Col·legis i associació d'agents immobiliaris

Consultes assessoria jurídica

Assessorar i donar recolzament jurídic al Col·legi i a api immobles.

Assessorar als col·legiats, amb un dia de consulta presencial i en horaris de treball, via mail o telèfon.

Elaborar els models de contractes i documentació.

Estudis previs als processos judicials.

Assistir a totes les reunions de la Junta de Govern i d’api immobles.

Elaborar els Plecs de Càrrecs dels Expedients Disciplinaris.

Elaborar les Propostes de Resolució dels Expedients Disciplinaris.

Elaborar les Resolucions dels Expedients Disciplinaris.

Elaborar el procés de les eleccions per renovació de la Junta de Govern.

Revisar totes les circulars, comunicacions i actes i confeccionar les d’abast jurídic o legal.

Facilitar informació i preparar esmenes de noves normatives aplicables al Col·legi o a l’activitat professional.

Assistir a les jornades jurídiques a nivell autonòmic o estatal.

Mantenir actualitzada la legislació de la web del Col·legi.

Què passa quan el llogater vol deixar el local abans no finalitzi el temps previst en el contracte de lloguer?

Consultes de lloguer

Què passa quan el llogater vol deixar el local abans no finalitzi el temps previst en el contracte de lloguer?

La Llei d’Arrendaments Urbans, 29/1994, regula els arrendaments d’habitatges i els arrendaments de locals. Pel que fa als arrendaments d’habitatges la Llei determina quines són les conseqüències de la ...