Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als usuaris
En les seves transaccions immobiliàries
confií sempre amb un API

Què podem exigir... als agents immobiliaris?

Que disposin d’una assegurança de caució amb un límit mínim de la garantia de 60.000,00€ per agent, establiment obert al públic a Catalunya i any de cobertura. També estan obligats a informar a qui ho sol·liciti de les dades identificadores de l’assegurança de caució (com a mínim, facilitaran el nom de l’entitat asseguradora o financera i el número de referència de la garantia).

Que disposin d’una assegurança de responsabilitat civil amb un límit mínim de 600.000,00€ per agent, establiment obert al públic de Catalunya i any de cobertura.

Que actuïn amb independència, imparcialitat, prevalença de l’interès del client, amb prudència i amb subjecció a la legalitat vigent.

Que informin sobre la normativa i els principis deontològics.

Que subscriguin sempre nota d’encàrrec.

Que compleixin el principi de veracitat en la publicitat i l’oferta.

Que tinguin la capacitació professional requerida.

Que coneguin la normativa i que actualitzin els seus coneixements.

Que actuïn amb transparència en el càlcul dels honoraris.

Quines característiques té el Registre d’homologació d’agents immobiliaris?

Depèn de la Secretaria d’habitatge i està gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les diferents Oficines de Gestió Empresarial (OGE)

> És públic.

> Té caràcter administratiu.

> És obligatori d’acord amb l’apartat 4 de l’article 55 de la Llei 18/2007.