Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...

dibuix-apartaments-estiu

Les empreses d'allotjament turístic

 

Número de registre de l'establiment o equipament turístic que es demana al model 950

Les empreses turístiques d'allotjament (els apartaments turístics i els habitatges d'ús turístic, entre altres) no requereixen autorització per part de l'administració turística però sí que ha de comunicar l'inici de la seva activitat mitjançant la presentació d'una declaració responsable de compliment de la normativa turística. Aquesta comunicació comporta la inscripció de l'establiment o empresa que es tracti en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC) i, conseqüentment, l'adjudicació d'un número o codi alfanumèric d'inscripció.

L'usuari pot comprovar si els establiments d'allotjament turístic consten inscrits en el RTC i quin és el número d'inscripció corresponent al web del Departament d'Empresa i Ocupació, concretament a la Guia Oficial d'Allotjament turístic d'Establiments Turístics. Així, s'hi pot trobar la informació relativa als Habitatges d'ús turístic.


Més informació:
» Web: L'indret ideal per les teves vacances a Catalunya [ + ]
» Web de la Gencat, que tracta sobre el habitatges d'ús turístic [ + ]
» Web: Manifest del turisme Europeu [ + ]

» Decret 159_2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges.pdf [ + ]

» EMO_419_2012, de 5 desembre, per al qual es fixen els preus públics del sistema català de qualitat.pdf [ + ]
» Real Decret 1065/2007, pel que s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. (BOE 15984) [ + ]

Ordre HFP/544/2018, aprovat definitivament el model 179 referent a la informació de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitat turística així com les condicions i els procediments per a la seva presentació.

Web de l'Agència tributària: Tributació del lloguer d'apartaments turístics

Com tributen els lloguers turístics en altres països europeus (Diari: Cincodías)

page 1page 2page 3

» PREGUNTES MÉS FREQÜENTS (HUT'S)[ + ]

_________________________________________________________________________________

Impost estades establiments turístics "Taxa turística"

IMPOST SOBRE ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS: IEET

Llei 5/2012 de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics

A l’activitat de lloguer d’habitatge d’ús turístic li és d’aplicació la Llei 5/2012 de 20 de març que crea l’impost sobre estades en establiments turístics, conegut com la “taxa turística”.

És un impost que grava l’estada del client en l’allotjament turístic. S’ha de repercutir al client al final de l’estada. La quota pels habitatges d’ús turístic la trobareu relacionada en aquest enllaç (+) info.

El criteri de l’Agència Tributària és que, quan amb el lloguer contractat no s’inclouen els anomenats serveis d’hosteleria: neteja i/o canvis de roba durant l’estada, recepció, etc, està exempt de l’aplicació de l’IVA i per tant, la quota de l’impost també seria sense IVA.

L'establiment ha d’emetre factura

Al final de l'estada, sens perjudici que el client realitzi el pagament a través de terceres persones intermediàries. La factura ha de reflectir l'import de l'impost de forma desglossada. Si el turista ha pagat, a través d'intermediari i en origen, el preu a compte i per tot el valor de l'estada, l'establiment haurà de facturar l'impost al client encara que sigui aquest l'únic concepte de la factura.

Qui és el responsable solidari en termes de l’Impost el gestor immobiliari d’un habitatge d’ús turístic?

Responen solidàriament totes les persones físiques o jurídiques que contracten directament en nom del contribuent, i fan d’intermediàries entre aquests i els establiments i equipaments. En aquest sentit, no es considera responsable solidari la persona, física o jurídica que rep l’encàrrec directament del propietari de l’habitatge i no del contribuent.

La factura

La factura pot ser única o es pot facturar l’Impost per separat. El Reglament de l’impost estableix que el subjecte passiu substitut ha de consignar en la factura que emeti als seus clients, de manera diferenciada de la contraprestació pels seus serveis, l’import de la quota de l’impost amb indicació del nombre d’unitats d’estada i del tipus de gravamen aplicat. Per tant, es permet l’emissió d’una factura separada per l’impost sempre i quan s’especifiqui el tipus d’establiment, el nombre d’unitats d’estada i del tipus de gravamen aplicat.

L’Agència intermediària del servei d’allotjament és responsable solidari? Sí.

Responen solidàriament de l’ingrés dels deutes tributaris corresponents a les quotes meritades dels contribuents totes les persones físiques o jurídiques sempre que contracten directament en nom del contribuent, i fan d’intermediàries entre aquests i els establiments turístics i equipaments.

Quan s’ha de satisfer l’impost a l’administració tributària?

 • Període

S’estableixen dos períodes de liquidació semestrals:

1. De l’1 d’abril al 30 de setembre del mateix any.

2. De l’1 d’octubre al 31 de març de l’any següent.

L’autoliquidació ha d’incloure les quotes meritades i exigibles dins de cada semestre per a cada establiment o equipament turístic.

 • Forma i termini de presentació i ingrés de l’autoliquidació

La presentació de l’autoliquidació, que s’ha de fer per via telemàtica, i l’ingrés de l’impost, s’ha d’efectuar dins els terminis següents:

1. La corresponent al període de l’1 d’abril al 30 de setembre, entre els dies 1 i 20 d’octubre.

2. La corresponent al període de l’1 d’octubre al 31 de març, entre els dies 1 i 20 d’abril.

No és necessari presentar l’autoliquidació quan no resulti cap quantitat a ingressar, sens perjudici de l’obligació dels subjectes passius substituts de conservar la documentació acreditativa de les exempcions aplicades fins que finalitzi el termini de prescripció.

 


Més informació:

» Web de la Generalitat [+]

» DOGC la Llei 5/2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre les estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni [+]

» DECRET Llei 2/2017, de 4 d'abril, pel qual es modifica l'entrada en vigor de l'impost sobre begudes ensucrades envasades i s'estableix una regla de determinació de la tarifa aplicable de l'impost sobre les estades en establiments turístics [+]

» DOGC 141/2017, de 19 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics. (+)

» Jornada informativa aplicació i liquidació Impost_EET.pdf [ + ]
» Jornada informativa Fons Foment Turisme.pdf [ + ]
» Llei 5-2012, de 20 de març de creació del Impost_EET.pdf [ + ]
» Modificació_de la llei 13_2002 de Turismev1.pdf [ + ]

» Presentació telemàtica - Impost sobre les estades en establiments turístics [ + ]

» Noves tarifes: s'han actualitzar els imports de les tarifes generals.[ + ]

»Liquidació. Període, forma i termini de presentació i ingrés. [ + ]

_____________________________________________________________________________

hostelatge

Inspecció per a activitats d’hostalatge per la Direcció General de la Policia

La Direcció General de la Policia ha iniciat una campanya d’inspecció en els establiments d’hostalatge referent a les actuacions de registre documental i informació de les persones que s’allotgen als establiments, en el nostre cas, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic, en compliment de l’Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya.

Tots aquells que amb independència de la seva denominació, tinguin com a finalitat principal o complementària, de manera professional o habitual, facilitar allotjament a les persones mitjançant un preu. Entre d’altres, s’inclouen els establiments hotelers, de turisme rural, càmpings, apartaments i establiments d’us turístic en general.

 

 • Registre de les dades

L’empresa ha de conservar aquesta informació a disposició de la policia de la Generalitat Mossos d’esquadra i està obligat a exhibir-la quan sigui requerit a aquest efecte. Aquesta informació s’ha de conservar durant el termini de tres anys físicament en paper o, en format PDF en un disc dur.

El model de registre de persones allotjades està disponible a la pàgina web del cos de mossos d’esquadra www.gencat.cat/mossos, així com a les diferents dependències de la policia de la Generalitat mossos d’esquadra.

 

 • Comunicació de dades per mitjans telemàtics a la Direcció General de la Policia

Aquesta comunicació s’ha de fer per via telemàtica mitjançant la pàgina web del cos de mossos d’esquadra abans esmentada. L’eina acceptarà els llistats que generen les aplicacions que utilitzeu actualment.

La comunicació de les dades s’ha de realitzar a través de la pàgina web esmentada, opció Serveis i Registre de viatgers d’establiments d’hostalatge. Per accedir a aquesta aplicació cal disposar de nom de persona usuària i de la paraula de pas corresponents. En cas que no se’n disposi, en la mateixa pàgina web es donen les instruccions a seguir per a obtenir-les.

 

 • Comunicació de dades per altres mitjans

Quan per raons especials degudament motivades, els establiments no puguin efectuar per mitjans telemàtics la comunicació esmentada, s’ha de trametre la informació a les dependències policials del cos de mossos d’esquadra per qualsevol dels sistemes següents:

a) Presentant directament, o bé per correu, dues còpies del document que, independentment de la forma que tingui, reculli la informació requerida.

b) Trametent, mitjançant fax adreçat a la comissaria corresponent, el document que, independentment de la forma que tingui, reculli la informació, o bé un llistat d’aquesta informació.

 

 • Termini de comunicació de la informació

La informació continguda ha de ser comunicada mitjançant els sistemes previstos en aquesta Ordre dins del termini de les vint-i-quatre hores següents al inici de l’allotjament de cada persona.

REGISTRE DE VIATGES D'ESTABLIMENTS

PRIMERES SANCIONS ALS HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

Els informem que des de la Direcció General de la Policia-Mossos d'Esquadra s'està perseguint i sancionant el fet de no comunicar l'entrada de viatgers dels establiments turístics.

 • Facilitar als usuaris el telèfon d'atenció immediata de consultes i incidències.
 • Garantir un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge.
 • Remetre a la Direcció General de Policia, Mossos d'Esquadra, la informació relativa a l'estada de les persones que s'hi allotgen. (D'acord amb la normativa, la informació ha de ser comunicada dins del termini de les vint-i-quatre hores següents a l'inici de l'allotjament de cada persona).
 • Exhibir a lloc visible de l'habitatge el número de Registre de Turisme de Catalunya.
 • Disposar de fulls de reclamació a l'interiror de l'habitatge.
 • Recaptar i liquidar l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET).
 • Disposar de la Declaració de Responsable dels menors.


Més informació:
» Web del cos de mossos d’esquadra [ + ]
» LOPSC.pdf [ + ]
» ORDRE obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia.pdf [ + ]
» Resolució 14 juliol 2003 Fitxers informàtics i llibres registre.pdf [ + ]

_______________________________________________________________________________

CONDICIONS DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN CAS D'INCENDI EN ELS HABITATGES DESTINATS A ALLOTJAMENT TURÍSTIC (+info)

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya ha publicat al seu web la Instrucció Tècnica Complementària SP 137: ”Condicions de prevenció i seguretat en cas d’incendi en els habitatges destinats a allotjament turístic" amb la finalitat d’incrementar les mesures de protecció contra incendis d’aquests habitatges.

L’SP 137 estableix requeriments per als habitatges d’ús turístic i per als establiments de turisme rural, tant per als nous com per als existents ja regularitzats.

Aquesta Instrucció Tècnica juntament amb les altres en la mateixa situació resten a l’espera de ser incorporades a l’ordenament jurídic català mitjançant una Ordre de la Conselleria d’Interior.