Les bones pràctiques d'API GIRONA

BON GOVERN

El Col·legi d’API de Girona neix amb la voluntat de servei a les persones professionals dels sector. Cada vegada més, aquest col·lectiu s’ha diversificat i actualment engloba condicions diferents dins l’àmbit de les immobiliàries; el Col·legi s’ha adaptat a aquesta realitat establint diferents vincles de relació: persones col·legiades i persones associades i també està a disposició de totes les persones consumidores que puguin necessitar suport a l’hora de vendre, d’adquirir o llogar una propietat, és a dir, a l’accés a l’habitatge.

Una prioritat del Col·legi d’API de Girona és el compromís compromès amb la millora contínua, tenint implantat des del 2003 el sistema de gestió de la qualitat, segons la norma internacional UNE-EN-ISO 9001. L'any 2018 es certifica segons la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

Disposa d’un codi ètic professional, i també té previst crear un codi ètic de conducta propi del Col·legi que reculli els valors intrínsecs de l’organització, per mantenir el nivell d’exigència, de competència i de qualitat en el treball.

Tal com marquen els estatuts i d’acord amb la llei 7/2006 de professions titulades i dels col·legis professionals, a la Junta de govern es convoquen eleccions cada 4 anys. Els càrrecs de Presidència i de Vocals es renoven per meitats cada 4 anys naturals. Des del Col·legi s’ha volgut fer un pas més i per tal de garantir una continuïtat en l’estil de governança compromès i transparent, la Junta canvia cada dos anys per meitats.

Les relacions intracol·legials són molt fluïdes i s’articulen a partir de diferents comissions de treball de què disposen:

 • Api immobles
 • Comunicació
 • Deontologia
 • Estudi de preus de mercat
 • Formació
 • Habitatge
 • Relacions amb les persones col·legiades i associades
 • Relacions amb l’Associació agents immobiliaris de Catalunya

La Junta de govern està composada per onze membres i és l’òrgan que marca les línies d’actuació segons els estatuts i la política de qualitat de la ISO. La Junta es reuneix mensualment (obligat per estatuts), i en reunions extraordinàries si són necessàries. A les reunions de Junta també hi assisteix l’assessoria jurídica i la gerència. L’assemblea general ordinària es celebra un cop a l’any tal com marquen els Estatuts i Reglament de Règim Interior del Col·legi; les assemblees extraordinàries, es celebren quan són necessàries. En cada assemblea s’aixeca acta que es comparteix en la intranet per a totes les persones col·legiades i associades.

COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL

El compromís del Col·legi API de Girona amb l’RSE s’articula a partir de les 5 P: persones, planeta, pau, prosperitat i partenariats, (aliances). L’agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible promoguts per Nacions Unides el 2015 son el marc de referència del Col·legi per alinear l’estratègia amb la responsabilitat social amb la voluntat de generar impacte en aquests cinc àmbits: persones, tant les de dins l’organització o les que s’hi relacionen més directament, com la comunitat on operen o la societat en general; planeta, aplicant criteris ambientals en tota la seva activitat i amb un posicionament clar de sensibilitat en aquest sentit; pau, des del Col·legi es té consciència del paper exemplificador que exerceix i treballa per tal que el sector immobiliari estigui en un procés de millora contínua permanentment; prosperitat, volen ser motor de creixement i generar impacte econòmic; i partenariats, (aliances), aposten per la cooperació amb altres agents del sector per crear sinergies que generin valor compartit.

Amb aquest plantejament es manifesta el seu compromís amb la qualitat de les activitats que duen a terme a partir dels següents principis:

 • Planificació
 • Millora contínua
 • Satisfer les expectatives
 • Qualitat del servei
 • Responsabilitat
 • Motivació i formació
 • Legislació
 • Comunicació

Amb l’RSE.Pime es materialitza la idea de crear un comitè d’RSE i la primera tasca que s’assigna és la realització d’un codi ètic, fer-ne partícips a totes les persones col·legiades i associades per tal que el puguin desenvolupar en els seus àmbits professionals i establir compromisos com a Col·legi amb tots els grups d’interès. Aquesta és una iniciativa que ja ha estat aprovada per la Junta de govern i ja ha començat a caminar. S’ha establert una metodologia de treball i calendari de reunions mensual

És per aquest motiu que durant el 2021, després d’haver estat seleccionat, el Col·legi API de Girona ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresarial Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria, l’empresa ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de millora; a partir d’aquí, l’objectiu és avançar en la gestió de l’RSE i per això ha elaborat un Pla d’Acció de Responsabilitat Social per integrar-lo en la seva estratègia i en la seva gestió.

COMPROMÍS AMB L’EQUIP DE TREBALL

L’equip de treball és el puntal de l’organització. Aquesta és l’afirmació contundent que es fa des del Col·legi i es percep en totes les actuacions que es desenvolupen a l’entitat. Aquest compromís real que es mostra cap a la plantilla es tradueix amb una baixíssima rotació de personal amb una mitjana de 21 anys treballats, amb 35 anys la persona més antiga i una persona recent arribada.

Cuidar l’equip de treball és un dels criteris que es recullen en l’eix estratègic de “persones”. Per tal de ser coherents amb aquesta voluntat, despleguen un seguit d’accions com ara buscar espais de distensió per millorar tots els aspectes relacionals sempre mantenint un alt nivell d’exigència:

 • Política de conciliació de la vida laboral i personal amb horaris flexibles i la possibilitat d’escollir dies de teletreball des del març del 2020
 • Qualitat i estabilitat dels llocs de treball
 • Igualtat retributiva i de condicions de treball
 • Assegurar un espai de treball confortable: cadires ergonòmiques, doble pantalla
 • Prevenció de riscos i salut i seguretat laboral

A més, han decidit fer una auditoria de personal. Això els ha de permetre identificar les càrregues de feina, tot i que la ISO ja marca les tasques de cada persona i el procediment de suplència en cas de baixa d’una persona. Amb aquesta auditoria han volgut donar aquest pas més per posar en valor i alhora donar visibilitat a tot el treball que es fa com una manera més de reconèixer la dedicació i implicació de l’equip així com ajustar les càrregues de treball, retribucions i potencials capacitats de cada persona treballadora.

També es tenen en compte elements d’igualtat com ara la paritat de gènere, amb un percentatge equilibrat d’homes i dones a la Junta de govern. Aquest és un tema important per al Col·legi i es reflecteix en els estatuts.

COMPROMÍS AMB LES PERSONES COL·LEGIADES i ASSOCIADES

El Col·legi API de Girona vol convertir-se en el responsable del canvi de les seves més de 700 persones col·legiades i associades essent un marc de referència també en responsabilitat social.

Amb aquest horitzó s’han marcat una línia d’actuació que passa per establir una dinàmica de relacions definida des d’un punt de vista qualitatiu, quantitatiu i sostenible.

D’una banda la manera com s’hi relacionen té en compte criteris d’accessibilitat i inclusivitat per tal de generar un entorn de confiança real que afavoreixi una comunicació fluida i natural. Asseguren que en tota la documentació que s’envia també hi hagi un resum entenedor i sempre amb l’oferiment de resoldre dubtes i assessorar en tot allò que calgui.

D’altra banda s’estableixen canals de comunicació per mantenir i facilitar el contacte permanent. En aquest sentit s’envia un butlletí setmanal amb notícies i informacions d’interès amb un registre de visualitzacions mitjana del 50%, l’activitat a les xarxes social i el web, amb el qual se senten molt còmodes ja que recull de manera gràfica i comprensible tota la informació que volen mostrar. També es creen espais de relació per tal de cercar aquesta part més qualitativa de la relació:

Sovint es convoca una trobada per a temes molt puntuals a les 15.30h : “l‘hora del cafè”. Es tracta d’un espai molt participatiu i molt ben valorat perquè sempre hi ha temes d’interès. No es busca molta assistència, si no tractar temes molt puntuals i que tothom hi participi bé aportant coneixement o resolent dubtes.

Es van a visitar totes les persones col·legiades i associades. Això ha permès al Col·legi tenir un coneixement global del tipus d’agència-agent (dimensió, antiguitat, forma jurídica, activitat, coneixement dels serveis del Col·legi, objectius...) i a les persones col·legiades i associades els ajuda a fer un mapeig del sector al global de Girona i per comarques.

S’aprofiten les moltes formacions que es fan per a facilitar moments de trobada per exposar qualsevol dubte o demanda.

Facilitar la complicitat entre les persones col·legiades i associades per comarques: han reactivat trobades comarcals per posar en comú informació sobre el sector en aquell territori concret. Aquestes trobades també serveixen pel coneixement mutu amb els membres de la Junta del Col·legi i les agències de les diferents comarques, i tractar reptes i complexitat amb què es troben.

Les assemblees es fan presencials i en línia, per tal d’afavorir la participació.

A part de la mirada cap a dins, també tenen una mirada en fora ja que com a Col·legi volen ser l’altaveu del sector a través dels mitjans de comunicació per arribar a la societat de manera professional i honesta. Així mateix volen crear valor compartit i per això ofereixen assessorament jurídic gratuït a professionals i ciutadans en matèria d’habitatge, aportant coneixement amb, per exemple, l’estudi semestral de preus de mercat d’obra nova, segona mà i lloguer que realitzen puntualment cada semestre des de l’any 2000, en aliança amb el Gipce i amb el Col·legi d’Administradors de Finques (aquests des de l’any 2004) que conté informació única i està en evolució constant i alhora oferint formació transversal a banda de la sectorial. Igualment han creat el MGI.cat, (Mercat Gironí Immobiliari), una eina inspirada i creada des del sector i pel sector que volen compartir amb la societat. 

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I ARRELAMENT AL TERRITORI

La proximitat és un dels punt forts de l’entitat: Girona és un territori amb una identitat territorial molt marcada i molt valorada, i el Col·legi és sensible amb tots els aspectes que estan relacionats amb territorialitat: identitat, cultura, impacte econòmic i entorn, entre altres. El plantejament que es fa en tots els eixos d’actuació te aquesta lògica de fomentar l’arrelament i impulsar l’activitat econòmica local.

És destacable el fet que disposen d’un codi ètic professional pel qual vetllen per aportar millors professionals a la comunitat.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

Tot i que l’activitat pròpia del Col·legi no genera un gran impacte ambiental, la P de planeta està present en l’operativa de l’organització. Pel que fa a tasques d’oficina, tenen cura d’aplicar polítiques per generar el mínim residu, aposten pel reciclatge i tenen com a objectiu eliminar el plàstic. Algunes de les accions que estan duent a terme són:

 • Canvi de fotocopiadora: busquen l’opció més ecoeficient
 • Aposten per cartutxos de tinta reciclables
 • Han canviat els llums per leds
 • Reciclen des de fa temps
 • Per eliminar el plàstic posaran sistema d’osmosi directa

I una de les apostes més clares és que estan ampliant les instal·lacions amb la compra del local del costat i en la rehabilitació aplicaran criteris d’ecoeficiència.

També estan elaborant un pla d’acció per compra responsable.

COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT I ALIANCES

En la línia d’impulsar activitat econòmica al territori i fomentar el comerç local, com a criteri, moltes de les iniciatives amb les quals col·laboren tenen el comú factor denominador de proximitat i si és possible, que estiguin relacionades amb el sector de l’habitatge.

El 2007 van començar a col·laborar a la Marató fent donacions anuals, fins que al 2010 es va crear el Premi Solidari Anual vinculat a l’habitatge: és un premi dinerari de 3000€ amb el qual cada any ajuden econòmicament una entitat amb els criteris de responsabilitat social que s’han acordat i es potencia el compromís en inversions i compres més responsables i sostenibles. Hi ha una comissió del Premi Solidari que proposa les iniciatives amb les quals col·laboren.

Puntualment, s’impliquen en projectes solidaris fruit d’algun desastre natural o situació de conflicte que ho requereixi. Amb l’erupció volcànica de La Palma que va deixar molta gent sense llar, el Consejo General de Madrid va proposar de fer una col·laboració amb les persones que havien perdut l’habitatge a la Palma i el Col·legi s’hi va sumar amb 500€.

A més, també participen en iniciatives que vetllen per la identitat i la cultura catalanes. El Col·legi API està implicat en el programa del voluntariat per la llengua amb un conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística, i així mateix enguany han col·laborat amb 550€ per a l’Ateneu d’Acció Cultural per acabar l’orgue de la Catedral de Girona.

CONCLUSIONS

El Col·legi API de Girona és una entitat molt compromesa amb la sostenibilitat, sensible amb els impactes que genera al seu entorn i conscient del seu paper com a organisme de referència del sector de l’habitatge en el territori. Amb la voluntat de seguir avançant en un plantejament de gestió basat en la responsabilitat social han elaborat un pla d’acció que els permetrà endreçar tota l’activitat que estan desenvolupant en matèria de responsabilitat social de manera alineada amb les 5 P dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’agenda 2030 proposada per nacions unides: persones, planeta, prosperitat, pau i partenariats o aliances.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació així com per a tasques d'anàlisi. En continuar navegant, entenem que accepta l' ús de cookies

POLITICA DE COOKIES

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals de la web:

 

Web:

https://www.apigirona.com/

Titular:

COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA (API GIRONA)

Domicili:

C/ Eiximenis, 18 Entr. 1, 17001 GIRONA

C.I.F:

 Q-1775002-G

Telèfon:

+34 972 203 617 /+34 972 203 978

Correu electrònic:

coapi@apigirona.com

Dades registrals:

__________________________________________

API GIRONA pot recopilar informació sobre els hàbits de recerca dels usuaris del lloc web per mitjà de cookies o arxius de registre. No s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Només s'instal·laran si l'Usuari roman i continua navegant a la nostra pàgina web, entenent que consenteix el seu ús i instal·lació. A continuació proporcionem informació detallada sobre: ​​què són les "cookies", quina tipologia utilitza aquest lloc web, com poden desactivar-les en el navegador i com bloquejar específicament la instal·lació de Cookies de tercers.

Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que l'usuari visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc.

Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la informació que l'usuari hagués introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir a l'equip de l'Usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de les pàgines web. Les cookies no poden danyar els equips i que estiguin activades ajuda a identificar i resoldre els errors.

Tipus de cookies

A continuació, proporcionem més informació perquè s'entenguin millor els diferents tipus de cookies que poden ser utilitzats:

Segons la seva finalitat

 

Cookies tècniques

Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Cookies de personalització

Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.

Cookies analítiques

Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries / de publicitat

Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

 

Segons termini

 

Cookies de sessió

Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.

Cookies persistents

Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.

Relació i descripció de 'cookies'

 La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada les cookies anteriorment descrites i utilitzades en la nostra pàgina web:

 • Cookies pròpies i de tercers:

Titularidad

Identificación

Periodo de conservación

Propósito/Finalidad

Tipo de cookie

.comprarordenador.com/

__utmb

30 mins

S'usa per a determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

 

__utmt

10 minuts

S'usa per a limitar el percentatge de sol·licituds.

Analítica

 

__utma

2 anys

S'usa per a distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

 

__utmc

Sessió

No s'usa en ga.js. Es configura per motius d'interoperabilitat amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per a determinar si l'usuari estava en una nova sessió o visita.

Analítica

 

 

 

Google.com

__utmz

6 mesos

Emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com ha arribat l'usuari al lloc web. La cookie es crea quan s'executa la biblioteca de Javascript i s'actualitza cada vegada que s'envien dades a Google Analytics.

Analítica

accept_cookies

Permanent

Cookie necessària per a la utilització de les opcions i serveis del lloc web

Técnica

language_public

Sessió

Aquesta cookie és necessària per a establir l'idioma en l'ús de la pàgina web.

Técnica

CONSENT

Permanent

Google estableix una sèrie de cookies en qualsevol pàgina que inclou un mapa de Google. Si bé no tenim control sobre les cookies de Google, que semblen incloure una mescla de fragments d'informació per a mesurar el número i el comportament dels usuaris que usen Google Maps.

Analítica

PHPSESSID

Sessió

Aquesta cookie és nativa de PHP i permet a la web guardar dades serialitzades d'estat. En aquesta web s'usa per a establir sessions d'usuari passant dades d'estat a través d'una cookie temporal també coneguda com Cookie de sessió. La cookie PHPSESSID no té caducitat establerta ja que desapareix quan es tanca la web.

Funcionament

DV

24 hores

És utilitzada per Google per a proveir serveis i extreure informació anònima sobre la navegació.

Analítica

1P_JAR

1 any

Aquesta cookie que transfereix dades a Google per a fer la publicitat més atractiva.

Técnica

 

NID

6 mesos

Conté un ID únic que Google utilitza per a recordar les teves preferències i una altra informació, com el teu idioma preferit (per exemple, l'espanyol), el nombre de resultats de cerca que vols que es mostrin per pàgina (per exemple, 10 o 20) i si vols que el filtre SafeSearch de Google estigui activat o desactivat.

Analítica

TAID

1 any

S'utilitzen per a enllaçar la teva activitat en els dispositius. D'aquesta manera, es coordinen els anuncis que apareixen en ells i mesurem els esdeveniments de conversió.

Publicitària

ANID

2 anys

Aquestes cookies tenen una finalitat publicitària del servei Google Adwords. Contenen un valor generat aleatòriament únic que permet a la Plataforma per a distingir navegadors i dispositius. Aquesta informació és utilitzada per a mesurar el rendiment dels anuncis i proporcionar recomanacions relatives a productes basades en dades estadístiques

Publicitària

SAPISID

2 anys

En crear o iniciar sessió en un compte de Google s'emmagatzemen les cookies NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, en el seu ordinador amb la finalitat de romandre connectat al seu compte de Google en visitar els seus serveis de nou. Mentre romangui amb aquesta sessió activa i usi complements en altres llocs web com el nostre, Google farà ús d'aquestes cookies per a millorar la seva experiència d'ús.

Publicitària

APISID

2 anys

Publicitària

HSID

2 anys

Publicitària

SSID

2 anys

Publicitària

SIDCC

2 anys

Publicitària

OGPC

1 dia

Aquesta cookie és utilitzades per Google per a emmagatzemar les preferències de l'usuari i la informació durant la visualització de les pàgines amb els mapes de Google.

Técnica

 

CONSENT

Permanent

Google estableix una sèrie de cookies en qualsevol pàgina que inclou un mapa de Google. Si bé no tenim control sobre les cookies de Google, que semblen incloure una mescla de fragments d'informació per a mesurar el número i el comportament dels usuaris que usen Google Maps.

Analítica

 

OTZ

1 setmana

Aquesta cookie serveix per a optimitzar i personalitzar els anuncis mostrats en navegar. Serveix per a analitzar pautes de trànsit a la web, durada de la sessió del navegador. Està relacionada amb el sistema de publicitat personalitzada de Google Adwords.

Publicitària

 

RUL

1 any

Les utilitza DoubleClick per a determinar si l'anunci del lloc web s'ha mostrat correctament. Això es duu a terme perquè el màrqueting sigui més eficaç.

Publicitària

 

DSID

2 setmanes

S'utilitza per a identificar a un usuari que tingui la sessió iniciada en llocs que no són de Google i per a recordar si l'usuari ha acceptat la personalització d'anuncis.

Publicitària

 

IDE

13 mesos

S'utilitzen amb aquests fins per a mostrar anuncis de Google en llocs que no són de Google.

Publicitària

 

SEARCH_SAMETIME

6 mesos

Aquesta cookie és pròpia de Google, es creen amb la finalitat de verificar el compte de l'usuari, emmagatzemar l'accés més recent als seus serveis i les preferències de l'usuari.

Técnica

 

viewed_cookie_policy

1 any

Cookies d'ús intern necessària per al funcionament de la visualització de la política de cookies de la web.

Técnica

 

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

11 mesos

Establerta pel Plugin GDPR Cookie Consent. S'empra per a recordar el consentiment de l'usuari de les cookies categoritzades com "No necessàries".

Técnica

 

CookieLawInfoConsent

11 mesos

 

Cookie gestionada pel complement de consentiment de cookies de GDPR i s'utilitza per a emmagatzemar l'estat de consentiment de cookies de l'usuari.

Técnica

 

cookielawinfo-checkbox-necessary

11 mesos

Establerta pel Plugin GDPR Cookie Consent. S'empra per a recordar el consentiment de l'usuari de les cookies categoritzades com a "Necessàries".

Técnica

 

__Secure-3PSIDCC

1 any

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

 

__Secure-1PAPISID

2 anys

Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions.

Publicitària

 

__Secure-3PSID

2 anys

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

 

__Secure-1PSID

2 anys

Mesura el rendiment dels anuncis i proporciona recomanacions.

Publicitària

 

__Secure-3PAPISID

2 anys

Aquestes cookies s'utilitzen per a lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos.

Publicitària

Més informació de les Cookies de Google:

- (Google Analytics): Emmagatzema cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d'aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d'informació sobre vostè per Google. Per tant, l'exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant directament amb Google. (Cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmz).

- (Google maps): També utilitzem cookies de Google Maps s'utilitzen per a visualitzar ubicacions geogràfiques. Aquestes cookies són gestionades enterament per Google. (exemple: PREF, CONSENT, SSID, NID…).

- Altres cookies de Google: Així mateix, utilitzem cookies de caràcter tècnic per a recordar l'acceptació per part de l'usuari de la instal·lació de cookies, a més de cookies amb diferents funcionalitats, de publicitat, de seguretat o de preferències. (Exemples d'aquestes cookies de google: 1P_JAR, SID, SEARCH_*SAMESITE, SAPISID, APISID, HSID, UULE, DV...).Es poden trobar en els següents links de la política de Google:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

Consentiment.

L’usuari haurà d’acceptar de manera explícita i activa l’ús de les cookies abans anunciades, pels períodes assenyalats anteriorment i en les condicions contingudes en la present Política de Cookies. .

Retirada del Consentiment.

L’usuari podrà retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb aquesta Política de cookies, per això haurà d’eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip utilitzant els ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

Drets de l’interesat.

La majoria de les cookies recopilen informació anònima, que no permet obtenir la identitat de l'usuari, si bé alguns dels codis que s'inclouen serveixen per a singularitzar o individualitzar al navegador del seu dispositiu utilitzat, podent ser aplicable la normativa en matèria de protecció de dades personals. Per això, l'informem que la informació que s'obté per mitjà de les cookies, serà tractada amb les finalitats indicades en la present Política de Cookies. Així mateix, està informació també serà tractada per aquelles empreses que proveeixen cookies amb les finalitats indicades en les seves respectives polítiques de privacitat.

No obstant això, tenint en compte que aquests codis no permeten la identificació de l'Usuari, no seran aplicables els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades, tret que l'Usuari sigui capaç d'aportar informació addicional que permeti vincular la seva identitat amb els codis identificatius de les seves cookies.

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades, l'usuari podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) o davant el nostre Delegat de Protecció de Dades/ responsable de protecció de dades en el següent e-mail (coapi@apigirona.com).

D'altra banda, l'informem que alguns dels nostres proveïdors, socis i col·laboradors poden estar situats als Estats Units o altres països la legislació dels quals no ofereix un nivell de protecció de dades equivalent a l'europeu. En consentir l'ús de cookies i la compartició de dades, consent la transferència de les seves dades personals.

Gestió de cookies: Garanties complementàries.

Tots els navegadors d'Internet permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar-les dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, podent-se trobar instruccions en el menú d'ajuda de cada navegador.

Molts navegadors permeten activar un mode privat mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privat, pot tenir diferents noms. A continuació es pot trobar una llista dels navegadors més comuns amb un enllaç a la configuració de cookies i els diferents noms d'aquest "mode privat":

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • FireFox:https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
 • Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
 • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
 • Opera:http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad):http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
 • Chrome para Android:https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
 • Windows Phone:http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Per obtenir més informació sobre l’eliminació, deshabilitació o bloqueig de les cookies també pot: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Actualizació de la política de cookies.

Aquest lloc web pot modificar aquesta Política de Cookies, per això li recomanem revisar aquesta política cada vegada que accedeixi al nostre lloc web per tal d’estar adequadament informat sobre l’ús que en fem de les cookies.

 

Última Revisió: novembre 2021