Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...

Normativa del sector

1- DAVANT D'UNA INSPECCIÓ DE CONSUM

Per no tenir cap mal de cap!

2agenciacatalana

Protocol

D’acord amb l’art. 55 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge i el Decret 12/2010 pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i amb la normativa vigent cal :

 • Estar donat d’alta en el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya i tenir el número.
 • Mostrar que s’ha constituït i es manté una garantia de caució que té per objecte garantir a l’assegurat, (persona física o jurídica), el pagament d’una indemnització per a les quantitats que percebem els API en l’exercici de la nostra activitat mediadora.
 • Mostrar que s’ha constituït i es manté una pòlissa de responsabilitat civil amb vigència permanent per respondre de l’activitat mediadora.
 • Mostrar que s’ha subscrit la nota d’encàrrec.
 • Disposar del Certificat d'Eficiència Energètica.
 • Disposar de Fulls de reclamació.
 • Exhibir l’horari comercial, fins i tot quan l’establiment resta tancat.
 • Disposar de la tarifa de serveis, honoraris o comissions.
 • Els documents i els cartells d’informació s’han de trobar redactats almenys en català.

Documentació a lliurar als adquirents d’habitatges de segona transmissió:

 • Certificat ITE (inspecció tècnica de l’edifici) en el cas que l’edifici hagi estat obligat a passar-lo.
 • Nota Simple informativa del registre de la propietat, (actualitzada).
 • Documentació necessària per a contractar els servis i subministraments de l’habitatge.
 • Certificat relatiu a l’estat dels deutes amb la comunitat de propietaris, (en el cas d’habitatges en règim de propietat horitzontal).
 • Certificat d’Eficiència Energètica.

Documentació a lliurar als arrendataris d’habitatges:

 • Cèdula d’habitabilitat o l’acreditació equivalent.
 • Certificat d’Eficiència Energètica. (Queden exclosos: Edifici o part d’edifici existent d’habitatges, l’ús del qual és inferior a quatre mesos l’any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any).

 

Per no tenir cap mal de cap!


Més informació:
» 1.Normativa - Legislació Catalana en matèria de Consum [ + ]
» 2.Certificat d'eficiència energètica de l'edificis [ + ]
» Web de CONSUM [ + ]
» 03-Llei 3-2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promocio.pdf [ + ]
» 04-Decret 121_13 fulls de reclamacio.pdf [ + ]
» 05_Llei 18_2007 del Dret a habitatge.pdf [ + ]
» 06-Decret 12_2010 de regulació dels requisits per exercir l'activitat d'agent immobiliari.pdf [ + ]
» 07-Decret 235_13 procediment basic CEE dels edificis.pdf [ + ]
» 08_Correccio errors del reial Decret 235_2013 de 5 abril.pdf [ + ]
» 09_Full oficial de reclamacio_denuncia.pdf [ + ]

_______________________________________________________________________________________________________________________

 no residents

2-NO RESIDENTS

Les persones que tenen la condició de no resident a Espanya i són propietaris d'algun immoble urbà situat en aquest país, estaran sotmesos a l'Impost sobre la Renda de no Residents i a l'Impost sobre el Patrimoni, per obligació real, així com al tribut de caràcter local, l'Impost sobre Béns Immobles, (IBI).

Calendari del contribuient 2016


Més informació:
» Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques [ + ]
» Informació de l'agència tributaria [ + ]
» Real Decreto 5_2004 Impost sobre la Renda de no Residents.pdf [ + ]

_________________________________________________________________________________________________________________

 

45_details

 

3- Rehabilitació dels habitatges

Són ajuts per rehabilitar habitatges per tal que tinguin les condicions mínimes d'habitabilitat, per adequar les instal·lacions d'aigua, gas, electricitat i sanejament, per facilitar la mobilitat a l'interior per a persones disminuïdes i per millorar l'aïllament tèrmic i/o acústic.

A qui va dirigit?

A titulars d'habitatges per a la rehabilitació d'interiors.A titulars d'edificis d'un sol habitatge per a la rehabilitació d'elements que formin part de l'edifici o de l'interior de l'habitatge.

S'entén que són titulars tant les persones amb títol de domini com amb qualsevol altre dret que permeti realitzar les actuacions de rehabilitació i complir amb les obligacions que corresponen al manteniment i conservació dels habitatges: propietàries, usufructuàries, llogateres o usuàries.

Abans de sol·licitar els ajuts, cal haver passat l'avaluació tècnica prèvia (un informe previ a l'inici d'obres) per a la justificació de la necessitat i idoneïtat de l'actuació i disposar del resultat d'aquesta avaluació.

Tràmits relacionats

1.-Inspecció tècnica dels edificis (ITE) - Certificat d'Aptitud de l'Edifici.

2.- Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

Normativa aplicable

Ajuts per a la rehabilitació d'habitatges

Decret 13/2010, de 2 de febrer, pel Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012.

Decret 171/2012 de 27 de desembre, pel qual es prorroga la vigència del Decret 13/2010, de 2 de febrer, pel Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012.

Organisme responsable

1.-Departament de Territori i Sostenibilitat

2.-Agència de l'Habitatge de Catalunya


Més informació:
» Web de la Generalitat- Ajudes per a la rehabilitació [ + ]