Fiscalitat de les persones físiques no residents en l'estat espanyol

Fiscalitat de les persones físiques no residents (sense establiment permanent) en l'estat espanyol en relació a rendiments i guanys procedents de la propietat i transmissió de béns immobles situats a Espanya.

[CONCEPTE DE NO RESIDENT. RENDES OBTINGUDES EN TERRITORI ESPANYOL]

La normativa no té una definició de NO RESIDENT ja que remet, en el cas de persones físiques a l'article 9 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, reguladora de l'IRPF per residents que estableix el següent,

Una persona física és resident en territori espanyol quan es dona qualsevol de les següents circumstàncies:

a) Que estigui més de 183 dies, durant l'any natural, en territori espanyol. Per determinar el període de permanència en territori espanyol es computaran les absències esporàdiques, excepte que el contribuent demostri la seva residència fiscal en un altre país.
Al supòsit de països o territoris considerats paradís fiscal, l'administració tributària podrà exigir que es demostri la permanència en aquest durant 183 dies a l'any natural.

b) Que radiqui a Espanya el nucli principal o la base de les seves activitats o interessos econòmics, de forma directa o indirecta.
Es presumirà, excepte prova en contrari, que el contribuent té la seva residència habitual en territori espanyol quan, d'acord amb els criteris anteriors, resideixin habitualment a España el cònjuge no separat legalment i els fills menors d'edat que depenguin del contribuent.

En sentit contrari, una persona física tindrà la consideració de NO RESIDENT a Espanya quan no concorrin cap de les circumstàncies prèviament indicades.

Una persona física serà resident o no resident durant tot l'any natural ja que el canvi de residència no suposa la interrupció del període impositiu.

Són subjectes passius de L'IRNR aquelles persones que no siguin residents i que obtinguin rendes en territori espanyol.

En principi, els rendiments derivats de béns immobles situats en territori espanyol i els increments de patrimoni derivats de la transmissió de béns immobles situats en territori espanyol es considerin obtinguts en territori espanyol.

Una persona que no sigui resident fiscal a Espanya i sigui propietari de qualsevol immoble urbà situat en territori nacional, estarà sotmesa a:

-L'Impost sobre la Renda de No Residents, regulat pel RDL 5/2004, de 5 de març.

-L'Impost sobre el Patrimoni per obligació real, regulant per la Llei 19/1991 de 6 de juny. S'ha de tenir en compte que a partir de 1-1-2008, l'Impost sobre Patrimoni va estar bonificat al 100% per l'article tercer de la Llei 4/2008 de 23 de desembre, que modifica l'article 33 de la Llei 19/1991, i que, posteriorment, s'ha recuperat temporalment per als exercicis 2011 a 2020 per mitjà del RD 13/2011 de 16 de setembre i definitivament a partir de l’exercici 2021 per derogació de l’anterior. 

-Un tribut de caràcter local, l'Impost sobre Béns Immobles.

[NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL (N.I.E.)]

A Espanya cada persona te assignat un número de identificació fiscal, que ha de consignar en les declaracions d'impostos i en les comunicacions que dirigeix a l'Administració Tributària. En general, tractant-se de persones de nacionalitat espanyola, el NIF és el número del seu Document Nacional d'Identitat (DNI) i, tractant-se de persones de nacionalitat estrangera, el NIF és el Número personal d'Identificació de Estrangers (NIE), que s'obtingui en la Direcció General de la Policia o a la Ambaixada o Consolat Espanyol del país d'origen o residència.

[REPRESENTANT]

Referent a persones físiques, existeix obligació de nomenar representant en els següents casos:

a) Quan es disposi d'un establiment permanent en Espanya,

b) En general, quan es realitzin a Espanya activitats o explotacions econòmiques sense establiment permanent, i sempre que la base imposable sigui la diferència entre els ingressos íntegres i les despeses de personal, d'aprovisionaments i de subministres.

c) Quan, degut a la quantia i característiques de la renda obtinguda a territori espanyol, sigui requerit per l'administració tributària.

[DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE, TIPUS DE GRAVAMEN]

Base imposable.
Amb caràcter general, la base imposable corresponent als rendiments serà la quantia íntegra reportada sense deducció de cap despesa.

Els residents en un altre Estat Membre de la Unió Europea i per a meritacions des de 1 de gener de 2015, en un Estat de l’Espai Europeu amb el que existeixi un efectiu intercanvi d’infirmació tributària, podran deduir, en cas de persones físiques, les despeses previstes a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la renda de les Persones Físiques, sempre que el contribuent acrediti que estan relacionats directament amb els rendiments obtinguts a España i que tenen un vincle econòmic directe i indissociable amb l’activitat realitzada a España.

En els guanys patrimonials, vindrà determinada per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d'adquisició.

Tipus de gravamen.
Els tipus impositius previstos en la normativa interna espanyola aplicables a rendiments i increments procedents de la propietat o transmissió de béns immobles són les següents:

a) Amb caràcter general el 24%, per residents a la U.E., Islàndia i Noruega, el 19%.

b) Si es tracta de guanys patrimonials el 19%.

La meritació del impost es produeix en el moment en que s'entén obtinguda la renta, i el principi general és el de la exigibilitat. Quan es tracti de rendiments de béns immobles d'ús propi, les rendes imputades es meriten l'últim dia de l'any natural. En el cas d'increments de guanys patrimonials, aquest es meritarà quan es produeixi l'alteració patrimonial.

[TRIBUTACIÓ DELS BÉNS IMMOBLES SITUATS A ESPANYA QUE ELS PROPIETARIS SÓN PERSONES FÍSIQUES NO RESIDENTS]

a) Immobles arrendats, d'ús propi i desocupats: La tributació dependrà de si el bé immoble està arrendat o no:

1.En el cas de que l'immoble sigui llogat, amb caràcter general, la base imposable serà l'import íntegre que per tots els conceptes rebi de l'arrendatari o subarrendatari, inclòs, en el seu cas, el corresponent a tots aquells béns cedits amb l'immoble i exclòs l' Impost sobre el Valor Afegit.

Si l’immoble només està arrendat una part de l’any s’haurà de calcular la base imposable segons s’indica a paràgraf anterior i pel termini del lloguer. Pel restant període no llogat s’haurà de fer la imputació immobiliària d’acord amb el punt 2. següent.

No obstant, els contribuents residents en un altre estat membre de la UE, per la determinació de la base imposable dels immobles llogats podran deduir les despeses previstes a la llei d’IRPF (LL. 35/2006 de 28 de novembre), sempre que s’acrediti que estan relacionades directament amb els rendiments obtinguts a Espanya. Quan es dedueixin despeses s’haurà d’acreditar i acompanyar certificació de residencia fiscal a l’Estat membre de la UE corresponent.

De la base imposable obtinguda s’haurà de tributar al tipus impositiu de gravamen general.

2.Si l'immoble no està llogat (s'utilitza pel propietari o està desocupat) per a meritacions posteriors a 1 de gener de 2015, s'estimarà com rendiment el 2% del valor cadastral i sobre aquesta base s'aplicarà el tipus de gravamen general del 24%, i per a residents a la UE, Islàndia i Noruega, el 19%. En cas d'immobles els valors cadastrals dels quals hagin sigut revisats o modificats i hagin entrat en vigor en el període impositiu, o en el termini de 10 períodes impositius anteriors, el rendiment estimat serà l'1,1%. 

La meritació es produeix l'últim dia de l'any natural.

b) En el cas que es transmeti l'immoble:

Amb caràcter general, els increments de patrimoni obtinguts per no residents sense E.P. es determinaran per diferència entre el valor de transmissió i el valor d'adquisició. Per calcular aquests valors s'haurà de tenir en compte, entre altres, les següents regles:

En el valor d'adquisició s'han d'incloure les despeses (registre, notari) i els tributs (IVA, Transmissió Patrimonials...) satisfets per l'adquirent.

El valor d’adquisició es minorarà amb l’import de les amortitzacions reglamentàriament practicades (si la finca ha estat llogada) degudament actualitzades i computant en tot cas l’amortització mínima.

El valor de transmissió es minorarà per les despeses i tributs inherents a la transmissió que han estat per compte del venedor.

La diferència entre aquests dos valors determinarà el guany patrimonial, subjecte a tributació, sobre el que s'aplicarà el tipus de gravamen del 19%.

[APLICACIÓ DELS PERCENTATGES REDUCTORS PREVISTOS A LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA NOVENA. NOU SISTEMA]
S'introdueix un nou règim transitori per aquells guanys patrimonials generats per béns adquirits abans del 31-12-1994.

La nova normativa manté l'aplicació d'aquets coeficients, però estableix un nou sistema de càlcul, sotmetent a tributació, aquella part del guany generat a partir del 20 de gener de 2006.

Concretament quan s'obtingui un guany patrimonial s'haurà de distingir la part del benefici:

- Generat abans del 19 de gener de 2006.
- Generat a partir del 20 de gener de 2006.

S'entén que el guany s'ha obtingut de forma lineal en el temps, és a dir, que es considera que cada dia de l'any s'ha generat el mateix benefici. Així doncs, dividint el guany pel nombre de dies transcorreguts entre la data de compra i la data de venda, obtindrem el benefici per dia.

El guany generat abans del 19 de gener de 2006 tindrà dret als coeficients d'abatiment, mentre que a la part del guany generada a partir del 20 de gener no seran d'aplicació.

Caldrà calcular el valor de transmissió de tots els elements patrimonials als quals, els sigui d’aplicació el mateix règim transitori, transmesos des de 1 de gener de 2015 fins a la data de transmissió de l’element patrimonial (Quan aquest resultat sigui superior a 400.000€, no s’aplicarà reducció).

[RETENCIONS A COMPTE DE L'IRPF QUE HAN DE SOPORTAR LES PERSONES FÍSIQUES NO RESIDENTS]

a) Retenció per lloguer de locals.
Tal com s'ha indicat anteriorment, els rendiments satisfets a un no resident en concepte de lloguer de local de negoci estan subjectes a tributació de l'IRNR, al tipus general del 24%, i quan es tracta de residents a la UE, Islàndia i Noruega del 19% a partir de l’exercici 2016. La retenció aplicable a aquest tipus de rendiments, serà igual al tipus impositiu que tributa. En el cas de que es practiqui la retenció, el no resident minorarà de seva quota íntegra la retenció suportada.

b) Retenció quan s'adquireixi un immoble a un no resident.
L'adquirent d'un bé immoble propietat d'un no resident sense E.P., està obligat a retenir i ingressar el 3% de la contraprestació acordada, en concepte de pagament a compte de l'impost corresponent al no resident. L'ingrés ha d'efectuar-se en el termini d'un mes des de la data de transmissió i mitjançant el model 211. No obstant, l'adquirent no estarà obligat a practicar retenció i ingressos del 3% en els següents casos:

1.Quan el transmissor acrediti la seva subjecció per obligació personal mitjançant certificació expedida per un òrgan competent de l'Agència Tributària.

2.Quan els béns immobles s'aportin en la constitució o augment sobre el capital de societats residents en territori espanyol.

Devolució de l'excés retingut:
En el cas de la retenció practicada sigui superior a la quota a ingressar, es tindrà dret a la devolució de l'excés retingut. El procediment de devolució s'inicia amb la presentació del model de declaració 210 davant la Delegació o Administració que correspongui a la ubicació de l'immoble transmesa. La devolució s'efectua mitjançant transferència bancària a la compte que s'indiqui en la declaració. El titular de la compte serà el propi subjecte passiu o el seu representant, si be quan es tracti del representant haurà d'estar facultat expressament en el document acreditatiu de la representació per rebre la devolució. En el cas de que no tingui compte oberta en Espanya podrà sol·licitar la devolució mitjançant xec. S'adjuntarà sempre a la declaració 210 l'exemplar "per el no resident" del model 211 mitjançant el que es va ingressar la retenció.

L'Administració vindrà obligada a practicar liquidació provisional dintre dels sis mesos següents al final del termini establert per la presentació del model 210. Si la liquidació provisional no es pràctica en el referit termini, l'Administració Tributària procedirà a retornar d'ofici l'excés sobre la quota objecte d'autoliquidació. Transcorreguts els sis mesos citats sense que s'hagi ordenat el pagament de la devolució per causa imputable a l'Administració s'aplicarà a la quantitat pendent de devolució el corresponent interès de demora.

[IMPOST SOBRE EL PATRIMONI]

L'Impost sobre el Patrimoni regulat per la Llei 19/1991 de 6 de juny.

Els no residents han d'efectuar declaració per aquest Impost, per el patrimoni situat en territori espanyol que posseeixin al 31 de desembre de cada any, i amb un mínim exempt de 700.000,00€ (tot i que cada comunitat autònoma té competències per modificar aquests límits). Catalunya ha fixat el límit exempt en 500.000,00€. El termini de presentació d'aquesta declaració és entre els mesos de maig i juny de l'any natural immediat següent al que es refereix la declaració, i la presentació és obligatòriament telemàtica.

Valor:
Els immobles urbans s'inclouen en la declaració prenent com a valor dels mateixos el major dels tres següents:
- El valor cadastral que figura en el rebut anual de l'Impost sobre Béns Immobles.
- El preu o valor d'adquisició.
- El comprovant per l'Administració, si s'ha efectuat una comprovació de valor a efectes d'altres tributs.

Aquesta quantitat constitueix la base imposable i liquidable de l'Impost, sempre que sobre l'immoble no hi hagin deutes o altres càrregues. La quota de l'impost es calcula aplicant a aquesta base l'escala de gravamen que s'aprovi per l'any corresponent.

[TRIBUTS LOCALS]

A) Impost sobre Béns Immobles (I.B.I.)
Es tracta d'un impost local, és a dir, exigit per els Ajuntaments, que han de pagar els propietaris de béns immobles. Tots els béns immobles de cada municipi estan inclosos en un cens i tenen assignat un valor (valor cadastral). Des de el valor cadastral i aplicant el tipus de gravamen que estableixi l'Ajuntament, s'obté l'import a pagar. La forma de pagament és anual, per cada immoble inclòs en el cens, i s'emet un rebut per efectuar el pagament de l'Impost. El termini per pagar varia en cada municipi.

B) Impost sobre Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (Plus vàlua Municipal).
Es tracte d'un altre impost municipal d'establiment voluntari per els Ajuntaments, i grava l'obtenció de un teòric increment de valor experiment per els terrenys urbans. Es merita a la data de transmissió de l'immoble. En les transmissions oneroses d'immobles, si el contribuent és persona física no resident, rep la condició de subjecte passiu substitut la persona física o jurídica que adquireix el bé immoble.

Última revisió 29 abril 2024

Fiscalitat de les persones físiques no residents en l'estat espanyol
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi. En continuar navegant, entenem que accepta l' ús de cookies

POLITICA DE COOKIES

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals de la web:

 

Web:

https://www.apigirona.com/

Titular:

COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA (API GIRONA)

Domicili:

C/ Eiximenis, 18 Entr. 1, 17001 GIRONA

C.I.F:

 Q-1775002-G

Telèfon:

+34 972 203 617 /+34 972 203 978

Correu electrònic:

coapi@apigirona.com

Dades registrals:

__________________________________________

API GIRONA pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i instal·lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: ​​què són les "cookies", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l'usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l'usuari hagués introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l'equip de l'Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

Tipus de cookies

A continuació, proporcionem més informació perquè s'entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzats:

Segons la seva finalitat

 

Cookies tècniques

Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Cookies de personalització

Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.

Cookies analítiques

Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries / de publicitat

Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

 

Segons termini

 

Cookies de sessió

Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.

Cookies persistents

Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Relació i descripció de 'cookies'

 La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web:

  • Cookies pròpies i de tercers:

Titularidad

Identificación

Periodo de conservación

Propósito/Finalidad

Tipo de cookie

.comprarordenador.com/

__utmb

30 mins

S'usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

 

__utmt

10 minuts

S'usa per a limitar el percentatge de sol·licituds.

Analítica

 

__utma

2 anys

S'usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

 

__utmc

Sessió

No s'usa en ga.js. Es configura per motius d'interoperabilitat amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per a determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.

Analítica

 

 

 

Google.com

__utmz

6 mesos

Emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com ha arribat l'usuari al lloc web. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

accept_cookies

Permanent

Cookie necessària per a la utilització de les opcions i serveis del lloc web

Técnica

language_public

Sessió

Aquesta cookie és necessària per a establir l'idioma en l'ús de la pàgina web.

Técnica

CONSENT

Permanent

Google estableix una sèrie de cookies en qualsevol pàgina que inclou un mapa de Google. Si bé no tenim control sobre les cookies de Google, que semblen incloure una mescla de fragments d'informació per a mesurar el número i el comportament dels usuaris que usen Google Maps.

Analítica

PHPSESSID

Sessió

Aquesta cookie és nativa de PHP i permet a la web guardar dades serialitzades d'estat. En aquesta web s'usa per a establir sessions d'usuari passant dades d'estat a través d'una cookie temporal també coneguda com Cookie de sessió. La cookie PHPSESSID no té caducitat establerta ja que desapareix quan es tanca la web.

Funcionament

DV

24 hores

És utilitzada per Google per a proveir serveis i extreure informació anònima sobre la navegació.

Analítica

1P_JAR

1 any

Aquesta cookie que transfereix dades a Google per a fer la publicitat més atractiva.

Técnica

 

NID

6 mesos

Conté un ID únic que Google utilitza per a recordar les teves preferències i una altra informació, com el teu idioma preferit (per exemple, l'espanyol), el nombre de resultats de cerca que vols que es mostrin per pàgina (per exemple, 10 o 20) i si vols que el filtre SafeSearch de Google estigui activat o desactivat.

Analítica

TAID

1 any

S'utilitzen per a enllaçar la teva activitat en els dispositius. D'aquesta manera, es coordinen els anuncis que apareixen en ells i mesurem els esdeveniments de conversió.

Publicitària

ANID

2 anys

Aquestes cookies tenen una finalitat publicitària del servei Google Adwords. Contenen un valor generat aleatòriament únic que permet a la Plataforma per a distingir navegadors i dispositius. Aquesta informació és utilitzada per a mesurar el rendiment dels anuncis i proporcionar recomanacions relatives a productes basades en dades estadístiques

Publicitària

SAPISID

2 anys

En crear o iniciar sessió en un compte de Google s'emmagatzemen les cookies NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, en el seu ordinador amb la finalitat de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis de nou. Mentre romangui amb aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d'aquestes cookies per a millorar la seva experiència d'ús.

Publicitària

APISID

2 anys

Publicitària

HSID

2 anys

Publicitària

SSID

2 anys

Publicitària

SIDCC

2 anys

Publicitària

OGPC

1 dia

Aquesta cookie és utilitzades per Google per a emmagatzemar les preferències de l'usuari i la informació durant la visualització de les pàgines amb els mapes de Google.

Técnica

 

CONSENT

Permanent

Google estableix una sèrie de cookies en qualsevol pàgina que inclou un mapa de Google. Si bé no tenim control sobre les cookies de Google, que semblen incloure una mescla de fragments d'informació per a mesurar el número i el comportament dels usuaris que usen Google Maps.

Analítica

 

OTZ

1 setmana

Aquesta cookie serveix per a optimitzar i personalitzar els anuncis mostrats en navegar. Serveix per a analitzar pautes de trànsit a la web, durada de la sessió del navegador. Està relacionada amb el sistema de publicitat personalitzada de Google Adwords.

Publicitària

 

RUL

1 any

Les utilitza DoubleClick per a determinar si l'anunci del lloc web s'ha mostrat correctament. Això es duu a terme perquè el màrqueting sigui més eficaç.

Publicitària

 

DSID

2 setmanes

S'utilitza per a identificar a un usuari que tingui la sessió iniciada en llocs que no són de Google i per a recordar si l'usuari ha acceptat la personalització d'anuncis.

Publicitària

 

IDE

13 mesos

S'utilitzen amb aquests fins per a mostrar anuncis de Google en llocs que no són de Google.

Publicitària

 

SEARCH_SAMETIME

6 mesos

Aquesta cookie és pròpia de Google, es creen amb la finalitat de verificar el compte de l'usuari, emmagatzemar l'accés més recent als seus serveis i les preferències de l'usuari.

Técnica

 

viewed_cookie_policy

1 any

Cookies d'ús intern necessària per al funcionament de la visualització de la política de cookies de la web.

Técnica

 

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

11 mesos

Establerta pel Plugin GDPR Cookie Consent. S'empra per a recordar el consentiment de l'usuari de les cookies categoritzades com "No necessàries".

Técnica

 

CookieLawInfoConsent

11 mesos

 

Cookie gestionada pel complement de consentiment de cookies de GDPR i s'utilitza per a emmagatzemar l'estat de consentiment de cookies de l'usuari.

Técnica

 

cookielawinfo-checkbox-necessary

11 mesos

Establerta pel Plugin GDPR Cookie Consent. S'empra per a recordar el consentiment de l'usuari de les cookies categoritzades com a "Necessàries".

Técnica

 

__Secure-3PSIDCC

1 any

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

 

__Secure-1PAPISID

2 anys

Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions.

Publicitària

 

__Secure-3PSID

2 anys

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

 

__Secure-1PSID

2 anys

Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions.

Publicitària

 

__Secure-3PAPISID

2 anys

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

Més informació de les Cookies de Google:

- (Google Analytics): Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google. (Cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmz).

- (Google maps): També utilitzem cookies de Google Maps s'utilitzen per a visualitzar ubicacions geogràfiques. Aquestes cookies són gestionades enterament per Google. (exemple: PREF, CONSENT, SSID, NID…).

- Altres cookies de Google: Així mateix, utilitzem cookies de caràcter tècnic per a recordar l'acceptació per part de l'usuari de la instal·lació de cookies, a més de cookies amb diferents funcionalitats, de publicitat, de seguretat o de preferències. (Exemples d'aquestes cookies de google: 1P_JAR, SID, SEARCH_*SAMESITE, SAPISID, APISID, HSID, UULE, DV...).Es poden trobar en els següents links de la política de Google:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

Consentiment.

L’usuari haurà d’acceptar de manera explícita i activa l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. .

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

Drets de l’interesat.

La majoria de les cookies recopilen informació anònima, que no permet obtenir la identitat de l'usuari, si bé alguns dels codis que s'inclouen serveixen per a singularitzar o individualitzar al navegador del seu dispositiu utilitzat, podent ser aplicable la normativa en matèria de protecció de dades personals. Per això, l'informem que la informació que s'obté per mitjà de les cookies, serà tractada amb les finalitats indicades en la present Política de Cookies. Així mateix, està informació també serà tractada per aquelles empreses que proveeixen cookies amb les finalitats indicades en les seves respectives polítiques de privacitat.

No obstant això, tenint en compte que aquests codis no permeten la identificació de l'Usuari, no seran aplicables els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades, tret que l'Usuari sigui capaç d'aportar informació addicional que permeti vincular la seva identitat amb els codis identificatius de les seves cookies.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades, l'usuari podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o davant el nostre Delegat de Protecció de Dades/ responsable de protecció de dades en el següent e-mail (coapi@apigirona.com).

D'altra banda, l'informem que alguns dels nostres proveïdors, socis i col·laboradors poden estar situats als Estats Units o altres països la legislació dels quals no ofereix un nivell de protecció de dades equivalent a l'europeu. En consentir l'ús de cookies i la compartició de dades, consent la transferència de les seves dades personals.

Gestió de cookies: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d'ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d'aquest "mode privat":

  • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
  • FireFox:https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
  • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
  • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
  • Opera:http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
  • Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad):http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
  • Chrome para Android:https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
  • Windows Phone:http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualizació de la política de cookies.

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.

 

Última Revisió: novembre 2021