Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...

Normatives d'obligat compliment

Normatives d’obligat compliment per part dels Agents immobiliaris

Els api hem d’estar adaptats adequadament a les normatives i Lleis d’obligat compliment a les que estem subjectes, entre elles:

Normativa interna:

• Estatuts de la professió, (JUS/784/2010, de 12 de març).
• Reglament de Règim Interior, (29 de març de 2010).
• Codi Deontològic.

Normativa externa:

• Llei de Prevenció de Riscos Laborals, (31/1995, del 8 de novembre).
• Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (15/1999, del 13 de desembre).
• Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (34/2002, d’11 de juliol).
• Decret pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia, (70/2003, de 4 de març).
• Reial Decret Legislatiu pel que s’aprova el text refòs de la llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris, (1/2007, del 16 de novembre).
• Llei del dret a l’habitatge, (18/2007, del 28 de desembre).
• Decret de regulació dels requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya, (12/2010, de 2 de febrer).
• Llei del Codi de Consum de Catalunya, (22/2010, del 20 de juliol).
• Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del finançament del terrorisme, (10/2010, de 28 d’abril).

Les esmentades normatives són d'obligat compliment per a totes aquelles empreses, professionals i entitats que es dediquen a la intermediació. El seu incompliment comporta sancions d'importants quanties, inhabilitació o cessament, depenent dels casos i de la gravetat de la infracció comesa.

 

                                                                *  *  *