L’ARRENDAMENT D'UN HABITATGE. EL CONTRACTE

El propietari/arrendador cedeix a l’arrendatari/llogater l’ús i gaudi de l’habitatge perquè se'n beneficiï per un temps determinat mitjançant el pagament d’una renda convinguda. Perquè el contracte sigui vàlid es necessita el consentiment de l’arrendador i l’arrendatari, l’habitatge existeixi i fixar la causa del contracte i el motiu determinant que dur les parts a celebrar-lo.

El contracte d’arrendament pot ser oral o per escrit.

La informació mínima d’una oferta d’arrendament ha de contenir les dades següents:

 1. La descripció i les condicions físiques de l’habitatge, amb la indicació de la superfície útil i dels serveis, les instal·lacions i els subministraments d’aquest.
 2. El preu total de la renda, amb el desglossament i el detall dels serveis accessoris i les altres quantitats que siguin assumides pels arrendataris, tot indicant la periodicitat de la liquidació.
 3. El termini de l’arrendament.
 4. La forma d’actualització del preu al llarg del termini de l’arrendament.
 5. La fiança i les altres garanties que s’exigeixen als arrendataris.

NORMATIVA QUE REGEIX EN ELS CONTRACTES DE LLOGUER

Llei 29/1994, d’arrendaments urbans, LAU.

Llei 18/2007, del dret a l’habitatge.

Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge.

No és obligatori inscriure un habitatge de lloguer en el Registre de la Propietat. (Llei 4/2013)

LA CÈDULA D’HABITABILITAT Decret 141/2012, de regulació de les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i de la cèdula d’habitabilitat

L’API s’encarregarà que el propietari tingui la cèdula d’habitabilitat per assegurar que l’habitatge és apte per a ésser destinat a residència. La cèdula d’habitabilitat acredita que l’habitatge compleix les condicions de qualitat.

La cèdula d’habitabilitat és imprescindible per a contractar els serveis a les empreses subministradores: energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions...

EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Real Decret 235/2013, pel qual s'aprova el procediment bàsic per la certificació de l'eficiència energètica dels edificis

Des de l’1 de juny de 2013, per poder arrendar o vendre un habitatge, és necessari disposar d’un certificat d’eficiència energètica (excepte en immobles amb una superfície útil inferior a 50 m2).

La certificació d'eficiència energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents.

Enllaç a l’Institut Català d’Energia (ICAEN) http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/

DURADA DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT

La que pactin lliurement propietari i llogater. En general es fixa en un any. Si el termini pactat és inferior a cinc anys, és obligatori que el lloguer es prolongui cada any fins arribar a un mínim de cinc.

Si la propietat és una persona jurídica el termini serà de 7 anys. Aquestes pròrrogues anuals es produeixen de forma automàtica. Llei 4/2013, 4 de juny, mesures flexibilització i foment del mercat del lloguer_Reforma LAU

Disposar d’una assegurança d'impagament de lloguers és una bona solució per als propietaris.

LA FIANÇA. La garantia o aval

La Fiança és obligatòria i equival a una mensualitat de la renda. Als arrendaments per un ús diferent del d’habitatge, la Fiança és de dues mensualitats.

També es poden pactar garanties addicionals que en cap cas poden superar dues mensualitats de la renta.

És obligatori dipositar la Fiança a l’INCASOL

Llei 13/1996, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l'habitatge i Decret 147/1997, de regulació Registre de Fiances dels contractes de lloguer finques urbanes i dipòsit de Fiances

LA GARANTIA O AVAL

Es pot sol·licitar a l'inquilí que busqui una persona solvent perquè sigui el seu fiador solidari o avalador. Aquesta garantia no implica el desemborsament per l'inquilí o el seu fiador de cap quantitat en metàl·lic a la signatura del contracte. Permet al propietari que, en cas d'impagament de la renda, pugui reclamar a tots dos els deutes pendents.

EL PAGAMENT DE LA RENDA I ACTUALITZACIÓ

Si no es diu el contrari, s’haurà d’abonar mensualment, durant els set primers dies de cada mes.

En general s’acostuma a posar l’IPC. Pels habitatge posteriors a l’1 d’abril de 2015 i no es fixa l’índex per revisar la renda, caldrà acudir al nou IGC, que publica cada mes l’Institut Nacional d’Estadística.

Cal lliurar un rebut pel pagament llevat que l’arrendatari pagui mitjançant procediments que acreditin el pagament. L’arrendador pot actualitzar la renda cada any durant la vigència del contracte d’acord amb el (IPC) o (IGC)

QUÈ ÉS L’IPC?

L'IPC és l'Índex de Preus al Consum, es mesura tots els mesos i serveix per calcular la inflació. La inflació és l'augment generalitzat i sostingut de tots els béns i serveis. Tots els països tenen una cistella, en ella es troben tots els béns i serveis més consumits pels seus habitants.

Aquest índex s'utilitza per mesurar l'impacte de les variacions en els preus en l'augment de cost de vida. Per a això selecciona productes concrets, que s'assemblen a el consum de la una família, com poden ser determinats comestibles, calçat i tèxtil, carburants, transports, serveis ... i realitza un seguiment dels seus preus durant un temps delimitat i concret, que sol ser trimestral i anual.

QUÈ ÉS L’IGC?

Segons la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia espanyola (BOE 2015.03.31), l'INE és responsable del càlcul i publicació mensual de l'Índex de garantia de competitivitat (IGC).

Aquest índex estableix una taxa de revisió de preus consistent amb la recuperació de competitivitat enfront de la zona euro. Aquesta taxa serà igual a la de l'índex de preus al Consum Harmonitzat (IPCH) de la UEM almenys una part de la pèrdua de competitivitat acumulada per Espanya des de 1999. Quan la taxa de variació d'aquest índex se situï per sota de 0 per cent, es prendrà aquest valor com a referència, el que equivaldria a l'aplicació de la regla de no revisió. Quan la taxa de variació d'aquest índex superi l'objectiu a mitjà termini d'inflació anual del Banc Central Europeu (2 per cent), s'ha de prendre aquest valor com a referència. D'aquesta manera, s'assegura que els contractes als quals s'apliqui aquest nou índex contribueixin a garantir el manteniment de la competitivitat de l'economia en el mitjà termini.

Amb l’entrada en vigor del Decret llei 11/2020, des del 22/11/2020 els preus del lloguer estan regulats a més de 60 municipis de Catalunya. Per tant, el preu del nou contracte no podrà superar el preu de l’anterior contracte. Pots consultar com funciona la regulació a la nostra guia. Pot ser molt útil haver consultat prèviament l’índex de preus de lloguer publicat per la Generalitat i fer-lo constar si la que ens demanen està per sobre de la mitja de la zona.

Enllaç a l’Institut nacional estadística, INE https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735570688

L’ÍNDEX DE REFERÈNCIA DEL PREU DEL LLOGUER 

És un indicador de consulta pública amb caràcter informatiu que permet conèixer una estimació del preu mitjà del metre quadrat de lloguer d’un habitatge ubicat en una zona i amb unes característiques definides per qui fa la consulta, a l’hora que orienta sobre el preu mínim i el preu màxim que aquest mateix habitatge pot arribar a tenir. 

Consulta l'índex de referència: http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/

El Govern te oberta una línia de subvencions per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social. A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

DETERMINACIÓ DE LA RENDA INICIAL DEL LLOGUER

En els contractes d'arrendament d'habitatge que es concloguin en una àrea amb mercat d'habitatge tens (60 municipis de Catalunya, dels quals 7 de Girona) i estiguin compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei, la renda pactada a l'inici del contracte resta subjecta a les condicions següents:

a) No pot ultrapassar el preu de referència per al lloguer d'un habitatge de característiques anàlogues en el mateix entorn urbà.

b) No pot ultrapassar la renda consignada en el darrer contracte d'arrendament, actualitzada en tot cas d'acord amb l'índex de garantia de competitivitat, aplicat de forma acumulada en el període transcorregut entre la data de celebració del contracte d'arrendament anterior i la data de celebració del nou contracte, si l'habitatge afectat ha estat arrendat dins els cinc anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei.

QUÈ HA DE CONSTAR EN EL REBUT DE LA RENDA?

Hi ha de constar desglossades les quantitats que s’han abonat pels diferents conceptes: renda, comunitat de propietaris, IBI, consums, etc.

LES DESPESES DE L'HABITATGE

Al contracte s’hi pot pactar que l’arrendatari assumeixi determinades despeses de l’habitatge, com les quotes ordinàries de la comunitat de propietaris, el manteniment de l’immoble o els serveis, impostos i càrregues que no puguin ser imputats individualment.

Al contracte cal haver indicat l’import anual d’aquestes despeses.

ELS IMPOSTOS A PAGAR

El lloguer de finques urbanes està subjecte a l’impost sobre les transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

El pagament correspon a l’arrendatari. El termini per pagar i presentar l’autoliquidació és d’un mes, comptant des de la data de la signatura del contracte.

TERMINI DE L'ARRENDADOR PER AVISAR QUE VOL FINALITZAR EL CONTRACTE

L’arrendador ha d’informar a l’arrendatari que vol finalitzar el seu contracte amb un mes de termini. En cas que no ho faci, l’arrendatari veurà automàticament prorrogat el seu contracte pel període d’1 any amb condicions idèntiques, i en cap cas podrà contemplar-se un augment de la renda.

Des del 6 de març de 2021, en els contractes signats a partir del 6 de març de 2019, ja no val amb comunicar amb 30 dies d'antelació a l'arrendador la no renovació. 

ELS HONORARIS PROFESSIONALS I SERVEIS

Els honoraris poden ser entre una mensualitat de lloguer o un percentatge de l’anualitat del lloguer i poden incloure l’elaboració del contracte. Cal aplicar-hi l’IVA corresponen.

Els honoraris van a càrrec de l’arrendatari/a quan es tracta d’una persona física. D’ençà de l’entrada en vigor del RDL 7/2019, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, els honoraris van a càrrec de l'arrendador/a sempre i quan aquesta sigui una persona jurídica, és a dir, una empresa o societat.

CONTRACTES D'ARRENDAMENT NO SUBJECTES A IVA. 

La Llei 22/2013 de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2014 que incorporar, diverses novetats en l’àmbit tributari i la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

L’article 123 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, modifica el tipus de gravamen de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD) aplicable a Catalunya, a partir del dia 1 de febrer de 2014, per a la constitució d’arrendaments no subjectes a IVA.

L’obligació del pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats és en vigor i per tant, d’obligat compliment, des del dia 31 de gener del 2014. (art. 123 de la Llei).

A tenir en compte. El subjecte passiu de l’impost és l’arrendatari, però si el propietari ha percebut el primer pagament de la renda (normalment, a la signatura del contracte) sense haver exigit la justificació d’haver satisfet l’impost, serà responsable SUBSIDIARI del seu pagament el propietari. Per tant, des de l’Assessoria Jurídica del Col·legi recomanen que, en el moment de la signatura del contracte, la part arrendatària faci lliurament i pagui la quantitat resultant de l’impost i ja ens ocuparem nosaltres del seu ingrés en temps i forma.

Termini màxim. La presentació de l’autoliquidació i del pagament és d´un mes a contar des de la data del contracte (si es passa el termini, hi hauran sancions més interessos de demora). El model de pagament és el bàsic i conegut 600, linkat cap al web.

Tipus aplicable. Un  0,5% pels contractes celebrats a partir de l’1 de gener del 2015. Sautoliquida amb el model 600 (tarifa AUR).

Càlcul. La base imposable es calcula pel còmput de la renda global tenint en compta la durada contractual.

Atenció: hi ha una exempció aplicable als arrendaments d’habitatges per a ús estable i permanent (als quals fa referència l’article 2 de la Llei d’arrendaments urbans) subscrits entre el 19.12.2018 i el 24.01.2019, i a partir del 06.03.2019 (codi d’exempció 145).

EXEMPLE :

     Una renda mensual de 500,00 euros amb durada de tres anys.

     Base imposable ... 18.000,00 euros - ITP i AJD 2014 (0,5%) ... 90,00 euros.

Nota. Quan no es regula la durada, es computarà la base imposable com si fos de 6 anys.

Avalador. En cas que el contracte d’arrendament vagi acompanyat de la garantia d'un avalador, la tributació serà la següent:

Tipus impositiu del 0,50% (a partir de l'any 2015), a càrrec de l'arrendatari de l'immoble (Codi AUR).
Tipus impositiu de l'1% corresponent als drets reals de garantia, a càrrec del propietari de l'immoble (Codi DRG).

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi. En continuar navegant, entenem que accepta l' ús de cookies

POLITICA DE COOKIES

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals de la web:

 

Web:

https://www.apigirona.com/

Titular:

COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA (API GIRONA)

Domicili:

C/ Eiximenis, 18 Entr. 1, 17001 GIRONA

C.I.F:

 Q-1775002-G

Telèfon:

+34 972 203 617 /+34 972 203 978

Correu electrònic:

coapi@apigirona.com

Dades registrals:

__________________________________________

API GIRONA pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i instal·lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: ​​què són les "cookies", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l'usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l'usuari hagués introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l'equip de l'Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

Tipus de cookies

A continuació, proporcionem més informació perquè s'entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzats:

Segons la seva finalitat

 

Cookies tècniques

Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Cookies de personalització

Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.

Cookies analítiques

Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries / de publicitat

Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

 

Segons termini

 

Cookies de sessió

Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.

Cookies persistents

Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Relació i descripció de 'cookies'

 La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web:

 • Cookies pròpies i de tercers:

Titularidad

Identificación

Periodo de conservación

Propósito/Finalidad

Tipo de cookie

.comprarordenador.com/

__utmb

30 mins

S'usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

 

__utmt

10 minuts

S'usa per a limitar el percentatge de sol·licituds.

Analítica

 

__utma

2 anys

S'usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

 

__utmc

Sessió

No s'usa en ga.js. Es configura per motius d'interoperabilitat amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per a determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.

Analítica

 

 

 

Google.com

__utmz

6 mesos

Emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com ha arribat l'usuari al lloc web. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

accept_cookies

Permanent

Cookie necessària per a la utilització de les opcions i serveis del lloc web

Técnica

language_public

Sessió

Aquesta cookie és necessària per a establir l'idioma en l'ús de la pàgina web.

Técnica

CONSENT

Permanent

Google estableix una sèrie de cookies en qualsevol pàgina que inclou un mapa de Google. Si bé no tenim control sobre les cookies de Google, que semblen incloure una mescla de fragments d'informació per a mesurar el número i el comportament dels usuaris que usen Google Maps.

Analítica

PHPSESSID

Sessió

Aquesta cookie és nativa de PHP i permet a la web guardar dades serialitzades d'estat. En aquesta web s'usa per a establir sessions d'usuari passant dades d'estat a través d'una cookie temporal també coneguda com Cookie de sessió. La cookie PHPSESSID no té caducitat establerta ja que desapareix quan es tanca la web.

Funcionament

DV

24 hores

És utilitzada per Google per a proveir serveis i extreure informació anònima sobre la navegació.

Analítica

1P_JAR

1 any

Aquesta cookie que transfereix dades a Google per a fer la publicitat més atractiva.

Técnica

 

NID

6 mesos

Conté un ID únic que Google utilitza per a recordar les teves preferències i una altra informació, com el teu idioma preferit (per exemple, l'espanyol), el nombre de resultats de cerca que vols que es mostrin per pàgina (per exemple, 10 o 20) i si vols que el filtre SafeSearch de Google estigui activat o desactivat.

Analítica

TAID

1 any

S'utilitzen per a enllaçar la teva activitat en els dispositius. D'aquesta manera, es coordinen els anuncis que apareixen en ells i mesurem els esdeveniments de conversió.

Publicitària

ANID

2 anys

Aquestes cookies tenen una finalitat publicitària del servei Google Adwords. Contenen un valor generat aleatòriament únic que permet a la Plataforma per a distingir navegadors i dispositius. Aquesta informació és utilitzada per a mesurar el rendiment dels anuncis i proporcionar recomanacions relatives a productes basades en dades estadístiques

Publicitària

SAPISID

2 anys

En crear o iniciar sessió en un compte de Google s'emmagatzemen les cookies NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, en el seu ordinador amb la finalitat de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis de nou. Mentre romangui amb aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d'aquestes cookies per a millorar la seva experiència d'ús.

Publicitària

APISID

2 anys

Publicitària

HSID

2 anys

Publicitària

SSID

2 anys

Publicitària

SIDCC

2 anys

Publicitària

OGPC

1 dia

Aquesta cookie és utilitzades per Google per a emmagatzemar les preferències de l'usuari i la informació durant la visualització de les pàgines amb els mapes de Google.

Técnica

 

CONSENT

Permanent

Google estableix una sèrie de cookies en qualsevol pàgina que inclou un mapa de Google. Si bé no tenim control sobre les cookies de Google, que semblen incloure una mescla de fragments d'informació per a mesurar el número i el comportament dels usuaris que usen Google Maps.

Analítica

 

OTZ

1 setmana

Aquesta cookie serveix per a optimitzar i personalitzar els anuncis mostrats en navegar. Serveix per a analitzar pautes de trànsit a la web, durada de la sessió del navegador. Està relacionada amb el sistema de publicitat personalitzada de Google Adwords.

Publicitària

 

RUL

1 any

Les utilitza DoubleClick per a determinar si l'anunci del lloc web s'ha mostrat correctament. Això es duu a terme perquè el màrqueting sigui més eficaç.

Publicitària

 

DSID

2 setmanes

S'utilitza per a identificar a un usuari que tingui la sessió iniciada en llocs que no són de Google i per a recordar si l'usuari ha acceptat la personalització d'anuncis.

Publicitària

 

IDE

13 mesos

S'utilitzen amb aquests fins per a mostrar anuncis de Google en llocs que no són de Google.

Publicitària

 

SEARCH_SAMETIME

6 mesos

Aquesta cookie és pròpia de Google, es creen amb la finalitat de verificar el compte de l'usuari, emmagatzemar l'accés més recent als seus serveis i les preferències de l'usuari.

Técnica

 

viewed_cookie_policy

1 any

Cookies d'ús intern necessària per al funcionament de la visualització de la política de cookies de la web.

Técnica

 

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

11 mesos

Establerta pel Plugin GDPR Cookie Consent. S'empra per a recordar el consentiment de l'usuari de les cookies categoritzades com "No necessàries".

Técnica

 

CookieLawInfoConsent

11 mesos

 

Cookie gestionada pel complement de consentiment de cookies de GDPR i s'utilitza per a emmagatzemar l'estat de consentiment de cookies de l'usuari.

Técnica

 

cookielawinfo-checkbox-necessary

11 mesos

Establerta pel Plugin GDPR Cookie Consent. S'empra per a recordar el consentiment de l'usuari de les cookies categoritzades com a "Necessàries".

Técnica

 

__Secure-3PSIDCC

1 any

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

 

__Secure-1PAPISID

2 anys

Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions.

Publicitària

 

__Secure-3PSID

2 anys

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

 

__Secure-1PSID

2 anys

Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions.

Publicitària

 

__Secure-3PAPISID

2 anys

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

Més informació de les Cookies de Google:

- (Google Analytics): Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google. (Cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmz).

- (Google maps): També utilitzem cookies de Google Maps s'utilitzen per a visualitzar ubicacions geogràfiques. Aquestes cookies són gestionades enterament per Google. (exemple: PREF, CONSENT, SSID, NID…).

- Altres cookies de Google: Així mateix, utilitzem cookies de caràcter tècnic per a recordar l'acceptació per part de l'usuari de la instal·lació de cookies, a més de cookies amb diferents funcionalitats, de publicitat, de seguretat o de preferències. (Exemples d'aquestes cookies de google: 1P_JAR, SID, SEARCH_*SAMESITE, SAPISID, APISID, HSID, UULE, DV...).Es poden trobar en els següents links de la política de Google:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

Consentiment.

L’usuari haurà d’acceptar de manera explícita i activa l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. .

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

Drets de l’interesat.

La majoria de les cookies recopilen informació anònima, que no permet obtenir la identitat de l'usuari, si bé alguns dels codis que s'inclouen serveixen per a singularitzar o individualitzar al navegador del seu dispositiu utilitzat, podent ser aplicable la normativa en matèria de protecció de dades personals. Per això, l'informem que la informació que s'obté per mitjà de les cookies, serà tractada amb les finalitats indicades en la present Política de Cookies. Així mateix, està informació també serà tractada per aquelles empreses que proveeixen cookies amb les finalitats indicades en les seves respectives polítiques de privacitat.

No obstant això, tenint en compte que aquests codis no permeten la identificació de l'Usuari, no seran aplicables els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades, tret que l'Usuari sigui capaç d'aportar informació addicional que permeti vincular la seva identitat amb els codis identificatius de les seves cookies.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades, l'usuari podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o davant el nostre Delegat de Protecció de Dades/ responsable de protecció de dades en el següent e-mail (coapi@apigirona.com).

D'altra banda, l'informem que alguns dels nostres proveïdors, socis i col·laboradors poden estar situats als Estats Units o altres països la legislació dels quals no ofereix un nivell de protecció de dades equivalent a l'europeu. En consentir l'ús de cookies i la compartició de dades, consent la transferència de les seves dades personals.

Gestió de cookies: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d'ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d'aquest "mode privat":

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • FireFox:https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
 • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
 • Opera:http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad):http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Chrome para Android:https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
 • Windows Phone:http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualizació de la política de cookies.

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.

 

Última Revisió: novembre 2021