Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Serveis als api
Un gran ventall de serveis, seccions, convenis...

Registre d'Agents Immobiliaris de l'Agència d'Habitatge

El Decret 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l’activitat d’agent immobiliari i es crea el Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya.

Objecte i finalitat : Protegir les persones consumidores i usuàries en matèria d’habitatge.

Requisits :

Disposar d’establiment obert al públic, (llevat que es prestin els serveis per via telemàtica amb una adreça física), de capacitació i actuació professional i de solvència i de formació.

Garanties i assegurances :

- Obligació de constituir una garantia i d’informar-ne. L’import mínim és de 60.000,00 €/any per establiment obert al públic.

- Obligació de constituir una assegurança de Responsabilitat Civil. El capital mínim a assegurar per establiment obert al públic serà de 100.000,00 € per sinistre i 600.000,00 € per any.

Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya

- És públic i té caràcter obligatori.

- La inscripció es farà de manera col·lectiva a través del nostre Col·legi.

- Cal relacionar la situació de col·legiat exercent, la relació d’establiments oberts al públic i les dades de la societat amb què operen.

L’article 57 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, estableix que els professionals col·legiats poden compartir el distintiu del registre amb el distintiu col·legial i el número de col·legiat.

Capacitació professional :

Cal acreditar la capacitació professional amb una titulació universitària o bé amb certificats d’assistència i aprofitament a cursos de formació en matèria immobiliària, d’acord amb els següents continguts bàsics de Formació :

- Dret de propietat.

- Dret immobiliari.

- Legislació d’arrendaments urbans.

- Dret hipotecari.

- Dret urbanístic i de l’habitatge.

- Dret tributari immobiliari.

- Valoracions immobiliàries.

- La promoció immobiliària.

- Màrqueting i comercialització.

- Dret professional immobiliari. Activitat professional.

- Codi deontològic.

- El Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya.

- Dret del consum. Els drets de les persones consumidores en l’adquisició i l’arrendament d’habitatges.

- En el cas de la formació obtinguda mitjançant cursos en centres d’estudi no universitaris, s’haurà d’acreditar un mínim de 200 hores lectives.

 

AimobiliarisGran