Col·legis i associació d'agents immobiliaris

El Tribunal Suprem fixa doctrina sobre el mètode de comprovació del valor real d'immobles a efectes del càlcul de l'impost sobre transmissions patrimonials

Més informació:

La Sala III, del Contenciós-Administratiu, del Tribunal Suprem ha establert com a doctrina que el mètode de comprovació del valor real d'immobles, a l'efecte del càlcul de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials, que possibilita la Llei general tributària, que consisteix a multiplicar el valor cadastral per un coeficient, no és idoni ni adequat, llevat que es complementi amb una comprovació directa per part de l'Administració de l'immoble concret sotmès a valoració.