Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...

“LES EMPRESES QUE TINGUIN VEHICLES AL SEU NOM S'HAURAN DE DONAR D'ALTA A l’ADREÇA ELECTRÒNICA VIÀRIA (DEV)”

                                   laboral2_10054368-Còpia

En poc temps els ciutadans sols ens podrem comunicar amb les administracions per via electrònica i s’està avançant ràpidament en aquest sentit.

Des del passat dia 3 d’octubre del 2016 ja funciona la DEV (Dirección Electrónica Vial) per a rebre notificacions de trànsit. Destaquem:


•Què és la DEV?): La DEV és una bústia electrònica en la qual Direcció General de Trànsit i les altres administracions amb competències en trànsit comunicaran les multes o qualsevol notificació de trànsit al titular dels vehicles, alhora que s’avisarà a l’interessat per SMS o correu electrònic de la recepció d’una notificació. Les multes es deixaran d’enviar en paper.
•Qui està obligat a tenir una DEV?: Les persones jurídiques (societats limitades, societats anònimes, societats civils, associacions, fundacions…) que tinguin algun vehicle al seu nom. De moment, l'obligació no afecta a les persones físiques.
Com s’ha de gestionar l’alta a la DEV?: S’ha d’accedir a l’adreça web de la Dirección General de Tráfico amb el certificat digital de l’empresa i complimentar un formulari.

____________________________________________________________________________________________________________

“LES EMPRESES TENEN L'OBLIGACIÓ DE PROTEGIR LES DADES PERSONALS”

                                     rmassessors1_21077221

 

La Llei orgànica de protecció de dades personals 15/1999 i el RD 1720/2007 obliga, a totes les empreses, a adoptar una sèrie de mesures per protegir les dades de les persones físiques amb qui tinguin relació tant si es tracta de clients, com proveïdors o treballadors.

Aquesta obligatorietat s’ha de veure a la vegada com a una oportunitat, ja que, la implantació de la normativa de protecció de dades, permet millorar aspectes organitzatius i de seguretat de la informació, que beneficia i millora els processos interns i projecta una millor imatge de la seva empresa o organització.

Les conseqüències de no dur a terme l’adequació, de les empreses i organitzacions, a la normativa sobre protecció de dades pot comportar sancions en una quantia que oscil·la entre els 601,01€ i 601.012,10€. La imposició d’una sanció per infracció de la LOPD, no té en compte el tamany de la seva empresa o organització.

Les nostres actuacions en matèria de protecció de dades consisteixen en analitzar la situació de la seva empresa, localitzar i classificar legalment els fitxers, desenvolupar un informe de situació i de mesures correctores, elaborar el document de seguretat i els diferents contractes i autoritzacions, notificar i inscriure els fitxers a l’Agència de Protecció de Dades.

Obligacions de les empreses en matèria de protecció de dades personals:

•Legalització i inscripció de fitxers al Registre General l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
•Confecció del Document de Seguretat.
•Signatura dels diferents contractes de prestació de serveis i contractes amb col·laboradors quan hi ha tractament de dades personals.
•Compliment del deure d’informació.

Reglament (UE) 2016/679

Titol protecció de dadesv1

proteccio de dades web de l'agència espanyola de protecció de dades

proteccio dades (fer click sobre la imatge)  ________________________________________________________________________

TOTES LES EMPRESES HAN DE DUR UN REGISTRE DE LA JORNADA DELS SEUS TREBALLADORS

                              RELLOTGE

El passat 30 d’abril l’Audiència Nacional va declarar, en dues sentències, de dates 4/12/2015 i 19/2/2016, que l’obligació de registre de la jornada de cada treballador que estableix l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors (ET) “a l’efecte del còmput d’hores extraordinàries” s’estén a tots els casos, tant si es tracta de treballadors contractats a temps parcial com si ho estan a temps complet i no queda condicionada a la realització efectiva d’hores extres i/o complementàries.

Havent-se donat casos de sancions a empreses i a la llum de l’experiència recollida durant aquests mesos, hem considerar oportú destacar-ne els següents punts:

Obligació de registrar la jornada: El registre de jornada ha d’existir en tots els centres de treball, de forma obligatòria, independentment de la seva activitat o dimensió, sigui a través de mitjans mecànics o bé manuals.
Contingut del registre: En el registre hi ha de constar la concreta jornada realitzada cada dia per tots i cada un dels treballadors en plantilla, especificant hora d’entrada i de sortida. Si el registre és manual, és aconsellable que hi consti la signatura del treballador. No hi ha obligació de conservar el registre una vegada lliurat al treballador el resum mensual, però fins aquell moment el registre s’haurà de conservar en el centre de treball i a disposició dels inspectors de treball.
Resum mensual de la jornada realitzada: Junt amb la nòmina mensual s’ha de lliurar als treballadors un resum de la jornada realitzada durant el mes i l’empresa s’ha de quedar una còpia del resum. El resum de la jornada també es pot consignar en la pròpia nòmina. Si el resum es lliura al treballador per separat és aconsellable fer signar una còpia per tenir constància del lliurament. Els resums mensuals de jornada s’han de conservar en el centre de treball durant 4 anys.
Incompliment de l'obligació: L’incompliment de dur el registre diari de jornada o de lliurar al treballador el resum mensual de jornada podrà ser sancionat com infracció greu, amb multa de 626 a 6.250 €. En cas de contractes a temps parcial, si no hi hagués prova en contrari de que efectivament és un treball a temps parcial, es presumirà que el treball és a temps complet, el treballador podrà reclamar diferències salarials i l’inspector de treball podrà liquidar diferències de Seguretat Social amb recàrrec a partir del 22 de desembre del 2013.
Excessos de jornada: En el cas que del registre de jornada resulti que s’ha excedit la jornada ordinària, cal tenir en compte que la llei permet distribució irregularment la jornada al llarg de l’any (Art. 34 D.L. 24.3.1995) i que durant l’any els treballadors poden realitzar un màxim de 80 hores extra, que es poden compensar amb dies de festa durant els quatre mesos següents (Art. 35 D.L. 24.3.1995).

 

Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball.

Criteris tècnics (+ info)

Diari Expansión: Primeres expedients pel registre horari (+info)

___________________________________________________________

MODIFICACIÓ DEL TIPUS DE GRAVAMEN DE l'ITPAJD APLICABLE ALS CONTRACTES D'ARRENDAMENT NO SUBJECTES A IVA

A PARTIR D’1 DE GENER DE 2015.
Tal i com us informavem en la circular 18/14 del pasat 14 de març, recordar-vos que a partir de l'1 de gener de 2015, el gravamen de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPiAJD) passarà de l'actual 0,3% al 0,5%.

Resum dels aspectes més importants a recordar:
La base imposable ve constituïda per la quantitat total que s’hagi de satisfer per tot el
període de durada del contracte.
En cas que no estigui prevista cap durada, s’estableix que es computaran sis anys, sens
perjudici de les liquidacions addicionals que s’hagin de practicar, en cas de continuar
vigent després del citat període temporal.
Només en el casos de contractes subjectes a pròrroga forçosa, com seria el cas dels
contractes d’arrendament d’habitatge de durada inferior a tres anys, es computarà un
mínim de tres anys.
El subjecte passiu obligat al pagament de l’Impost és l’arrendatari, però cal tenir en
compte que si el propietari, que hagués percebut el primer pagament de renda, no hagués
exigit la justificació del pagament de l’impost passarà a ser responsable subsidiari del seu
pagament.
El termini de presentació de l’autoliquidació i ingrés del deute tributari, és d’un mes a
comptar des de la data de celebració del contracte i el model a utilitzar és el 600.
La presentació i pagament d'autoliquidacions fora de termini, comporta l'aplicació de
recàrrecs.
En el cas que el contracte d’arrendament vagi acompanyat de la garantia d'un avalador, la tributació que s'haurà de fer serà la següent:

  • Tipus aplicable del 0.30% (per aquest any 2014) i del 0.5% (per l'any 2015), a càrrec de l'arrendatari de l'immoble.

 Més informació:
» Circular 18_14 Tributació dels contractes d'arrendament no subjectes a IVA-v2docx.pdf [ + ]