El certificat energètic és un document que verifica la conformitat de qualificació energètica obtinguda i que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

- L’etiqueta energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts d’edifici.

Edificis obligats a tenir un certificat d'eficiència energètica

- Els edificis de nova construcció.

- Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. (S'entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent).

- Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

Quan aplica l'obligatorietat de tenir el certificat d'eficiència energètica?

ÀMBIT

Nova construcció: 1 de novembre de 2007

Grans Rehabilitacions: 1 de novembre de 2007

Vendes i lloguers: 1 de juny de 2013 (*)

Edificis públics > 500 m2: 1 de juny de 2013 (*)

Edificis públics entre 500 i 250 m2: 9 de juliol de 2015 (*)

Edificis públics llogats >250 m2: 31 de desembre de 2015 (*)

(*) Les dates i terminis d’aplicació podran variar en funció de la publicació del Reial Decret.

Cal disposar l'etiqueta d'eficiència energètica obligatòria en un lloc destacat i visible de l’edifici.

La Generalitat també està treballant en la tramitació del Decret Català que regularà el procediment per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis a Catalunya.

SOL·LICITUD D'EXCEMPCIÓ DEL CEE

Tal com s'especifica al Reial decret 235/2012 en el seu article 2.2, no s'ha de certificar:

- Edificis protegits oficialment per ser part d'un entorn declarat o en raó del seu particular valor arquitectònic o històric, sempre que qualsevol actuació de millora de l'eficiència energètica alterés de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte, sent l'autoritat que dicta la protecció oficial qui determini els elements inalterables.

- Edifici o part d’edifici utilitzat exclusivament com a lloc de culte o per a activitats religioses.

- Construcció provisional amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.

- Edifici industrial, de la defensa i agrícoles o parts d’aquests, en la seva part destinada a tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.

- Edifici o part d’edifici aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.

- Edifici o part d’edifici existent d’habitatges, l’ús del qual és inferior a quatre mesos l’any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.

- Qualsevol altre tipus de transmissió de l’ús o de la propietat, donació o successió del bé immoble que no estigui inclosa al RD 235/2013, per no ser considerat lloguer o compravenda.

- Local sense condicionar. En cas que no es disposi de la llicència d’activitat, llavors no serà necessari disposar del certificat i el nou promotor, propietari o representant assumeix la responsabilitat de presentar el certificat d’eficiència energètica a l’Institut Català d’Energia quan es sol·liciti l’alta de l’activitat.


- Edifici que es compra per a reformes importants (1) o enderrocs.
(1) Aquesta excepció no s’aplica a parts d’edificis.

Es pot accedir al formulari d'exempció des de l'apartat de "Tràmits de la certificació" a la web de l'ICAEN (www.gencat.cat/icaen).

NORMATIVA

*Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.

fletxes  *Disposicions addicionals 3ª regula les infraccions i 4ª de les sancions

 

* Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya

        fletxes * Article 331-4.e) de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya

 

* Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible

        fletxes*Article 83 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible

 

* Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis

correo-electronico SOL·LICITAR EL CERTIFICAT ENERGÈTIC

 

La Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, va tipificar els infraccions administratives en Matèria de certificació energètica dels edificis. I, entre Altres infraccions hi ha:


• La publicitat d'un edifici o part d'edifici en lloguer o venda que no estigui recolzada per una certificació en vigor degudament registrada, constitueïx 1 infracció Molt Greu, penalitzada amb una multa entre 1.001,00-6.000,00 €.
• Vendre o llogar sense el Lliurament del Certificat és constitutiu d'1 infracció Greu penalitzada amb una multa entre 601,00 i 1.000,00 €.

Per tant, et reiterem novament que hi ha una responsabilitat del propietari de l'immoble; però també de l'agent immobiliari que publica i comercialitza el producte, per tant

RECORDA:

La utilització de la fórmula "EN TRÀMIT" a la publicitat dels immobles no és vàlida i pot comportar una sanció per part de l'agència catalana de Consum.

Més informació:
» Cercador de certificats d'eficiència energètica [ + ]
» Web del Institut Català d'Energia [ + ]
» DocumentExplicatiuCertificacioProfessionals_LCO.pdf [ + ]
» ICAEN_Infografia_CertificacioDEF (2).pdf [ + ]
» ICAEN_triptic_certificacio.pdf [ + ]

preguntes

» Preguntes més freqüents [ + ]

___________________________________________________________________________________

ITE-IMATGE-211x300

ITE- Inspeccions tècniques dels edificis d'habitatges

NORMATIVA

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Dibujo

La Cèdula d’Habitabilitat

Què és i per a què serveix?

És un document que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i que té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

És d’obligació en la transmissió d’un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera o en posteriors transmissions.

També és necessària per a donar d’alta els subministres d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Quina és la vigència de les cèdules d’habitabilitat?

Cèdules d’habitatges nou/usats amb data d’atorgament anterior a 2004: 10 anys.

Cèdules d’habitatges nous/usats atorgades del 2004 al 2012: 15 anys.

Cèdules a partir de 2013:

- Cèdules de primera ocupació: 25 anys.

- Cèdules de primera ocupació de rehabilitació: 15 anys.

- Cèdules de segona ocupació: 15 anys.

Qualificació definitiva d’un habitatge protegit amb qualsevol règim de protecció pública:

- Data de qualificació definitiva anterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.

- Data de qualificació definitiva posterior al 9/10/09: la qualificació definitiva de protecció oficial substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació durant un període de 15 anys, si la data és anterior al 3/11/12 i de 25 anys si és posterior.

Tramitació de la cèdula d'habitabilitat

El Col·legi té aquest servei que fa un professional qualificat.

El preu de la cèdula pels col·legiats i col·legiades és de 70,00 € més IVA.

Per sol·licitar el servei a través del Col·legi cal fer arribar escrit a peritatges@apigirona.com indicant l’adreça exacte de l’habitatge.


Més informació:
» Per sol·licitar el servei a través del Col·legi cal fer arribar escrit a peritatges@apigirona.com in [ + ]
» Decret 55_2009 cedula habitabilitat.pdf [ + ]