Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Mesures urgents d'emergència en habitatge i pobresa energètica

Tens un client que és persona física, (societat) i té habitatges en lloguer o en execució hipotecària?

Segons l'article 5 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, d'aplicació a Catalunya, els teus clients estaran obligats a realitzar una oferta de lloguer social als seus llogater, sempre que es trobin en els següents casos.

Una persona jurídica que estigui en qualsevol de les següents situacions:

1) És persona jurídica que té la condició de gran tenidor d’habitatge.

Són grans tenidors d’habitatge:

a) Les entitats financeres, les filials immobiliàries d'aquestes entitats, els fons d'inversió i les entitats de gestió d'actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària, d'acord amb la legislació mercantil.

b) Les persones jurídiques que, per si soles o per mitjà d’un grup d’empreses, siguin titulars d’una superfície habitable de més de 1.250 m2, amb les excepcions següents:

- 1r. Els promotors socials a què fan referència les lletres a i b de l’article 51.2 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

- 2n. Les persones jurídiques que tinguin més d’un 15% de la superfície habitable de la propietat qualificat com a habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer.

2) És persona jurídica qui hagi adquirit després del 30 d'abril de 2008 habitatges que siguin, en primera o en ulteriors transmissions, provinents d'execucions hipotecàries, provinents d’acords de compensació de deutes o de dació en pagament o provinents de compravendes que tinguin com a causa la impossibilitat de retornar el préstec hipotecari.

En els dos casos, amb caràcter previ a la interposició de qualsevol demanda judicial de desnonament per impagament del lloguer, o d’execució hipotecària en contra persones o unitats familiars en risc d’exclusió residencial definits per la Llei, que no tinguin una alternativa pròpia d’habitatge, el demandant haurà de fer una oferta de lloguer social.

Prèviament, el demandant haurà de comprovar si es reuneixen les circumstàncies d’exclusió i requerir la informació als afectats.

La definició de risc d’exclusió residencial està regulada a l’article 5.10 i la tramitació de l'oferta de lloguer social està regulada a l’article 5.3 a 5.8.

En el supòsit de què no es realitzi l’oferta de lloguer social, incorrerà en una infracció greu prevista en la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, i podrà ser sancionat amb una multa de fins un màxim de 90.000 €.