Recull de normativa

2023

Resolució 29 de juny 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registren i publiquen les taules salarials definitives de 2022 i les taules salarials inicials de l'any 2023 del VII Conveni col·lectiu estatal per a les empreses de gestió i mediació immobiliària. - BOE 165

Llei 12/2023, 24 de maig, pel dret a l'habitatge -BOE 124. Llei publicada en el BOE en data 25 de maig.

Modificació de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge - DOGC 8557. El DOGC del 17 de febrer es publica la Llei 1/2023, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, i del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, amb relació a l'adopció de mesures urgents per a afrontar la inactivitat dels propietaris en els casos d'ocupació il·legal d'habitatges amb alteració de la convivència veïnal, que va aprovar ahir el Parlament de Catalunya.

Real Decret 99/2023 de 14 de febrer, pel que es fixa el salari mínim interprofessional pel 2023. - BOE 39

El BOE del dia 15 de febrer publica el Reial Decret 99/2023, que fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per al 2023 en 1.080 euros mensuals en 14 pagues. L’increment tindrà caràcter retroactiu a l’1 de gener d’aquest any. El salari mínim interprofessional (SMI) per al 2023 que s’ha incrementat en un 8% respecte a l’establert per a l’any 2022.

Normes de cotització a la Seguretat Social per a l'any 2023 - BOE 26

El BOE de 30 de gener publica l’Ordre PCM/74/2023, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici de 2023 que introdueix el “mecanisme d’equitat intergeneracional” que consisteix en una cotització addicional per tal de garantir el finançament de les pensions. Aquesta mesura vol preparar-se per les jubilacions que es produiran entre 2030 i 2040, quan es jubilaran la majoria de les persones de la generació “baby boom” i consisteix en un recàrrec del 0,6% que s’aplicarà sobre la base de cotització a la Seguretat Social per a contingències comuns sempre que hi hagi obligació de cotitzar per jubilació.

Pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual - BOE 9 

El BOE del dia 10 de gener publica el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas que en la seva disposició sisena fixa una pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual.

 

2020

 • L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat una guia explicativa (+info) sobre el lloguer social obligatori (LSO), derivat de:

1- l’article 5 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i de

2- l’article 16 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

A banda de la guia explicativa sobre com s’ha de procedir per l’oferiment del lloguer social obligatori, el document també incorpora els models de documents i informes per a utilitzar en el procediment de Lloguer Social Obligatori.

Model 1. Comunicació informant del lloguer social, requeriment de documentació i cessió de dades.

Model 2. Comunicació de l’oferta de lloguer social, un cop acreditada la situació.

Model 3. Comunicació a l’Ajuntament de l’oferta de lloguer social.

Model 4. Comunicació a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’oferta de lloguer social.

Model 5. Informe dels serveis bàsics d’atenció social, per acreditar vulnerabilitat.

Model 6. Informe dels serveis municipals en cas d’ocupants sense títol habilitant.

Paral·lelament, a la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha habilitat una calculadora de la renda mensual d’un lloguer social obligatori. Es pot trobar en el següent enllaç: http://agenciahabitatge.gencat.cat/calculadoraLSO

 

 • RESOLUCIÓ TES/127/2020, de 22 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a Catalunya. (+) info
 • 13 de gener. Resolució de 27 de desembre 2019, de la Direcció General de Treball per la qual es registre i publica el Conveni col·lectiu estatal per les empreses de gestió i mediació immobiliària (+) info

2019

 • 28 de desembre. Decret-Llei 18/2019, de mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social (+) info
 • Ordre HAC / 1257/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2020. (+) info
 • DECRET LLEI 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. (+) info
 • BOE. Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses llei per la seva adaptació a la Llei sobre el lliure acces a les activitats de serveix i el seu exercici (link)
 • 21 de maig. Decret-Llei 9/2019, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge y de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l'àmbit de la penyora. (+) info
 • 15 de març. BOE- Llei 5/2019, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. (+) info
 • 8 de març. BOE - Llei 8/2019, mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. (+) info
 • 7 de març. BOE - Reial Decret Llei 6/2019, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació. Vigent des del passat dia 8 de març. (+) info
 • 1 de març. BOE - Reial Decret-Llei 7/2019, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer. (+) info

2018

 • DEROGAT. BOE. Reial Decret-llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria de vivenda i lloguer.(+) info
 • BOE. Ordre HAC/994/2018, de 17 de setembre, per la qual s'estableix la relació de municipis als que resultaran d'aplicació els coeficients d'actualització dels valors catastrals que estableix la llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2019. (+) info
 • BOE. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (+) info
 • BOE. Reial Decret 106/2018, de 9 de març, per el que se regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. (+) info
 • BOE. Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo, por la que se aprueba el modelo 179,
  «Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos» y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación. (+) info
 • DOGC. ORDRE VEH/106/2018, de 2 de juliol, per la qual s'amplia la col·laboració social per al pagament per via electrònica, mitjançant el càrrec en compte de la persona obligada al pagament, de les autoliquidacions presentades telemàticament. (+) info
 • BOE. Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2018. (+) info
 • BOE. Resolució de 21 de març de 2018, de la Direcció General de Treball, per la que es registra i publiquen les taules salarials definitives per l'any 2017 del Conveni colectiu estatal per les empreses de gestió i mediació immobiliària. (+) info
 • BOE. Ordre ESS/214/2018, de 1 de març, per la que es modifica l'Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, per la que es regula el Sistema de remissió electrònica de dadess en l'àmbit de la Seguritat Social. (+) info
 • Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a el exercici 2018. (+) info

2017

 • BOE. Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.(+) info
 • DOGC 141/2017, de 19 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics. (+) info.
 • BOE - Ordre HFP / 885/2017, de 19 de setembre, per la qual s'estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.  (+) info
 • BOE - Real Decret 564/2017, de 2 de juny, pel qual es modifica el Ral Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. (+)info
 • DOGC - Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre les estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.(+) info
 • DOGC - Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya,  relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè. (+) info
 • DEROGAT - DOGC - Decret 60/2017, de 13 de juny, pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics aprovat pel Decret 129/2012, de 9 d'octubre (+) info

2016

 • ORDRE TSF/341/2016, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2017. (+) info.
 • Agència Estatal del Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat a la seva pàgina web, els Codis de l'Habitatge de l'Estat i de les Comunitats Autònomes. (+) info

2015

 • Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei Hipotecaria aprovada pel Decret de 8 de febrer de 1946 i del text refos de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març. (+) informació
 • Llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya. (+) informació
 • Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. (+) informació
 • Llei 3/2015, de 11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. (+) informació
 • Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària. (+) informació
 • Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. (+) informació
 • Fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia. (www.consum.cat) (+) informació
 • El procés de regularització cadastral 2013-2016

2014

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. (+) informació
 • Llei 2/2014, Pressupostos de la Generalitat (DOGC 6551) (+) informació
 • V Conveni col·lectiu per les empreses de gestió i mediació immobiliària (BOE núm. 116) (+) informació
 • V Conveni col·lectiu per les empreses de gestió i mediació immobiliària "correcció d'errors" (BOE núm. 164) (+) informació           

 2013

 • Ajudes per a la rehabilitació energètica, (BOE núm. 235). (+) informació
 • Llei 22/2013, Pressupostos Generals de l'Estat pel 2014. (BOE núm. 309). (+) informació
 • Llei 19/2013,  de 9 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern. (+) informació
 • Llei 14/2013, recolzament als emprenedors i la seva internacionalització (BOE núm. 233). (+) informació
 • Llei 2/2013, de 29 de maig de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. (BOE núm. 129). (+) informació
 • Llei 1/2013, de 14 de maig de mesures per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris. (+) informació
 • Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges. (+) informació

2012

 • DEROGAT - DECRET 129/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’aprova el  Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics. (+) info.

1999

 • BOE. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. (+) info

1994     

 • LLEI 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. («BOE» 282, de 25-11-1994.) (+) informació.

 

Fent click sobre les imatges podras entrar on desitgis!

BOE               dogc              e-tributs

 

Portal del Catastre

Recull de normativa
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi. En continuar navegant, entenem que accepta l' ús de cookies

POLITICA DE COOKIES

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals de la web:

 

Web:

https://www.apigirona.com/

Titular:

COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA (API GIRONA)

Domicili:

C/ Eiximenis, 18 Entr. 1, 17001 GIRONA

C.I.F:

 Q-1775002-G

Telèfon:

+34 972 203 617 /+34 972 203 978

Correu electrònic:

coapi@apigirona.com

Dades registrals:

__________________________________________

API GIRONA pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i instal·lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: ​​què són les "cookies", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l'usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l'usuari hagués introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l'equip de l'Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

Tipus de cookies

A continuació, proporcionem més informació perquè s'entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzats:

Segons la seva finalitat

 

Cookies tècniques

Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Cookies de personalització

Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.

Cookies analítiques

Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries / de publicitat

Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

 

Segons termini

 

Cookies de sessió

Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.

Cookies persistents

Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Relació i descripció de 'cookies'

 La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web:

 • Cookies pròpies i de tercers:

Titularidad

Identificación

Periodo de conservación

Propósito/Finalidad

Tipo de cookie

.comprarordenador.com/

__utmb

30 mins

S'usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

 

__utmt

10 minuts

S'usa per a limitar el percentatge de sol·licituds.

Analítica

 

__utma

2 anys

S'usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

 

__utmc

Sessió

No s'usa en ga.js. Es configura per motius d'interoperabilitat amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per a determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.

Analítica

 

 

 

Google.com

__utmz

6 mesos

Emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com ha arribat l'usuari al lloc web. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

accept_cookies

Permanent

Cookie necessària per a la utilització de les opcions i serveis del lloc web

Técnica

language_public

Sessió

Aquesta cookie és necessària per a establir l'idioma en l'ús de la pàgina web.

Técnica

CONSENT

Permanent

Google estableix una sèrie de cookies en qualsevol pàgina que inclou un mapa de Google. Si bé no tenim control sobre les cookies de Google, que semblen incloure una mescla de fragments d'informació per a mesurar el número i el comportament dels usuaris que usen Google Maps.

Analítica

PHPSESSID

Sessió

Aquesta cookie és nativa de PHP i permet a la web guardar dades serialitzades d'estat. En aquesta web s'usa per a establir sessions d'usuari passant dades d'estat a través d'una cookie temporal també coneguda com Cookie de sessió. La cookie PHPSESSID no té caducitat establerta ja que desapareix quan es tanca la web.

Funcionament

DV

24 hores

És utilitzada per Google per a proveir serveis i extreure informació anònima sobre la navegació.

Analítica

1P_JAR

1 any

Aquesta cookie que transfereix dades a Google per a fer la publicitat més atractiva.

Técnica

 

NID

6 mesos

Conté un ID únic que Google utilitza per a recordar les teves preferències i una altra informació, com el teu idioma preferit (per exemple, l'espanyol), el nombre de resultats de cerca que vols que es mostrin per pàgina (per exemple, 10 o 20) i si vols que el filtre SafeSearch de Google estigui activat o desactivat.

Analítica

TAID

1 any

S'utilitzen per a enllaçar la teva activitat en els dispositius. D'aquesta manera, es coordinen els anuncis que apareixen en ells i mesurem els esdeveniments de conversió.

Publicitària

ANID

2 anys

Aquestes cookies tenen una finalitat publicitària del servei Google Adwords. Contenen un valor generat aleatòriament únic que permet a la Plataforma per a distingir navegadors i dispositius. Aquesta informació és utilitzada per a mesurar el rendiment dels anuncis i proporcionar recomanacions relatives a productes basades en dades estadístiques

Publicitària

SAPISID

2 anys

En crear o iniciar sessió en un compte de Google s'emmagatzemen les cookies NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, en el seu ordinador amb la finalitat de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis de nou. Mentre romangui amb aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d'aquestes cookies per a millorar la seva experiència d'ús.

Publicitària

APISID

2 anys

Publicitària

HSID

2 anys

Publicitària

SSID

2 anys

Publicitària

SIDCC

2 anys

Publicitària

OGPC

1 dia

Aquesta cookie és utilitzades per Google per a emmagatzemar les preferències de l'usuari i la informació durant la visualització de les pàgines amb els mapes de Google.

Técnica

 

CONSENT

Permanent

Google estableix una sèrie de cookies en qualsevol pàgina que inclou un mapa de Google. Si bé no tenim control sobre les cookies de Google, que semblen incloure una mescla de fragments d'informació per a mesurar el número i el comportament dels usuaris que usen Google Maps.

Analítica

 

OTZ

1 setmana

Aquesta cookie serveix per a optimitzar i personalitzar els anuncis mostrats en navegar. Serveix per a analitzar pautes de trànsit a la web, durada de la sessió del navegador. Està relacionada amb el sistema de publicitat personalitzada de Google Adwords.

Publicitària

 

RUL

1 any

Les utilitza DoubleClick per a determinar si l'anunci del lloc web s'ha mostrat correctament. Això es duu a terme perquè el màrqueting sigui més eficaç.

Publicitària

 

DSID

2 setmanes

S'utilitza per a identificar a un usuari que tingui la sessió iniciada en llocs que no són de Google i per a recordar si l'usuari ha acceptat la personalització d'anuncis.

Publicitària

 

IDE

13 mesos

S'utilitzen amb aquests fins per a mostrar anuncis de Google en llocs que no són de Google.

Publicitària

 

SEARCH_SAMETIME

6 mesos

Aquesta cookie és pròpia de Google, es creen amb la finalitat de verificar el compte de l'usuari, emmagatzemar l'accés més recent als seus serveis i les preferències de l'usuari.

Técnica

 

viewed_cookie_policy

1 any

Cookies d'ús intern necessària per al funcionament de la visualització de la política de cookies de la web.

Técnica

 

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

11 mesos

Establerta pel Plugin GDPR Cookie Consent. S'empra per a recordar el consentiment de l'usuari de les cookies categoritzades com "No necessàries".

Técnica

 

CookieLawInfoConsent

11 mesos

 

Cookie gestionada pel complement de consentiment de cookies de GDPR i s'utilitza per a emmagatzemar l'estat de consentiment de cookies de l'usuari.

Técnica

 

cookielawinfo-checkbox-necessary

11 mesos

Establerta pel Plugin GDPR Cookie Consent. S'empra per a recordar el consentiment de l'usuari de les cookies categoritzades com a "Necessàries".

Técnica

 

__Secure-3PSIDCC

1 any

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

 

__Secure-1PAPISID

2 anys

Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions.

Publicitària

 

__Secure-3PSID

2 anys

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

 

__Secure-1PSID

2 anys

Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions.

Publicitària

 

__Secure-3PAPISID

2 anys

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

Més informació de les Cookies de Google:

- (Google Analytics): Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google. (Cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmz).

- (Google maps): També utilitzem cookies de Google Maps s'utilitzen per a visualitzar ubicacions geogràfiques. Aquestes cookies són gestionades enterament per Google. (exemple: PREF, CONSENT, SSID, NID…).

- Altres cookies de Google: Així mateix, utilitzem cookies de caràcter tècnic per a recordar l'acceptació per part de l'usuari de la instal·lació de cookies, a més de cookies amb diferents funcionalitats, de publicitat, de seguretat o de preferències. (Exemples d'aquestes cookies de google: 1P_JAR, SID, SEARCH_*SAMESITE, SAPISID, APISID, HSID, UULE, DV...).Es poden trobar en els següents links de la política de Google:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

Consentiment.

L’usuari haurà d’acceptar de manera explícita i activa l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. .

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

Drets de l’interesat.

La majoria de les cookies recopilen informació anònima, que no permet obtenir la identitat de l'usuari, si bé alguns dels codis que s'inclouen serveixen per a singularitzar o individualitzar al navegador del seu dispositiu utilitzat, podent ser aplicable la normativa en matèria de protecció de dades personals. Per això, l'informem que la informació que s'obté per mitjà de les cookies, serà tractada amb les finalitats indicades en la present Política de Cookies. Així mateix, està informació també serà tractada per aquelles empreses que proveeixen cookies amb les finalitats indicades en les seves respectives polítiques de privacitat.

No obstant això, tenint en compte que aquests codis no permeten la identificació de l'Usuari, no seran aplicables els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades, tret que l'Usuari sigui capaç d'aportar informació addicional que permeti vincular la seva identitat amb els codis identificatius de les seves cookies.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades, l'usuari podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o davant el nostre Delegat de Protecció de Dades/ responsable de protecció de dades en el següent e-mail (coapi@apigirona.com).

D'altra banda, l'informem que alguns dels nostres proveïdors, socis i col·laboradors poden estar situats als Estats Units o altres països la legislació dels quals no ofereix un nivell de protecció de dades equivalent a l'europeu. En consentir l'ús de cookies i la compartició de dades, consent la transferència de les seves dades personals.

Gestió de cookies: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d'ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d'aquest "mode privat":

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • FireFox:https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
 • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
 • Opera:http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad):http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Chrome para Android:https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
 • Windows Phone:http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualizació de la política de cookies.

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.

 

Última Revisió: novembre 2021