Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...

Recull de normativa

2019

 • 21 de maig. Decret-Llei 9/2019, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge y de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l'àmbit de la penyora. (+) info
 • 15 de març. BOE- Llei 5/2019, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari. (+) info
 • 8 de març. BOE - Llei 8/2019, mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. (+) info
 • 7 de març. BOE - Reial Decret Llei 6/2019, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en l’ocupació. Vigent des del passat dia 8 de març. (+) info

 • 1 de març. BOE - Reial Decret-Llei 7/2019, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer. (+) info

2018

 • DEROGAT. BOE. Reial Decret-llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria de vivenda i lloguer.(+) info
 • BOE. Ordre HAC/994/2018, de 17 de setembre, per la qual s'estableix la relació de municipis als que resultaran d'aplicació els coeficients d'actualització dels valors catastrals que estableix la llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2019. (+) info
 • BOE. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (+) info
 • BOE. Reial Decret 106/2018, de 9 de març, per el que se regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. (+) info
 • BOE. Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo, por la que se aprueba el modelo 179,
  «Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos» y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación. (+) info
 • DOGC. ORDRE VEH/106/2018, de 2 de juliol, per la qual s'amplia la col·laboració social per al pagament per via electrònica, mitjançant el càrrec en compte de la persona obligada al pagament, de les autoliquidacions presentades telemàticament. (+) info
 • BOE. Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2018. (+) info
 • BOE. Resolució de 21 de març de 2018, de la Direcció General de Treball, per la que es registra i publiquen les taules salarials definitives per l'any 2017 del Conveni colectiu estatal per les empreses de gestió i mediació immobiliària. (+) info
 • BOE. Ordre ESS/214/2018, de 1 de març, per la que es modifica l'Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, per la que es regula el Sistema de remissió electrònica de dadess en l'àmbit de la Seguritat Social. (+) info
 • Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a el exercici 2018. (+) info

2017

 • BOE. Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.(+) info
 • DOGC 141/2017, de 19 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics. (+) info.
 • BOE - Ordre HFP / 885/2017, de 19 de setembre, per la qual s'estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.  (+) info
 • BOE - Real Decret 564/2017, de 2 de juny, pel qual es modifica el Ral Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. (+)info
 • DOGC - Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre les estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.(+) info
 • DOGC - Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya,  relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè. (+) info
 • DEROGAT - DOGC - Decret 60/2017, de 13 de juny, pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics aprovat pel Decret 129/2012, de 9 d'octubre (+) info

2016

 • ORDRE TSF/341/2016, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2017. (+) info.
 • Agència Estatal del Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat a la seva pàgina web, els Codis de l'Habitatge de l'Estat i de les Comunitats Autònomes. (+) info

2015

 • Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei Hipotecaria aprovada pel Decret de 8 de febrer de 1946 i del text refos de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març. (+) informació
 • Llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya. (+) informació
 • Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. (+) informació
 • Llei 3/2015, de 11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. (+) informació
 • Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària. (+) informació
 • Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. (+) informació
 • Fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia. (www.consum.cat) (+) informació
 • El procés de regularització cadastral 2013-2016

2014

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. (+) informació
 • Llei 2/2014, Pressupostos de la Generalitat (DOGC 6551) (+) informació
 • V Conveni col·lectiu per les empreses de gestió i mediació immobiliària (BOE núm. 116) (+) informació
 • V Conveni col·lectiu per les empreses de gestió i mediació immobiliària "correcció d'errors" (BOE núm. 164) (+) informació           

 2013

 • Ajudes per a la rehabilitació energètica, (BOE núm. 235). (+) informació
 • Llei 22/2013, Pressupostos Generals de l'Estat pel 2014. (BOE núm. 309). (+) informació
 • Llei 19/2013,  de 9 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern. (+) informació
 • Llei 14/2013, recolzament als emprenedors i la seva internacionalització (BOE núm. 233). (+) informació
 • Llei 2/2013, de 29 de maig de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. (BOE núm. 129). (+) informació
 • Llei 1/2013, de 14 de maig de mesures per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris. (+) informació
 • Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatges. (+) informació

2012

 • DEROGAT - DECRET 129/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’aprova el  Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics. (+) info.

1999

 • BOE. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. (+) info

1994     

 • LLEI 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. («BOE» 282, de 25-11-1994.) (+) informació.

 

Fent click sobre les imatges podras entrar on desitgis!

BOE               dogc              e-tributs

 

Portal del Catastre