Codi ètic i Deontològic. Decàleg de la Deontologia

En la prestació de serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries amb relació a operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i dels drets sobre aquests, inclosa la seva constitució l’agent immobiliari haurà d’observar el següent codi deontològic.

1. NOTA D’ENCÀRREC. L’agent immobiliari no farà publicitat ni ofertes d’immobles, ni rebrà quantitats o formalitzarà amb tercers qualsevol contracte o precontracte sense la subscripció prèvia de la corresponent nota d’encàrrec, i no l’acceptarà si no té prou competència i capacitat per desenvolupar-lo. La nota d’encàrrec se subjectarà a les normes de la Llei del dret a l’habitatge que la regulen.

2. PRINCIPI DE LEGALITAT. L’agent immobiliari actuarà subjecte a la legalitat vigent i als codis ètics establerts en el sector, amb una consideració especial envers la protecció dels drets dels consumidors i usuaris, sense fer referències ni emprar noms que indueixin o puguin induir a error o confusió respecte de la veritable naturalesa de la seva empresa o establiment i dels serveis que presta.

3. DILIGÈNCIA I INDEPENDÈNCIA PROFESSIONALS. L’agent immobiliari actuarà amb diligència, honestedat, responsabilitat i independència professionals. No actuarà com a mediador d’ambdues parts, llevat que hi hagi un acord exprés en aquest sentit.

4. CAPACITAT. En el desenvolupament d’aquells encàrrecs que per la seva complexitat requereixin assessorament tècnic o legal fora del seu abast, l’agent immobiliari recomanarà, per interès dels seus clients, l’oportunitat de requerir-lo.

5. PROTECCIÓ DELS CLIENTS I CONFIDENCIALITAT. L’agent immobiliari protegirà i promourà els interessos legítims dels seus clients actuant en tot cas amb fidelitat, lleialtat, imparcialitat, discreció absoluta i respectant els principis de confidencialitat i secret professional, sempre subjecte a les lleis.

6. PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS I USUARIS. L’agent immobiliari no durà a terme, fomentarà o participarà en situacions o actuacions de discriminació,  assetjament, infrahabitatge, sobreocupació o qualsevol forma d’allotjament il·legal. Tampoc per ideologia, creença, raça, sexe, religió, estat familiar, orientació sexual o identitat de gènere.

7. PRINCIPIS DE LLEIALTAT I D’ HONESTEDAT. L’agent immobiliari no obtindrà beneficis ocults i es compromet a no adquirir, en part o en la seva totalitat, ni per mitjà de terceres persones físiques o jurídiques amb qui mantingui algun vincle personal, professional o accionarial del qual es pugui derivar un conflicte d’interessos, cap immoble o dret sobre aquest respecte del que tingui encàrrec, llevat que el client presti consentiment exprés en aquest sentit.

8. INCOMPATIBILITATS. L’agent immobiliari vinculat a l’administració pública per una relació administrativa, laboral o de prestació de serveis s’abstindrà de gestionar o intervenir operacions respecte d’aquells béns immobles situats dins de la demarcació territorial en què es desenvolupi aquesta relació, per tal d’evitar situacions de les quals es puguin derivar conflictes d’interessos.

9. PRINCIPI DE VERACITAT. L’agent immobiliari ha de complir la normativa que prohibeix la utilització de publicitat il•lícita i, especialment, les normes reguladores i mencions obligatòries de la publicitat i de l’oferta que estableix la Llei del dret a l’habitatge. Així mateix, s’ha d’ajustar al principi de veracitat, de manera que no oculti dades fonamentals dels objectes a què es refereixen i no indueixi o pugui induir els destinataris a cap confusió o error amb repercussions econòmiques.

10. OBLIGACIÓ DE VERIFICACIÓ. Abans de subscriure amb tercers qualsevol document relatiu a la transacció, l’agent ha d’haver verificat les dades facilitades pels mandants i la titularitat, les càrregues i els gravàmens registrals de l’immoble.

11. OBLIGACIÓ D’INFORMACIÓ. L’agent immobiliari ha de lliurar per escrit la informació mínima continguda a la Llei del dret a l’habitatge abans de rebre qualsevol quantitat a compte del preu de la transacció. Així mateix, tindrà a disposició dels clients, consumidors i usuaris el text íntegre d’aquest codi deontològic.

12. PRINCIPIS CONTRACTUALS. L’agent immobiliari ha de respectar i fer complir els principis contractuals establerts per la Llei del dret a l’habitatge, i en especial:
• Ha de ser escrupolós respecte als principis de concreció, claredat i senzillesa en la redacció, de tal manera que sigui possible la comprensió directa i sense referències a textos o documents que no hagin estat facilitats prèviament o simultàniament a la formalització del contracte.
• Ha de respectar el principi de la bona fe i just equilibri entre els drets i les obligacions de les parts, amb exclusió de clàusules abusives, segons la definició establerta per la legislació per a la defensa dels consumidors i els usuaris. "

13. LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ. L’agent immobiliari ha de complir i fer complir als seus clients l’obligació de lliurament de la documentació mínima obligatòria en la venda i l’arrendament que exigeix la Llei del dret a l’habitatge.

14. FORMACIÓ. L’agent immobiliari haurà d’estar informat permanentment de les legislacions i les condicions del mercat immobiliari, i haurà de fer observar als seus empleats aquest codi deontològic i fer-los seguir els programes de formació professional i reciclatge del sector adequats a les tasques que desenvolupin.

15. COMPETÈNCIA. L’agent immobiliari vetllarà perquè les relacions amb els seus companys professionals estiguin presidides pels principis de respecte, col•laboració i lleialtat, i s’abstindrà d’assessorar o d’interferir en els encàrrecs amb exclusiva gestionats per aquells.

16. RESPONSABILITAT I CAUCIÓ. L’agent immobiliari haurà de constituir i mantenir una garantia i una pòlissa de responsabilitat civil amb vigència permanent que li permeti respondre de les quantitats que rebi mentre no les posi a disposició dels destinataris, i per respondre de la seva activitat professional.

17. REGISTRE D’HOMOLOGACIÓ. L’agent immobiliari ha d’estar inscrit en el Registre obligatori d’homologació del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

18. PRINCIPI DE COL•LABORACIÓ. L’agent immobiliari informarà l’administració de la Generalitat de Catalunya i, si escau, als Col·legis i associació d'agents immobiliaris a la que pertanyi, de totes aquelles actuacions de què tingui coneixement que no s’ajustin o no respectin aquest codi ètic o contravinguin els preceptes de la Llei del dret a l’habitatge.

19. IDENTIFICACIÓ. En tots els documents, paper comercial i publicitat l’agent haurà d’identificar-se amb el seu número d’inscripció al registre obligatori. Així mateix, col·locarà en cada un dels seus establiments, en un lloc visible al públic, la placa homologada pel reglament del citat registre.

> Aprovat en les Jornades catalanes d'API celebrades a Barcelona, els dies 9 i 10 de març de 1992.

                                                                                   + + +

Les persones col·legades i associades, membres del Col·legi i Associació d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona es comprometen, en l’exercici de la seva professió, a respectar escrupolosament les següents directrius, d'acord amb aquest decàleg Deontològic:

Primera.- Actuar amb estricta subjecció als principis de discreció, llibertat, independència, respecte als interessos dels clients i als drets dels consumidors, eficàcia, ètica, veracitat, reserva, independència professional, imparcialitat, bona fe, transparència, respecte a la legalitat, al Reglament i als seus Estatuts.

Segona.- Procurar-se una formació professional continuada i una informació del mercat, i en especial de les finques quina gestió li sigui encomanada, completa i independent.

Tercera.- Ajustar-se, en la seva publicitat, al principi de veracitat, no ocultant les dades fonamentals dels bens quina gestió té encomanada i no induint a error als consumidors.

Quarta.- Respectar la lleialtat en la concurrència dels companys i les companyes i llurs clients, especialment quan a mandats d’exclusiva que ostentin altres persones membres del Col·legi i abstenir-se d’aprofitar els serveis del personal empleat d’altres membres.

Cinquena.- Vetllar perquè les transaccions es realitzin per un preu just, protegint els interessos de totes les parts.

Sisena.- Percebre els seus honoraris en forma de percentatge sobre el preu o com a quantitat fixa, sempre prèviament acordats, i no obtenir-los de més d’una de les parts, llevat d’acord explícit al respecte.

Setena.- Abstenir-se completament d'adquirir cap bé quina gestió li hagi estat encomanada per tornar-lo a vendre i no comercialitzar una finca pròpia sense advertir-ho al client de forma indubtable.

Vuitena.- Administrar els fons aliens en comptes separats.

Novena.- No acceptar mai en benefici propi ni comissions, ni descomptes sobre les despeses realitzades a càrrec dels bens quina gestió tingui encomanada i limitar els seus honoraris estrictament als percentatges o quantitats pactades, evitant tota confusió.

Desena.- Emetre las peritacions i els dictàmens de valor en base en l’examen previ i rigorós de totes les circumstàncies dels bens taxats, abstenint-se d’intervenir en la valoració o peritació de bens propis.

> Aprovat per Junta de Govern en data 22 d’octubre 2010.

Codi ètic i Deontològic. Decàleg de la Deontologia
Codi ètic i Deontològic. Decàleg de la Deontologia
Codi ètic i Deontològic. Decàleg de la Deontologia
Codi ètic i Deontològic. Decàleg de la Deontologia
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi. En continuar navegant, entenem que accepta l' ús de cookies

POLITICA DE COOKIES

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals de la web:

 

Web:

https://www.apigirona.com/

Titular:

COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA (API GIRONA)

Domicili:

C/ Eiximenis, 18 Entr. 1, 17001 GIRONA

C.I.F:

 Q-1775002-G

Telèfon:

+34 972 203 617 /+34 972 203 978

Correu electrònic:

coapi@apigirona.com

Dades registrals:

__________________________________________

API GIRONA pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i instal·lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: ​​què són les "cookies", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l'usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l'usuari hagués introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l'equip de l'Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

Tipus de cookies

A continuació, proporcionem més informació perquè s'entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzats:

Segons la seva finalitat

 

Cookies tècniques

Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Cookies de personalització

Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.

Cookies analítiques

Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries / de publicitat

Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

 

Segons termini

 

Cookies de sessió

Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.

Cookies persistents

Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Relació i descripció de 'cookies'

 La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web:

  • Cookies pròpies i de tercers:

Titularidad

Identificación

Periodo de conservación

Propósito/Finalidad

Tipo de cookie

.comprarordenador.com/

__utmb

30 mins

S'usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

 

__utmt

10 minuts

S'usa per a limitar el percentatge de sol·licituds.

Analítica

 

__utma

2 anys

S'usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

 

__utmc

Sessió

No s'usa en ga.js. Es configura per motius d'interoperabilitat amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per a determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.

Analítica

 

 

 

Google.com

__utmz

6 mesos

Emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com ha arribat l'usuari al lloc web. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

accept_cookies

Permanent

Cookie necessària per a la utilització de les opcions i serveis del lloc web

Técnica

language_public

Sessió

Aquesta cookie és necessària per a establir l'idioma en l'ús de la pàgina web.

Técnica

CONSENT

Permanent

Google estableix una sèrie de cookies en qualsevol pàgina que inclou un mapa de Google. Si bé no tenim control sobre les cookies de Google, que semblen incloure una mescla de fragments d'informació per a mesurar el número i el comportament dels usuaris que usen Google Maps.

Analítica

PHPSESSID

Sessió

Aquesta cookie és nativa de PHP i permet a la web guardar dades serialitzades d'estat. En aquesta web s'usa per a establir sessions d'usuari passant dades d'estat a través d'una cookie temporal també coneguda com Cookie de sessió. La cookie PHPSESSID no té caducitat establerta ja que desapareix quan es tanca la web.

Funcionament

DV

24 hores

És utilitzada per Google per a proveir serveis i extreure informació anònima sobre la navegació.

Analítica

1P_JAR

1 any

Aquesta cookie que transfereix dades a Google per a fer la publicitat més atractiva.

Técnica

 

NID

6 mesos

Conté un ID únic que Google utilitza per a recordar les teves preferències i una altra informació, com el teu idioma preferit (per exemple, l'espanyol), el nombre de resultats de cerca que vols que es mostrin per pàgina (per exemple, 10 o 20) i si vols que el filtre SafeSearch de Google estigui activat o desactivat.

Analítica

TAID

1 any

S'utilitzen per a enllaçar la teva activitat en els dispositius. D'aquesta manera, es coordinen els anuncis que apareixen en ells i mesurem els esdeveniments de conversió.

Publicitària

ANID

2 anys

Aquestes cookies tenen una finalitat publicitària del servei Google Adwords. Contenen un valor generat aleatòriament únic que permet a la Plataforma per a distingir navegadors i dispositius. Aquesta informació és utilitzada per a mesurar el rendiment dels anuncis i proporcionar recomanacions relatives a productes basades en dades estadístiques

Publicitària

SAPISID

2 anys

En crear o iniciar sessió en un compte de Google s'emmagatzemen les cookies NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, en el seu ordinador amb la finalitat de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis de nou. Mentre romangui amb aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d'aquestes cookies per a millorar la seva experiència d'ús.

Publicitària

APISID

2 anys

Publicitària

HSID

2 anys

Publicitària

SSID

2 anys

Publicitària

SIDCC

2 anys

Publicitària

OGPC

1 dia

Aquesta cookie és utilitzades per Google per a emmagatzemar les preferències de l'usuari i la informació durant la visualització de les pàgines amb els mapes de Google.

Técnica

 

CONSENT

Permanent

Google estableix una sèrie de cookies en qualsevol pàgina que inclou un mapa de Google. Si bé no tenim control sobre les cookies de Google, que semblen incloure una mescla de fragments d'informació per a mesurar el número i el comportament dels usuaris que usen Google Maps.

Analítica

 

OTZ

1 setmana

Aquesta cookie serveix per a optimitzar i personalitzar els anuncis mostrats en navegar. Serveix per a analitzar pautes de trànsit a la web, durada de la sessió del navegador. Està relacionada amb el sistema de publicitat personalitzada de Google Adwords.

Publicitària

 

RUL

1 any

Les utilitza DoubleClick per a determinar si l'anunci del lloc web s'ha mostrat correctament. Això es duu a terme perquè el màrqueting sigui més eficaç.

Publicitària

 

DSID

2 setmanes

S'utilitza per a identificar a un usuari que tingui la sessió iniciada en llocs que no són de Google i per a recordar si l'usuari ha acceptat la personalització d'anuncis.

Publicitària

 

IDE

13 mesos

S'utilitzen amb aquests fins per a mostrar anuncis de Google en llocs que no són de Google.

Publicitària

 

SEARCH_SAMETIME

6 mesos

Aquesta cookie és pròpia de Google, es creen amb la finalitat de verificar el compte de l'usuari, emmagatzemar l'accés més recent als seus serveis i les preferències de l'usuari.

Técnica

 

viewed_cookie_policy

1 any

Cookies d'ús intern necessària per al funcionament de la visualització de la política de cookies de la web.

Técnica

 

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

11 mesos

Establerta pel Plugin GDPR Cookie Consent. S'empra per a recordar el consentiment de l'usuari de les cookies categoritzades com "No necessàries".

Técnica

 

CookieLawInfoConsent

11 mesos

 

Cookie gestionada pel complement de consentiment de cookies de GDPR i s'utilitza per a emmagatzemar l'estat de consentiment de cookies de l'usuari.

Técnica

 

cookielawinfo-checkbox-necessary

11 mesos

Establerta pel Plugin GDPR Cookie Consent. S'empra per a recordar el consentiment de l'usuari de les cookies categoritzades com a "Necessàries".

Técnica

 

__Secure-3PSIDCC

1 any

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

 

__Secure-1PAPISID

2 anys

Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions.

Publicitària

 

__Secure-3PSID

2 anys

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

 

__Secure-1PSID

2 anys

Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions.

Publicitària

 

__Secure-3PAPISID

2 anys

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

Més informació de les Cookies de Google:

- (Google Analytics): Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google. (Cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmz).

- (Google maps): També utilitzem cookies de Google Maps s'utilitzen per a visualitzar ubicacions geogràfiques. Aquestes cookies són gestionades enterament per Google. (exemple: PREF, CONSENT, SSID, NID…).

- Altres cookies de Google: Així mateix, utilitzem cookies de caràcter tècnic per a recordar l'acceptació per part de l'usuari de la instal·lació de cookies, a més de cookies amb diferents funcionalitats, de publicitat, de seguretat o de preferències. (Exemples d'aquestes cookies de google: 1P_JAR, SID, SEARCH_*SAMESITE, SAPISID, APISID, HSID, UULE, DV...).Es poden trobar en els següents links de la política de Google:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

Consentiment.

L’usuari haurà d’acceptar de manera explícita i activa l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. .

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

Drets de l’interesat.

La majoria de les cookies recopilen informació anònima, que no permet obtenir la identitat de l'usuari, si bé alguns dels codis que s'inclouen serveixen per a singularitzar o individualitzar al navegador del seu dispositiu utilitzat, podent ser aplicable la normativa en matèria de protecció de dades personals. Per això, l'informem que la informació que s'obté per mitjà de les cookies, serà tractada amb les finalitats indicades en la present Política de Cookies. Així mateix, està informació també serà tractada per aquelles empreses que proveeixen cookies amb les finalitats indicades en les seves respectives polítiques de privacitat.

No obstant això, tenint en compte que aquests codis no permeten la identificació de l'Usuari, no seran aplicables els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades, tret que l'Usuari sigui capaç d'aportar informació addicional que permeti vincular la seva identitat amb els codis identificatius de les seves cookies.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades, l'usuari podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o davant el nostre Delegat de Protecció de Dades/ responsable de protecció de dades en el següent e-mail (coapi@apigirona.com).

D'altra banda, l'informem que alguns dels nostres proveïdors, socis i col·laboradors poden estar situats als Estats Units o altres països la legislació dels quals no ofereix un nivell de protecció de dades equivalent a l'europeu. En consentir l'ús de cookies i la compartició de dades, consent la transferència de les seves dades personals.

Gestió de cookies: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d'ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d'aquest "mode privat":

  • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
  • FireFox:https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
  • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
  • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
  • Opera:http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
  • Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad):http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
  • Chrome para Android:https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
  • Windows Phone:http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualizació de la política de cookies.

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.

 

Última Revisió: novembre 2021