Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Guia d’informació tributària bàsica amb informació complerta sobre els tributs

Tramitació de tributs. Informació bàsica

Com declarar i tramitar un impost?

Quins tràmits estan disponibles telemàticament?

Per a quins col·lectius és obligatori fer la tramitació telemàtica?

Hi ha algun requeriment tècnic per fer la tramitació telemàtica?

Quin tipus de certificat digital s'ha d'utilitzar?

En quina entitat bancària es pot fer el pagament?

Es pot tramitar telemàticament en nom de tercers?

Es pot demanar cita prèvia per fer una autoliquidació?

 

 

Autoliquidacions disponibles telemàticament:

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Impost sobre successions i donacions

Impost sobre les estades en establiments turístics

Tributació sobre el joc

Impost sobre begudes ensucrades envasades

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

Impost sobre els habitatges buits

Impost sobre grans establiments comercials

Gravamen de protecció civil

Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria

Impost sobre l'emissio d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial

Impost sobre el risc mediambiental d'elements radiotòxics

Impost sobre el patrimoni

Impost sobre la renda de les persones fisiques