Col·legis i associació d'agents immobiliaris
Formació contínua
En la formació i el reciclatge
s'hi troba el futur dels professionals

Dret privat: Obligacions i contractes

Imatge 1 de 2
Data inici
01/10/2019
Data final
07/11/2019
Màxim persones
50
Dies
  • Dijous
Horaris
Tardas de 16.00h - 20.00h
Durada
20 hores
Modalitat
Presencial
Lloc
Col·legi APi Girona
Adreça

C/ Eiximenis, 18, entresòl - Girona

Tipologia
Curs d'Especialització en Dret privat: Obligacions i contractes
Crèdits
3 ECTS
Temari

1. Concepte de Dret. Dret Privat i Dret Públic. Dret privat nacional i internacional. Les comunitats autònomes i el dret privat.
2. Les fonts del dret. La jurisprudència.
3. La persona i personalitat. Capacitat jurídica i d'obrar. Circumstàncies modificadores de la capacitat d'obrar.
4. Influència jurídica del temps: prescripció i caducitat.
5. L’obligació: concepte i classes: Obligacions unilaterals i recíproques. Obligacions mancomunades i solidàries. Extinció de les obligacions.
6. El contracte: concepte, classes, requisits essencials, forma, perfeccionament, consumació, nul·litat, anul·labilitat, resolució i rescissió.
7. Contractes d’intermediació immobiliària.
8. Contracte de compravenda: concepte, prohibicions, obligacions de les parts, perfeccionament, consumació. La reserva de domini. La rescissió per lesió ultra dimidium.
9. Contractes denominats preparatoris de la compravenda: precontracte i la promesa de venda. El contracte de reserva. Les quantitats a compte del preu: les arres o la paga i senyal: definició, classes, diferència i efectes.
10. La permuta i la diferència amb la compravenda.
11. Contracte d’opció de compra.
12. Contracte de donació.
13. Contracte de préstec.
14. Contractes de garantia. La fiança, el dipòsit i el contracte d'hostatge.
15. Contracte de mandat. Els poders.
16. Contracte de societat: concepte, classes, obligacions i extinció.
17. Les societats mercantils. Responsabilitat.
18. Els contractes mercantils.
19. Responsabilitat penal en l’àmbit immobiliari.

Ponents

Espinet, Francesc. Llicenciat en Dret.Advocat.Màster en Dret Immobiliari.Diplomat tècnic laboral. Soci d'ECN Advocats

Sistema d'avaluació
Assistència mínima al 80% de les sessions.
Prova tipus test.

Preu
285,00
Descompte

Col·legis Professionals: 270,75€

Agents Immobiliaris API i empleats d'aquests: 228,00€

Més descomptes

(La fundació té condicions especials, es pot finançar en 10 quotes.)

Titulació
Certificat expedit per la UdG
Inscripció

fundacioudg