Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...

Agència Tributària de Catalunya

L’Àrea d'Estratègia i Relacions Externes de l’Agència Tributària de Catalunya ens informa que en el procés continuat de telematització dels tràmits i serveis de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjà de la seva Oficina Virtual, s’ha incorporat al portal tributari els següents continguts:

 

  • Tramitació telemàtica del model 651 (donacions):

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC), ha habilitat, a través de la seva Oficina Virtual, el tràmit telemàtic de pagament i presentació del model 651, relatiu a l’impost sobre donacions.

 

  • El servei la presentació i pagament telemàtic dels contractes d’arrendament urbà d’immobles, en les condicions establertes per l’art. 59 de la Llei 3/2015 de mesures fiscals, financeres i administratives, utilitzant el programa d’ajuda del model 600.

1. En el cas d’arrendaments d’immobles urbans atorgats en contracte privat, la tramitació telemàtica tarifa AUR per l’ITPAJD no exigirà l’existència de declaració informativa prèvia en relació amb l’esmentat lloguer, amb el compromís que el contracte es presenti a l’Institut Català del Sòl amb ocasió del dipòsit de la fiança.

2. Si l’usuari ho desitja, el programa permet adjuntar còpia escanejada del contracte privat d’arrendament, als efectes d’incloure-la en la posterior presentació telemàtica. L’acció resulta disponible des de la pantalla principal del programa d’ajuda, un cop seleccionat “document privat” i “tarifa AUR”.

 

S’ha incorporat una millora en el programa d’ajuda i en el portal tributari per tal de perfeccionar el servei de presentació i pagament telemàtic del model 600, en les condicions establertes per ORDRE ECO/2/2016, d'11 de gener. Aquesta mesura implica que la presentació telemàtica del model 600 deixa d'estar necessàriament condicionada a la presentació telemàtica prèvia de la declaració informativa resum que han de trametre els notaris per als fets imposables formalitzats en document públic.

Així doncs, la darrera versió del programa permet adjuntar en fitxer PDF qualsevol tipus de document (notarial, administratiu, judicial o privat), amb un límit de 3Mb, als efectes d’incloure’l en la posterior presentació telemàtica. L’acció resulta disponible des de la pantalla principal del programa d’ajuda, un cop seleccionat el tipus de document i tarifa.

 

 + informació a:

usuari i contrasenya