Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Inspecció de treball

Inspecció de treball i la Seguretat Social

treball

Inspecció de treball i la Seguretat Social

La Inspecció de Treball i Seguretat Social s'incrementa durant l´any 2016 i les actuacions per detectar el frau a la Seguretat Social, en concret per enquadraments en règims indeguts, empreses amb deutes, successions, grups d'empreses i subcontractes, prestacions, control de baixes indegudes, infraestructures cotitzacions per inaplicació de convenis col·lectius o bonificacions indegudes.

Així ho ha acordat la Comissió Territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, òrgan format pel Govern de Navarra i el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, que s'ha reunit a la Delegació del Govern per fer un balanç de la tasca desenvolupada al llarg de l'any 2015 i planificar la seva activitat el 2016.

L'activitat inspectora d'aquesta comissió es reparteix en quatre matèries: economia irregular i treball d'estrangers (36% de les accions), prevenció de riscos laborals (25%), Seguretat Social (24%) i ocupació i relacions laborals (15%).

En concret, respecte a la Seguretat Social, davant de les 1.609 ordres de servei de l'any 2015, la previsió de 2016 és arribar a les 2.102, un 30,6% més.

Les actuacions en aquest àmbit s'ajusten als acords de la Inspecció de Treball i Seguretat Social amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, el Servei Públic d'Ocupació Estatal i FOGASA.

D'altra banda, la Inspecció de Treball també incrementarà el pròxim any amb un 4,6% (de 1.252 a 1.313 inspeccions) la previsió d'actuacions en l'àmbit de les relacions laborals: contractació laboral en les seves diverses modalitats, control sobre el temps de treball, igualtat efectiva entre dones i homes i compliment de la quota de reserva de treballadors discapacitats.

Finalment, l´Inspecció mantindrà en 2016 les actuacions en matèria d'economia irregular i treball d'estrangers (dirigides a combatre el treball no declarat, l'ocupació irregular i el frau en les prestacions de Seguretat Social) i en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest aspecte, s'incorporaran controls sobre condicions de treball de menors, riscos biològics i d'assistència tècnica en ocasió d'obertura de nous centres de treball.

Visites de nit i nocturns

La Comissió Territorial de l´Inspecció de Treball i Seguretat Social també ha fet balanç de les actuacions que s'han realitzat al 2015.

En matèria de Seguretat Social, han estat anul·lades cinc "empreses fictícies" i realitzat 141 actes d'infracció, principalment en matèria de prestacions d'atur. S'han anul·lat 162 altes a la Seguretat Social i s'ha sol·licitat la devolució de prestacions per una suma total de 147.717,52 euros.

En l'apartat d'ocupació i relacions laborals, el grau de compliment de l'activitat planificada ha suposat la conversió de 452 contractes temporals en indefinits. El 31 d'octubre, s'han realitzat un 14% més de les intervencions previstes per a tot l'any.

Pel que fa a economia irregular cal destacar que, amb vista a aconseguir una major efectivitat en les tasques de lluita contra l'economia irregular, un gran nombre de les visites s'han realitzat en horari nocturn (196), festiu (315) i festiu / nocturn (62) i amb la col·laboració de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en aplicació de la instrucció sobre la col·laboració entre la Inspecció de Treball i Seguretat Social i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en matèria de lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.

En prevenció de riscos laborals, fins al 31 d'octubre, s'han realitzat un 8% més d'ordres de vigilància d'obligacions empresarials que en el mateix període de l'any passat.

Registre de la Jornada laboral - El Registre un altre cop

jornada treball

Registre de la Jornada laboral...el Registre un altre cop

En la passada circular 50/2016 de 28 de desembre informàvem de les instruccions que havien rebut els inspector de treball per perseguir les hores extra i exigir que les empreses registrin la jornada dels seus treballadors. En les instruccions hi consta que el registre de jornada ha de garantir la fiabilitat i la invariabilitat de les dades.

Sempre que l’empresa utilitzi mitjans electrònics o informàtics en els que el treballador hagi de fer servir una targeta magnètica o similar, o la seva empremta digital, sembla que quedaria garantida la fiabilitat o invariabilitat de les dades registrades, però el problema es quan el registre es manual, en paper, en quin cas l’inspector podria exigir que la signatura del treballador recolzi el cada cas l’hora d’entrada i sortida del treball consignada en el registre.

La nostra recomanació, per tant, és que si es fa servir un registre manual o en paper, es faci signar al treballador el registre diari de jornada, tant a l’entrada com a la sortida del centre de treball.

Recordem que l’empresa haurà d’acreditar que ha entregat a cada un dels seus treballadors un resum del registre de jornada de cada període coincident amb el pagament de la nòmina, a partir de quin moment l’empresa ja no vindrà obligada a conservar el registre diari d’aquell període.