Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...

Recull de normativa

2017

 • DOGC 141/2017, de 19 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics. (+) info.
 • BOE - Ordre HFP / 885/2017, de 19 de setembre, per la qual s'estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.  (+) info
 • BOE - Real Decret 564/2017, de 2 de juny, pel qual es modifica el Ral Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. (+)info
 • DOGC - Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre les estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.(+) info
 • DEROGAT - DOGC - Decret 60/2017, de 13 de juny, pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics aprovat pel Decret 129/2012, de 9 d'octubre (+) info

2016

 • ORDRE TSF/341/2016, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2017. (+) info.
 • Agència Estatal del Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat a la seva pàgina web, els Codis de l'Habitatge de l'Estat i de les Comunitats Autònomes. (+) info

2015

 • Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei Hipotecaria aprovada pel Decret de 8 de febrer de 1946 i del text refos de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març. (+) informació
 • Llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya. (+) informació
 • Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. (+) informació
 • Llei 3/2015, de 11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. (+) informació
 • Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària. (+) informació
 • Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. (+) informació
 • Fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia. (www.consum.cat) (+) informació
 • El procés de regularització cadastral 2013-2016

2014

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. (+) informació
 • Llei 2/2014, Pressupostos de la Generalitat (DOGC 6551) (+) informació
 • V Conveni col·lectiu per les empreses de gestió i mediació immobiliària (BOE núm. 116) (+) informació
 • V Conveni col·lectiu per les empreses de gestió i mediació immobiliària "correcció d'errors" (BOE núm. 164) (+) informació           

 2013

 • Ajudes per a la rehabilitació energètica, (BOE núm. 235). (+) informació
 • Llei 22/2013, Pressupostos Generals de l'Estat pel 2014. (BOE núm. 309). (+) informació
 • Llei 19/2013,  de 9 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern. (+) informació
 • Llei 14/2013, recolzament als emprenedors i la seva internacionalització (BOE núm. 233). (+) informació
 • Llei 2/2013, de 29 de maig de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. (BOE núm. 129). (+) informació
 • Llei 1/2013, de 14 de maig de mesures per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris. (+) informació
 • Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges. (+) informació

2012

 • DEROGAT - DECRET 129/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’aprova el  Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics. (+) info.

1994     

 • LLEI 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. («BOE» 282, de 25-11-1994.) (+) informació.

 

Fent click sobre les imatges podras entrar on desitgis!

BOE               dogc              e-tributs

 

Portal del Catastre