Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als col·legiats
Tota la informació relacionada amb els agents
immobiliaris col·legiats de la província de Girona.

Requisits de COL·LEGIACIÓ

Per a la incorporació en el Col•legi API de Girona, es requereix acreditar les següents condicions:

1. Ser major d’edat i no estar afectat per cap causa d'incapacitat.
2. Estar en possessió de qualsevol dels títols oficials o universitaris: graduat, llicenciat, diplomat, enginyer, arquitecte, enginyer tècnic o arquitecte tècnic.
3. No tenir antecedents penals.
4. Constitució de la fiança reglamentària.
5. Abonament de la quota de col•legiació.
6. Complir els requisits per a exercir l'activitat de mediació immobiliària a Catalunya, d’acord amb el Decret 12/2010, de 2 de febrer.

Requisits documentals:

• Titulació oficial o universitària.
• Fotocòpia del DNI/NIF.
• 1 fotografia mida carnet.
• Compte bancari o codi IBAN per a la domiciliació bancària.
• Certificat d'antecedents penals (caldrà sol•licitar-lo a la Gerència territorial del Ministeri de Justícia)
• Títol d'ocupació del despatx professional en què es desenvoluparà l'activitat.
• Autorització municipal d’obertura o llicència municipal d’activitat.
• Fotografies de la façana i de l’interior del despatx o despatxos professionals.

Impresos normalitzats:

1) Sol•licitud de col•legiació.
2) Declaració sobre dades personals i professionals.
3) Declaració de no incórrer en cap incompatibilitat de l’arts.19 i 21 dels Estatuts.
4) Declaració dels despatxos oberts i especialitats.
5) Compromís de col•locar rètol exterior i registre de Nom Comercial i compromís amb el capítol VI del Reglament de Règim Interior.
6) Compromís amb el capítol IV dels Estatuts sobre l’intervenció de l’agent.
7) Ordre de domiciliació adeudat directa SEPA.
8) Sol•licitud d’alta en el registre aicat de la Generalitat.
9) Sol•licitud d’inscripció en les llistes de perits.
10) Llei orgànica de Protecció de dades i autorització fotogràfica.
11) Sol•licitud d’alta de les assegurances de Caució i de responsabilitat Civil.
12) Signament dels Estatuts, Reglament de Règim Interior i Codi Deontològic.
13) Consentiment per a formar part de l’Associació d’Agents Immobiliaris.
14) Fitxa d'especialitats

Important:

De treballar mitjançant una societat, és obligatori vincular la persona jurídica al/la col•legiat/da. En el cas de no fer-ho, les assegurances no cobririen les operacions realitzades amb la societat.

La col•legiació no serà efectiva fins a la seva aprovació per la Junta de Govern del Col•legi.

La col•legiació podrà ser:
En Exercici. La dels agents de la propietat immobiliària que exerceixen la professió.
Fiança de 300 euros i quota d'alta de 300 euros. La quota anual serà la que aprovi l'assemblea general de col•legiats i col•legiades.

Sense Exercici. La dels professionals que no exerceixen la professió.
Fiança de 300 euros. La quota anual serà la que aprovi l'assemblea general de col•legiats i col•legiades.

 EL SABADELL PROFESSIONAL OFEREIX DESCOMPTES

Descompte Banc Sabadell

Impresos normalitzats

Documentació

Impresos normalitzats

Detall dels documents que cal presentar per tramitar l'alta col·legial