Habitatges d'ús turístic (HUT)

LES EMPRESES D'ALLOTJAMENT TURÍSTIC

 

Habitatge d'ús turístic és aquell que es cedeix sencer, per la persona propietària, directa o indirectament, a tercers, a canvi d'un preu, per períodes de temps continu iguals o inferiors a 31 dies. No se’n permet la cessió per estances.

No es podran cedir habitatges que no estiguin degudament habilitats per l’Ajuntament del municipi on estiguin ubicats.

La destinació d’un habitatge d’ús turístic ha de ser compatible amb la regulació dels usos d’on estigui situat i amb la normativa civil que li sigui d’aplicació.

Número de registre de l'establiment o equipament turístic que es demana al model 950.

Les empreses turístiques d'allotjament (els apartaments turístics i els habitatges d'ús turístic, entre altres) no requereixen autorització per part de l'administració turística però sí que ha de comunicar l'inici de la seva activitat mitjançant la presentació d'una declaració responsable de compliment de la normativa turística. Aquesta comunicació comporta la inscripció de l'establiment o empresa que es tracti en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC) i, conseqüentment, l'adjudicació d'un número o codi alfanumèric d'inscripció.

L'usuari pot comprovar si els establiments d'allotjament turístic consten inscrits en el RTC i quin és el número d'inscripció corresponent al web del Departament d'Empresa i Ocupació, concretament a la Guia Oficial d'Allotjament turístic d'Establiments Turístics Així, s'hi pot trobar la informació relativa als Habitatges d'ús turístic.

Més informació:
» Web: L'indret ideal per les teves vacances a Catalunya [ + ]
» Web: Manifest del turisme Europeu [ + ]
» Decret 159_2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges.pdf [ + ]
» EMO_419_2012, de 5 desembre, per al qual es fixen els preus públics del sistema català de qualitat.pdf [ + ]
» Real Decret 1065/2007, pel que s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. (BOE 15984) [ + ]

Ordre HFP/544/2018, aprovat definitivament el model 179 referent a la informació de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitat turística així com les condicions i els procediments per a la seva presentació.

Web de l'Agència tributària de Catalunya: Tributació del lloguer d'apartaments turístics

Com tributen els lloguers turístics en altres països europeus (Diari: Cincodías)

page 1page 2page 3

» PREGUNTES MÉS FREQÜENTS (HUT'S)[ + ]

» DOGC la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre les estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni [+]

» DECRET Llei 2/2017, de 4 d'abril, pel qual es modifica l'entrada en vigor de l'impost sobre begudes ensucrades envasades i s'estableix una regla de determinació de la tarifa aplicable de l'impost sobre les estades en establiments turístics [+]

» DOGC 141/2017, de 19 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics. (+)

» Jornada informativa aplicació i liquidació Impost_EET.pdf [ + ]

» Jornada informativa Fons Foment Turisme.pdf [ + ]

» Llei 5-2012, de 20 de març de creació del Impost_EET.pdf [ + ]

» Modificació_de la llei 13_2002 de Turismev1.pdf [ + ]

» Presentació telemàtica - Impost sobre les estades en establiments turístics [ + ]

» Noves tarifes: s'han actualitzar els imports de les tarifes generals.[ + ]

»Liquidació. Període, forma i termini de presentació i ingrés. [ + ]

Calendari fires 2022 | Agència Catalana de Turisme

INSPECCIÓ PER A ACTIVITATS D'HOSTALATGE PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLÍCIA

La Direcció General de la Policia ha iniciat una campanya d’inspecció en els establiments d’hostalatge referent a les actuacions de registre documental i informació de les persones que s’allotgen als establiments, en el nostre cas, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic, en compliment de l’Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya.

Tots aquells que amb independència de la seva denominació, tinguin com a finalitat principal o complementària, de manera professional o habitual, facilitar allotjament a les persones mitjançant un preu. Entre d’altres, s’inclouen els establiments hotelers, de turisme rural, càmpings, apartaments i establiments d’us turístic en general.

Registre de les dades

L’empresa ha de conservar aquesta informació a disposició de la policia de la Generalitat Mossos d’esquadra i està obligat a exhibir-la quan sigui requerit a aquest efecte. Aquesta informació s’ha de conservar durant el termini de tres anys físicament en paper o, en format PDF en un disc dur.

El model de registre de persones allotjades està disponible a la pàgina web del cos de mossos d’esquadra www.gencat.cat/mossos, així com a les diferents dependències de la policia de la Generalitat mossos d’esquadra.

Comunicació de dades per mitjans telemàtics a la Direcció General de la Policia

Aquesta comunicació s’ha de fer per via telemàtica mitjançant la pàgina web del cos de mossos d’esquadra abans esmentada. L’eina acceptarà els llistats que generen les aplicacions que utilitzeu actualment.

La comunicació de les dades s’ha de realitzar a través de la pàgina web esmentada, opció Serveis i Registre de viatgers d’establiments d’hostalatge. Per accedir a aquesta aplicació cal disposar de nom de persona usuària i de la paraula de pas corresponents. En cas que no se’n disposi, en la mateixa pàgina web es donen les instruccions a seguir per a obtenir-les.

Comunicació de dades per altres mitjans

Quan per raons especials degudament motivades, els establiments no puguin efectuar per mitjans telemàtics la comunicació esmentada, s’ha de trametre la informació a les dependències policials del cos de mossos d’esquadra per qualsevol dels sistemes següents:

a) Presentant directament, o bé per correu, dues còpies del document que, independentment de la forma que tingui, reculli la informació requerida.

b) Trametent, mitjançant fax adreçat a la comissaria corresponent, el document que, independentment de la forma que tingui, reculli la informació, o bé un llistat d’aquesta informació.

Termini de comunicació de la informació

La informació continguda ha de ser comunicada mitjançant els sistemes previstos en aquesta Ordre dins del termini de les vint-i-quatre hores següents al inici de l’allotjament de cada persona.

REGISTRE DE VIATGES D'ESTABLIMENTS

PRIMERES SANCIONS ALS HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

Els informem que des de la Direcció General de la Policia-Mossos d'Esquadra s'està perseguint i sancionant el fet de no comunicar l'entrada de viatgers dels establiments turístics.

 • Facilitar als usuaris el telèfon d'atenció immediata de consultes i incidències.
 • Garantir un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge.
 • Remetre a la Direcció General de Policia, Mossos d'Esquadra, la informació relativa a l'estada de les persones que s'hi allotgen. (D'acord amb la normativa, la informació ha de ser comunicada dins del termini de les vint-i-quatre hores següents a l'inici de l'allotjament de cada persona).
 • Exhibir a lloc visible de l'habitatge el número de Registre de Turisme de Catalunya.
 • Disposar de fulls de reclamació a l'interiror de l'habitatge.
 • Recaptar i liquidar l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET).
 • Disposar de la Declaració de Responsable dels menors.


Més informació:
» Web del cos de mossos d’esquadra [ + ]
» LOPSC.pdf [ + ]
» ORDRE obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia.pdf [ + ]
» Resolució 14 juliol 2003 Fitxers informàtics i llibres registre.pdf [ + ]

_______________________________________________________________________________

CONDICIONS DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN CAS D'INCENDI EN ELS HABITATGES DESTINATS A ALLOTJAMENT TURÍSTIC (+info)

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya ha publicat al seu web la Instrucció Tècnica Complementària SP 137: ”Condicions de prevenció i seguretat en cas d’incendi en els habitatges destinats a allotjament turístic" amb la finalitat d’incrementar les mesures de protecció contra incendis d’aquests habitatges.

L’SP 137 estableix requeriments per als habitatges d’ús turístic i per als establiments de turisme rural, tant per als nous com per als existents ja regularitzats.

Aquesta Instrucció Tècnica juntament amb les altres en la mateixa situació resten a l’espera de ser incorporades a l’ordenament jurídic català mitjançant una Ordre de la Conselleria d’Interior.

 

IMPOST SOBRE ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS: IEET "Taxa turística"

 

A l’activitat de lloguer d’habitatge d’ús turístic li és d’aplicació la Llei 5/2012 de 20 de març de mesures fiscals, financeres i administratives que crea l’impost sobre estades en establiments turístics, conegut com la “taxa turística”.

És un impost que grava l’estada del client en l’allotjament turístic. S’ha de repercutir al client al final de l’estada. La quota pels habitatges d’ús turístic la trobareu relacionada en aquest enllaç (+) info.

El criteri de l’Agència Tributària és que, quan amb el lloguer contractat no s’inclouen els anomenats serveis d’hosteleria: neteja i/o canvis de roba durant l’estada, recepció, etc, està exempt de l’aplicació de l’IVA i per tant, la quota de l’impost també seria sense IVA.

L'establiment ha d’emetre factura

Al final de l'estada, sens perjudici que el client realitzi el pagament a través de terceres persones intermediàries. La factura ha de reflectir l'import de l'impost de forma desglossada. Si el turista ha pagat, a través d'intermediari i en origen, el preu a compte i per tot el valor de l'estada, l'establiment haurà de facturar l'impost al client encara que sigui aquest l'únic concepte de la factura.

Qui és el responsable solidari en termes de l’Impost el gestor immobiliari d’un habitatge d’ús turístic?

Responen solidàriament totes les persones físiques o jurídiques que contracten directament en nom del contribuent, i fan d’intermediàries entre aquests i els establiments i equipaments. En aquest sentit, no es considera responsable solidari la persona, física o jurídica que rep l’encàrrec directament del propietari de l’habitatge i no del contribuent.

La factura

La factura pot ser única o es pot facturar l’Impost per separat. El Reglament de l’impost estableix que el subjecte passiu substitut ha de consignar en la factura que emeti als seus clients, de manera diferenciada de la contraprestació pels seus serveis, l’import de la quota de l’impost amb indicació del nombre d’unitats d’estada i del tipus de gravamen aplicat. Per tant, es permet l’emissió d’una factura separada per l’impost sempre i quan s’especifiqui el tipus d’establiment, el nombre d’unitats d’estada i del tipus de gravamen aplicat.

L’Agència intermediària del servei d’allotjament és responsable solidari? SÍ.

Responen solidàriament de l’ingrés dels deutes tributaris corresponents a les quotes meritades dels contribuents totes les persones físiques o jurídiques sempre que contracten directament en nom del contribuent, i fan d’intermediàries entre aquests i els establiments turístics i equipaments.

Quan s’ha de satisfer l’impost a l’administració tributària?

S’estableixen dos períodes de liquidació semestrals:

 1. De l’1 d’abril al 30 de setembre del mateix any.
 2. De l’1 d’octubre al 31 de març de l’any següent.

L’autoliquidació ha d’incloure les quotes meritades i exigibles dins de cada semestre per a cada establiment o equipament turístic.

Forma i termini de presentació i ingrés de l’autoliquidació

La presentació de l’autoliquidació, que s’ha de fer per via telemàtica, i l’ingrés de l’impost, s’ha d’efectuar dins els terminis següents:

 • La corresponent al període de l’1 d’abril al 30 de setembre, entre els dies 1 i 20 d’octubre.
 • La corresponent al període de l’1 d’octubre al 31 de març, entre els dies 1 i 20 d’abril.

No és necessari presentar l’autoliquidació quan no resulti cap quantitat a ingressar, sens perjudici de l’obligació dels subjectes passius substituts de conservar la documentació acreditativa de les exempcions aplicades fins que finalitzi el termini de prescripció.

Més informació:

» DOGC la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre les estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni [+]

» DECRET Llei 2/2017, de 4 d'abril, pel qual es modifica l'entrada en vigor de l'impost sobre begudes ensucrades envasades i s'estableix una regla de determinació de la tarifa aplicable de l'impost sobre les estades en establiments turístics [+]

» DOGC 141/2017, de 19 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics. (+)

» Jornada informativa aplicació i liquidació Impost_EET.pdf [ + ]

» Jornada informativa Fons Foment Turisme.pdf [ + ]

» Llei 5-2012, de 20 de març de creació del Impost_EET.pdf [ + ]

» Modificació_de la llei 13_2002 de Turismev1.pdf [ + ]

» Presentació telemàtica - Impost sobre les estades en establiments turístics [ + ]

» Noves tarifes: s'han actualitzar els imports de les tarifes generals.[ + ]

»Liquidació. Període, forma i termini de presentació i ingrés. [ + ]

Calendari fires 2022 | Agència Catalana de Turisme

CONDICIONS DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN CAS D'INCENDI EN ELS HABITATGES DESTINATS A ALLOTJAMENT TURÍSTIC (+info)

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya ha publicat al seu web la Instrucció Tècnica Complementària SP 137: ”Condicions de prevenció i seguretat en cas d’incendi en els habitatges destinats a allotjament turístic" amb la finalitat d’incrementar les mesures de protecció contra incendis d’aquests habitatges.

La SP 137 estableix requeriments per als habitatges d’ús turístic i per als establiments de turisme rural, tant per als nous com per als existents ja regularitzats.

Aquesta Instrucció Tècnica juntament amb les altres en la mateixa situació resten a l’espera de ser incorporades a l’ordenament jurídic català mitjançant una Ordre de la Conselleria d’Interior.

 

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi. En continuar navegant, entenem que accepta l' ús de cookies

POLITICA DE COOKIES

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals de la web:

 

Web:

https://www.apigirona.com/

Titular:

COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA (API GIRONA)

Domicili:

C/ Eiximenis, 18 Entr. 1, 17001 GIRONA

C.I.F:

 Q-1775002-G

Telèfon:

+34 972 203 617 /+34 972 203 978

Correu electrònic:

coapi@apigirona.com

Dades registrals:

__________________________________________

API GIRONA pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i instal·lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: ​​què són les "cookies", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l'usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l'usuari hagués introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l'equip de l'Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

Tipus de cookies

A continuació, proporcionem més informació perquè s'entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzats:

Segons la seva finalitat

 

Cookies tècniques

Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Cookies de personalització

Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.

Cookies analítiques

Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries / de publicitat

Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

 

Segons termini

 

Cookies de sessió

Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.

Cookies persistents

Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Relació i descripció de 'cookies'

 La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web:

 • Cookies pròpies i de tercers:

Titularidad

Identificación

Periodo de conservación

Propósito/Finalidad

Tipo de cookie

.comprarordenador.com/

__utmb

30 mins

S'usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

 

__utmt

10 minuts

S'usa per a limitar el percentatge de sol·licituds.

Analítica

 

__utma

2 anys

S'usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

 

__utmc

Sessió

No s'usa en ga.js. Es configura per motius d'interoperabilitat amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per a determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.

Analítica

 

 

 

Google.com

__utmz

6 mesos

Emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com ha arribat l'usuari al lloc web. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

accept_cookies

Permanent

Cookie necessària per a la utilització de les opcions i serveis del lloc web

Técnica

language_public

Sessió

Aquesta cookie és necessària per a establir l'idioma en l'ús de la pàgina web.

Técnica

CONSENT

Permanent

Google estableix una sèrie de cookies en qualsevol pàgina que inclou un mapa de Google. Si bé no tenim control sobre les cookies de Google, que semblen incloure una mescla de fragments d'informació per a mesurar el número i el comportament dels usuaris que usen Google Maps.

Analítica

PHPSESSID

Sessió

Aquesta cookie és nativa de PHP i permet a la web guardar dades serialitzades d'estat. En aquesta web s'usa per a establir sessions d'usuari passant dades d'estat a través d'una cookie temporal també coneguda com Cookie de sessió. La cookie PHPSESSID no té caducitat establerta ja que desapareix quan es tanca la web.

Funcionament

DV

24 hores

És utilitzada per Google per a proveir serveis i extreure informació anònima sobre la navegació.

Analítica

1P_JAR

1 any

Aquesta cookie que transfereix dades a Google per a fer la publicitat més atractiva.

Técnica

 

NID

6 mesos

Conté un ID únic que Google utilitza per a recordar les teves preferències i una altra informació, com el teu idioma preferit (per exemple, l'espanyol), el nombre de resultats de cerca que vols que es mostrin per pàgina (per exemple, 10 o 20) i si vols que el filtre SafeSearch de Google estigui activat o desactivat.

Analítica

TAID

1 any

S'utilitzen per a enllaçar la teva activitat en els dispositius. D'aquesta manera, es coordinen els anuncis que apareixen en ells i mesurem els esdeveniments de conversió.

Publicitària

ANID

2 anys

Aquestes cookies tenen una finalitat publicitària del servei Google Adwords. Contenen un valor generat aleatòriament únic que permet a la Plataforma per a distingir navegadors i dispositius. Aquesta informació és utilitzada per a mesurar el rendiment dels anuncis i proporcionar recomanacions relatives a productes basades en dades estadístiques

Publicitària

SAPISID

2 anys

En crear o iniciar sessió en un compte de Google s'emmagatzemen les cookies NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, en el seu ordinador amb la finalitat de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis de nou. Mentre romangui amb aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d'aquestes cookies per a millorar la seva experiència d'ús.

Publicitària

APISID

2 anys

Publicitària

HSID

2 anys

Publicitària

SSID

2 anys

Publicitària

SIDCC

2 anys

Publicitària

OGPC

1 dia

Aquesta cookie és utilitzades per Google per a emmagatzemar les preferències de l'usuari i la informació durant la visualització de les pàgines amb els mapes de Google.

Técnica

 

CONSENT

Permanent

Google estableix una sèrie de cookies en qualsevol pàgina que inclou un mapa de Google. Si bé no tenim control sobre les cookies de Google, que semblen incloure una mescla de fragments d'informació per a mesurar el número i el comportament dels usuaris que usen Google Maps.

Analítica

 

OTZ

1 setmana

Aquesta cookie serveix per a optimitzar i personalitzar els anuncis mostrats en navegar. Serveix per a analitzar pautes de trànsit a la web, durada de la sessió del navegador. Està relacionada amb el sistema de publicitat personalitzada de Google Adwords.

Publicitària

 

RUL

1 any

Les utilitza DoubleClick per a determinar si l'anunci del lloc web s'ha mostrat correctament. Això es duu a terme perquè el màrqueting sigui més eficaç.

Publicitària

 

DSID

2 setmanes

S'utilitza per a identificar a un usuari que tingui la sessió iniciada en llocs que no són de Google i per a recordar si l'usuari ha acceptat la personalització d'anuncis.

Publicitària

 

IDE

13 mesos

S'utilitzen amb aquests fins per a mostrar anuncis de Google en llocs que no són de Google.

Publicitària

 

SEARCH_SAMETIME

6 mesos

Aquesta cookie és pròpia de Google, es creen amb la finalitat de verificar el compte de l'usuari, emmagatzemar l'accés més recent als seus serveis i les preferències de l'usuari.

Técnica

 

viewed_cookie_policy

1 any

Cookies d'ús intern necessària per al funcionament de la visualització de la política de cookies de la web.

Técnica

 

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

11 mesos

Establerta pel Plugin GDPR Cookie Consent. S'empra per a recordar el consentiment de l'usuari de les cookies categoritzades com "No necessàries".

Técnica

 

CookieLawInfoConsent

11 mesos

 

Cookie gestionada pel complement de consentiment de cookies de GDPR i s'utilitza per a emmagatzemar l'estat de consentiment de cookies de l'usuari.

Técnica

 

cookielawinfo-checkbox-necessary

11 mesos

Establerta pel Plugin GDPR Cookie Consent. S'empra per a recordar el consentiment de l'usuari de les cookies categoritzades com a "Necessàries".

Técnica

 

__Secure-3PSIDCC

1 any

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

 

__Secure-1PAPISID

2 anys

Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions.

Publicitària

 

__Secure-3PSID

2 anys

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

 

__Secure-1PSID

2 anys

Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions.

Publicitària

 

__Secure-3PAPISID

2 anys

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

Més informació de les Cookies de Google:

- (Google Analytics): Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google. (Cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmz).

- (Google maps): També utilitzem cookies de Google Maps s'utilitzen per a visualitzar ubicacions geogràfiques. Aquestes cookies són gestionades enterament per Google. (exemple: PREF, CONSENT, SSID, NID…).

- Altres cookies de Google: Així mateix, utilitzem cookies de caràcter tècnic per a recordar l'acceptació per part de l'usuari de la instal·lació de cookies, a més de cookies amb diferents funcionalitats, de publicitat, de seguretat o de preferències. (Exemples d'aquestes cookies de google: 1P_JAR, SID, SEARCH_*SAMESITE, SAPISID, APISID, HSID, UULE, DV...).Es poden trobar en els següents links de la política de Google:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

Consentiment.

L’usuari haurà d’acceptar de manera explícita i activa l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. .

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

Drets de l’interesat.

La majoria de les cookies recopilen informació anònima, que no permet obtenir la identitat de l'usuari, si bé alguns dels codis que s'inclouen serveixen per a singularitzar o individualitzar al navegador del seu dispositiu utilitzat, podent ser aplicable la normativa en matèria de protecció de dades personals. Per això, l'informem que la informació que s'obté per mitjà de les cookies, serà tractada amb les finalitats indicades en la present Política de Cookies. Així mateix, està informació també serà tractada per aquelles empreses que proveeixen cookies amb les finalitats indicades en les seves respectives polítiques de privacitat.

No obstant això, tenint en compte que aquests codis no permeten la identificació de l'Usuari, no seran aplicables els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades, tret que l'Usuari sigui capaç d'aportar informació addicional que permeti vincular la seva identitat amb els codis identificatius de les seves cookies.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades, l'usuari podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o davant el nostre Delegat de Protecció de Dades/ responsable de protecció de dades en el següent e-mail (coapi@apigirona.com).

D'altra banda, l'informem que alguns dels nostres proveïdors, socis i col·laboradors poden estar situats als Estats Units o altres països la legislació dels quals no ofereix un nivell de protecció de dades equivalent a l'europeu. En consentir l'ús de cookies i la compartició de dades, consent la transferència de les seves dades personals.

Gestió de cookies: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d'ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d'aquest "mode privat":

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • FireFox:https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
 • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
 • Opera:http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad):http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Chrome para Android:https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
 • Windows Phone:http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualizació de la política de cookies.

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.

 

Última Revisió: novembre 2021